Những tư tương cơ bản của triết học phật giáo ấn đổ cổ đại 2017-01-07

tư tưởng cơ bản của triết học phật giáo ấn độ

  1. butchimau
    NHỮNG TƯ TƯỞNG CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI VÀ SUY NGHĨ CỦA MÌNH VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TRONG ĐỜI SỐNG TINH THẦN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

    Mở đầu

    Khi đề cập đến sự tín ngưỡng tâm linh của người Việt thì không thể không nói đến Phật giáo. Đa phần người dân Việt Nam điều tôn sùng đạo phật. vì lẽ đó mà Phật giáp trở thành quốc đạo ở các thời Đinh, Lý, Trần… hiện nay Phật giáo giữ vai trò quan trọng trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Đảng và nhà nước ta đã công nhận những thành quả tốt đẹp và những cống hiến to lớn của Phật giáo Việt Nam cho toàn dân, toàn xã hội và đang khuyến khích phát huy những giá trị tốt đẹp ấy.

    Vậy Phật giáo do ai sáng lập, khi nào, ở đâu, giá trị của nó là gì. Phật giáo Việt Nam hình thành và phát triển như thế nào. Để trả lời những câu hỏi này thì việc nghiên cứu “Những tư tưởng cơ bản của triết học phật giáo Ấn độ cổ đại và suy nghĩ của mình về ảnh hưởng của nó trong đời sống tinh thần ở nước ta hiện nay” là một điều vô cùng cần thiết, để giúp cho chúng ta biết được triết lý Phật giáo và vận dụng lý tưởng Phật giáo vào cuộc sống hàng ngày.