Lịch sử 10 nâng cao - Bài 19: Cải cách tôn giáo và chiến tranh nông thôn

Chuyên mục 'Diễn đàn Lich Sử' bởi vietnamhoc, 29 Tháng sáu 2012.


 1. BÀI 19: CẢI CÁCH TÔN GIÁO VÀ CHIẾN TRANH NÔNG THÔN


  1. Cải cách tôn giáo
  - Nguyên nhân: Sự phản động, ngăn cản sự hoạt động của giáo hội đối với giai cấp tư sản dẫn đến sự bùng nổ của phong trào cải cách tôn giáo.
  - Nét chính về phong trào: Diễn ra khắp các nứơc Tây Âu đi đầu là Đức, Thuỵ sỹ sau đó là Bỉ, Hà lan, Anh. Nổi tiếng nhất là cuộc cải cách của Lu-thơ ở Đức và của Can –vanh và tại Thuỵ sỹ
  - Nội dung:
  + Không thủ tiêu tôn giáo, dùng những biện pháp ôn hoà để quay về giáo lý Ki-tô giáo nguyên thuỷ.
  + Đòi thủ tiêu vai trò của giáo hội, Giáo hoàng, đòi bãi bỏ các thủ tục và nghi lễ phiền toái.
  - Ý nghĩa:
  + Là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hoá tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến.
  + Cổ vũ và mở đường cho nền văn hoá Châu Âu phát triển cao hơn.

  2. Chiến tranh nông dân Đức

  - Nguyên nhân:
  + Chế độ phong kiến bảo thủ cản trở sự vươn lên của giai cấp tư sản.
  + Nông dân bị áp bức bóc lọt nặng nề do tiếp thu tư tưởng cải cách tôn giáo.
  - Diễn biến:
  + Mùa xuân 1524 cuộc đấu tranh đã có tính chất quyết liệt mở đầu cho cuộc chiến tranh nông dân thực sự. Lãnh tụ kiệt xuất của phong trào là To-mát – Muyn sơ.
  + Phong trào nông dân đã dành thắng lợi bước đầu, đã đi đến đòi thủ tiêu chế độ phong kiến.
  - Nguyên nhân thất bại.
  + Thiếu sự lãnh đạo thống nhất trên toàn quốc.
  + Thiếu sự đoàn kết các giai cấp trong xã hội
  - Ý nghĩa
  + Là một sự kiện lịch sử lớn lao nói về tinh thần dấu tranh quyết liệt và khí phách anh hùng của nông dân Đức đấu tranh chống lại giáo hội phong kiến.
  + Báo hiệu sự khủng hoảng suy vong của chế độ phong kiến
  ST