Lịch sử 10 nâng cao - Bài 18: Phong trào văn hoá Phục hưng

Chuyên mục 'Diễn đàn Lich Sử' bởi vietnamhoc, 29 Tháng sáu 2012.


 1. Bài 18: Phong trào văn hoá Phục hưng  1. Hoàn cảnh ra đời của phong trào văn hoá Phục hưng.
  - Hậu kỳ trung đại, bộ mặt kinh tế Tây Âu có nhiều thay đổi, quan hệ sản xuất TBCN hình thành sự tiến bộ của KHKT.
  - Những quan điểm lỗi thời của xã hội phong kiến kìm hảm sự phát triển của giai cấp tư sản.
  - Giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế, song chưa có địa vị về mặt xã hội tương ứng ® muốn xoá bỏ chướng ngại phong kiến.

  2. Những thành tựu chính của văn hoá Phục hưng.

  - Phong trào văn hoá Phục hưng là khôi phục tinh hoa văn hoá sáng lạng cổ đại Hi Lạp, Rô-ma, đấu tranh xây dựng một nền văn hoá mới, một cuộc sống tiến bộ.
  - Thành tựu:
  + Khoa học kỹ thuật có tiến bộ vượt bậc về y học toán học.
  + Văn học nghệ thuật phát triển phong phú với những tài năng như Lê-ô-na-đơ- Vanh xi, Sếch-xpia.
  - Nội dung của phong trào văn hoá Phục hưng:
  + Phê phán xã hội phong kiến và giáo hội.
  + Đề cao giá trị con người
  + Đòi tự do cá nhân

  l3. Ý nghĩa của phong trào văn hoá Phục hưng

  - Lên án giáo hội ki - tô, tấn công vào trật tự phong kiến, đánh bại tư tưởng phong kiến lỗi thời.
  - đây là cuộc đấu tranh đầu tiên của giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến trên mặt trận văn hoá tư tưởng.
  - Đề cao xây dựng thế giới quan tiến bộ.
  ST