Tiểu luận Chính phủ cách mạng lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Mở bài

Chuyên mục 'Lịch sử đảng' bởi lethihuongkh, 28 Tháng mười một 2014.

  1. Tháng 8 năm 1945, dưới lá cờ của mặt trận việt minh, toàn thể dân tộc ta đã nhất tề đứng lên khởi nghĩa lật đổ ách thống trị của bọn thực dân, phát xít Pháp vs Nhật, đánh đổ chế độ nửa thực dân nửa pk, giành chính quyền về tay nhân dân. Với thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng 8, nước ta đã giành lại quyền độc lập, dân ta lần đầu tiên được hưởng tự do, tình hình cách mạng Việt Nam bước sang thời kỳ mới đòi hỏi phải có một chính phủ lâm thời thống nhất để đại diện cho nền độc lập của quốc gia, để đoàn kết và lãnh đạo toàn thể nhân dân, thống nhất chỉ huy cuộc đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng. Nhận thấy nhu cầu lịch sử ấy, Đảng cộng sản Đông dương đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời của nước Việt Nam mới để tiếp tục tiến hành các nhiệm vụ lịch sử của dân tộc vs thời đại. Trong không khí cách mạng đang sôi sục, tháng 8 -1945, chính phủ cách mạng Lâm thời đã thành lập. Đây là một mốc son vĩ đại trong lịch sử dất nước, tuy chỉ mang tính lâm thời, nhưng chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam thể hiện tinh thần quyết tâm lãnh đạo vs bảo vệ đến cùng những thành quả của cuộc cách mạng đấu tranh giải phóng.

    Nguồn: http://www.baitapluathoc.com/2014/10/chinh-phu-cach-mang-lam-thoi-nuoc-viet.html