Hỗn hợp khí A gồm 2 oxit của Nitơ là X và Y. VX/VY = 1/3, tỉ khối của A so với H2 bằng 20,25.

Chuyên mục 'Diễn đàn Hóa Học' bởi phamthuthao, 29 Tháng tám 2014.

 1. Hỗn hợp khí A gồm 2 oxit của Nitơ X Y. VX/VY = 1/3, tỉ khối của A so với H2 bằng 20,25.
  a) Xác định X, Y biết dX/Y = 22/15.
  b) Cho V(ml) vào bình kín chứa đầy khôngkhí có dung tích 4V(ml).
  Tính tỉ số áp suất của khí trong bình trước sau khi cho hỗn hợp khí A vào biết các khí đo ở cùng điều kiện to, p, hiệu suất phản ứng đạt 100%.
  c) Khi hoà tan 24,3 gam kim loại M trong HNO3 loãng thu được 8,96 lít hỗn hợp [B]A(đktc). Xác định M
  [/B]