Sinh học 10: Câu hỏi và trả lời

Chuyên mục 'Diễn đàn Sinh Học' bởi Chi Ut, 4 Tháng mười hai 2014.

 1. PHẦN MỘT. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG

  Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống
  Bài 2. Các giới sinh vật

  PHẦN HAI. SINH HỌC TẾ BÀO
  Chương I. Thành phần hoá học của tế bào
  Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước
  Bài 4. Cacbohiđrat và lipit
  Bài 5. Prôtêin
  Bài 6. Axit nuclêic
  Chương II. Cấu tạo của tế bào
  Bài 7. Tế bào nhân sơ
  Bài 8. Tế bào nhân thực
  Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo 1)
  Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo 2)
  Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
  Chương III. Chuyển hoá vật chất và năng lượng lượng trong tế bào
  Bài 13. Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất
  Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
  Bài 16. Hô hấp tế bào
  Bài 17. Quang hợp
  Chương IV. Phân bào
  Bài 18. Chu kì tế bào và nguyên phân
  Bài 19. Giảm phân

  PHẦN BA. SINH HỌC VI SINH VẬT
  Chương I. Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
  Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
  Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật
  Chương II. Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật
  Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật
  Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật
  Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật
  Bài 29. Cấu trúc các loại virut
  Chương III. Virut và bệnh truyền nhiễm
  Bài 29. Cấu trúc các loại virut
  Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ
  Bài 31. Virut gây bệnh. Ứng dụng virut trong thực tiễn
  Bài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch