Lịch sử 11 nâng cao - Bài 40: Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Chuyên mục 'Diễn đàn Lịch sử' bởi butchimau, 27 Tháng sáu 2012.

 1. Bài 40: Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

  I. Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm chiến tranh

  1. Chính sách cai trị thời chiến của Pháp.
  - Âm mưu của Pháp đối với Việt Nam.
  + Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 - 1918. Vơ vét tối đa nhân lực, vật lực của thuộc địa để gánh đỡ cho những tổn thất và thiếu hụt của Pháp trong chiến tranh.
  - Chính sách kinh tế của Pháp
  + Tăng các thứ thuế.
  + Bắt nhân dân mua công trái.
  + Vơ vét lúa gạo, kim loại đưa về Pháp.
  + Bắt nong dân chuyển từ trồng lúa sang trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh.

  2. Những biến động kinh tế

  - Nông nghiệp: trồng lúa nước bị tổn hại, gặp nhiều khó khăn, thủy lợi không được quan tâm =>Nông dân bị bần cùng hóa.
  - Trong công thương nghiệp:
  + Những mỏ than, mỏ kim loại được đầu tư thêm vốn, một số công ty khai thác mới xuất hiện.
  + Công việc kinh doanh của người Việt được mở rộng như công ty cùa Nguyễn Hữu Thu, Bạch Thái Bưởi, nhiều xí nghiệp mới xuất hiện.
  => Công nghiệp và giao thông vận tải ở Việt Nam có sự phát triển hơn trước, biến đổi so với trước.

  3. Tình hình phân hóa các giai cấp

  - Chính sách của thực dân và sự biến đổi kinh tế đã thúc đẩy sự phân hóa xã hội.
  + Nạn bắt lính và những chính sách trong nông nghiệp làm đời sống người nông dân ngày càng bị bần cùng.
  + Do cong nghiệp phát triển hơn một bước nên giai cấp công nhân tăng lên về số lượng.
  - Trong chiến tranh, tư sản Việt Nam và tiểu tư sản có tăng về số lượng, song chưa trở thành giai cấp. Họ bắt đầu lên tiếng đấu tranh bênh vực quyền lợi cho người trong nước.

  II. Phong trào yêu nước trong những năm chiến tranh

  - Nhận xét:
  + Phong trào đấu tranh lan rộng khắp cả nước, lôi kéo nhiều thành phần xã hội tham gia, hình thức đấu tranh chủ yếu là vũ trang.
  + Kết quả: thất bại do bế tắc về đường lối đấu tranh.

  III. Sự xuất hiện khuynh hướng cứu nước mới.

  1. Phong trào công nhân.
  + Bước vào thời kì chiến tranh, phong trào công nhân vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi.
  - Hình thức chính trị kết hợp với vũ trang.
  + Mục tiêu: chủ yếu đòi quyền lợi kinh tế.
  => Phong trào đấu tranh mang tính chất tự phát.

  2. Buổi đầu hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911 đến năm 1918

  - Hoàn cảnh ra đi tìm đường cứu nước:
  + Nguyễn Ái Quốc tên thật là Nguyễn Sinh Cung, sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình trí thức yêu nước.
  + Quê hương: Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An - một vùng quê có truyền thống đấu tranh.
  => Người sớm có tinh thần yêu nước và ý chí cứu nước.
  + Trước cảnh nước mất, nhà tan, các cuộc đấu tranh của nhân dân đều thất bại, bế tắc. Người quyết định đi sang phương Tây tìm đường cứu nước.
  + Ngày 5/6/1911, Nguyễn Ái Quốc rời cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước.
  - Các hoạt động của Nguyễn Ái Quốc:
  + Năm 1911 - 1917, Người bôn ba qua nhiều nước, làm nhiều nghề, tiếp xúc với nhiều người => Hiểu rõ ở đâu bọn đế quốc cũng tàn bạo, độc ác; ở đâu người lao động cùng bị áp bức, bóc lột dã man (nhẩnõ bạn - thù)
  - Năm 1917, Nguyễn Ái Quốc trở lại Pháp. Tại đây, Người tích cực hoạt động tố cáo thực dân Pháp và tuyên truyền cho cách mạng Việt Nam, tham gia vào phong trào công nhân Pháp, tiếp nhận ảnh hường Cách mạng Tháng Mười Nga => Tư tưởng của Người dần dần biến đổi.

  ST