Bài tập và bài giải môn " môi trường và con người"

Chuyên mục 'Môi trường & Con người' bởi dayto.kdh, 13 Tháng năm 2012.

 1. Bài tập con người và môi trường

  Bài tập 1: (Trao đổi chất và năng lượng)

  Một con hươu trung bình ăn 50 kg cỏ mỗi ngày. Khối lượng chất khô (DM) trong cỏ chiếm 20% và có năng lượng là 10MJ/kg. Trong tổng số cỏ ăn được, có 25% không thể tiêu hóa và thải ra ngoài. Trong số 75% tiêu hóa được, 80% bị mất qua quá trình trao đổi chất ở dạng nhiệt và chất thải, 20% còn lại chuyển thành tế bào cơ thể.

  1. Có bao nhiêu năng lượng (MJ) chuyển vào tế bào cơ thể hằng ngày?
  =>Trả lời:
  50 * 20% * 10 * 75% * 20% = 15 MJ.
  2. Bao nhiêu phần trăm năng lượng tiêu thụ được chuyển thành tế bào cơ thể?
  =>Trả lời:
  15/(50 * 20% * 10) = 15%.


  Bài tập 2: (Tích lũy sinh học)
  Nồng độ thuốc trừ sâu DDT trong hồ là 12 µg/l. Hệ số tích lũy sinh học là 48.000 l/kg. Nồng độ ước tính của DDT của cá trong hồ là bao nhiêu?

  =>Trả lời:
  12 * 10^-9 * 48000 = 0.576 * 10[SUP]-3[/SUP](kg thuốc trừ sâu/ kg cá)


  Bài tập 3: (Chu trình N)

  Một người nông dân có 7 năm luân canh trồng bắp, đậu nành, lúa mì và 4 năm chuyên canh cỏ linh lăng. Lượng phân bón cần sử dụng để đạt được năng suất cây trồng theo yêu cầu là 100 kg/hecta. Trong tổng số phân bón sử dụng, 1/3 nitơ hữu cơ và 1/2 nitơ amoni được cây trồng sử dụng.
  Thành phần phân bón như sau (tính trên 1kg phân bón):

  · Tổng N : 12 gN/kg
  · N hữu cơ : 8 gN/kg
  · N amoni : 4 gN/kg
  · Tổng P[SUB]2[/SUB]O[SUB]5[/SUB] : 5 gN/kg
  · Tổng K[SUB]2[/SUB]O : 4 gN/kg

  Tính:
  1. Lượng N có thể sử dụng trong 1 kg phân bón.
  =>Trả lời:
  8 * 3[SUP]-1[/SUP] + 4 * 2[SUP]-1[/SUP] = 14/3 (g)

  2. Tính lượng phân bón cần thiết cho 1 hecta đất trồng.
  =>Trả lời:
  1kg -> 14/3 g N chiếm tỉ lệ 4.67 * 10[SUP]-3[/SUP].
  Lượng phân bón cần thiết : 100/(4,67 * 10[SUP]-3[/SUP]) = 21413,28 kg.