Bài giảng giáo trình phương pháp tính [gồm 8 chương]

Chuyên mục 'Phương pháp tính' bởi phung_hi, 21 Tháng ba 2012.

 1. MỤC LỤC


  CHƯƠNG I NHẬP MÔN.................................................................................. 5


  1.1. Giới thiệu môn phương pháp tính .............................................................. 5


  1.2. Nhiệm vụ môn học ..................................................................................... 5


  1.3. Trình tự giải bài toán trong phương pháp tính ........................................... 5


  CHƯƠNG II SAI SỐ VÀ TÍNH GẦN ĐÚNG................................................... 7


  2.1. Khái niệm ................................................................................................... 7


  2.2. Các loại sai số............................................................................................. 7


  2.3. Sai số tính toán ........................................................................................... 7
  CHƯƠNG III TÍNH GIÁ TRỊ HÀM .............................................................. 9


  3.1. Tính giá trị đa thức. Sơ đồ Hoocner ........................................................... 9


  3.1.1. Đặt vấn đề............................................................................................ 9


  3.1.2. Phương pháp........................................................................................ 9


  3.1.3. Thuật toán............................................................................................ 9


  3.1.4. Chương trình ..................................................................................... 10


  3.2. Sơ đồ Hoocner tổng quát.......................................................................... 10


  3.2.1. Đặt vấn đề.......................................................................................... 10


  3.2.2. Phương pháp...................................................................................... 10


  3.2.3. Thuật toán.......................................................................................... 12


  3.3. Khai triển hàm qua chuỗi Taylo............................................................... 12
  CHƯƠNG IV GIẢI GẦN ĐÚNG PHƯƠNG TRÌNH........................... 14


  4.1. Giới thiệu.................................................................................................. 14


  4.2. Tách nghiệm ............................................................................................. 14


  3.3. Tách nghiệm cho phương trình đại số...................................................... 16


  4.4. Chính xác hoá nghiệm.............................................................................. 17


  4.4.1. Phương pháp chia đôi........................................................................ 17


  4.4.2. Phương pháp lặp................................................................................ 19


  4.4.3. Phương pháp tiếp tuyến..................................................................... 21


  4.4.4. Phương pháp dây cung ...................................................................... 22


  CHƯƠNG V GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH


  ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH .................................................. 26


  5.1. Giới thiệu.................................................................................................. 26


  5.2. Phương pháp Krame................................................................................. 26


  5.3. Phương pháp Gauss .................................................................................. 27


  5.3.1. Nội dung phương pháp...................................................................... 27


  5.3.2. Thuật toán.......................................................................................... 27


  5.4. Phương pháp lặp Gauss - Siedel (tự sửa sai) ........................................... 28


  5.4.1. Nội dung phương pháp...................................................................... 28


  5.4.2. Thuật toán.......................................................................................... 30


  5.5. Phương pháp giảm dư .............................................................................. 31


  5.5.1. Nội dung phương pháp...................................................................... 31


  5.5.2. Thuật toán.......................................................................................... 32


  CHƯƠNG VI TÌM GIÁ TRỊ RIÊNG - VECTƠ RIÊNG........................... 34


  6.1. Giới thiệu.................................................................................................. 34


  6.2. Ma trận đồng đạng.................................................................................... 34


  6.3. Tìm giá trị riêng bằng phương pháp Đanhilepski .................................... 35


  6.3.1. Nội dung phương pháp...................................................................... 35


  6.3.2. Thuật toán.......................................................................................... 37


  6.4. Tìm vectơ riêng bằng phương pháp Đanhilepski..................................... 38


  6.4.1. Xây dựng công thức .......................................................................... 38


  6.4.2. Thuật toán.......................................................................................... 39


  CHƯƠNG VII NỘI SUY VÀ PHƯƠNG PHÁP


  BÌNH PHƯƠNG BÉ NHẤT........................................... 41


  7.1. Giới thiệu.................................................................................................. 41


  7.2. Đa thức nội suy Lagrange ........................................................................ 42


  7.3. Đa thức nội suy Lagrange với các mối cách đều ..................................... 43


  7.4. Bảng nội suy Ayken ................................................................................. 44


  7.4.1. Xây dựng bảng nội suy Ayken.......................................................... 45


  7.4.2. Thuật toán.......................................................................................... 46


  7.5. Bảng Nội suy Ayken (dạng 2).................................................................. 46


  7.6. Nội suy Newton........................................................................................ 48


  7.6.1. Sai phân ............................................................................................. 48


  3

  7.6.2. Công thức nội suy Newton................................................................ 49


  7.7. Nội suy tổng quát (Nội suy Hecmit) ........................................................ 51


  7.8. Phương pháp bình phương bé nhất .......................................................... 53


  CHƯƠNG VIII TÍNH GẦN ĐÚNG TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH .................. 57


  8.1. Giới thiệu.................................................................................................. 57


  8.2. Công thức hình thang ............................................................................... 57


  8.3. Công thức Parabol .................................................................................... 58


  8.4. Công thức Newton-Cotet ......................................................................... 59


  MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO ..................................................... 62


  TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................. 68

  [PASSWORD]wWw.kenhdaihoc.com[/PASSWORD]
  http://www.mediafire.com/?hgna9ifigis8p18