Sinh học 12 bài 16 - 17: Cấu trúc di truyền của quần thể

Chuyên mục 'Diễn đàn Sinh Học' bởi quynhgiao, 6 Tháng mười 2014.

 1. Chương III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ
  SINH HỌC 12 BÀI 16 - 17: CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ
  I. Khái niệm và đặc trưng di truyền của quần thể
  1. Khái niệm
  - Quần thể là 1 tổ chức của các cá thể cùng loài, sống trong 1 khoảng không gian xác định, ở vào 1 thời điểm xác định.
  - Quần thể được đặc trưng bởi vốn gen, tần số tương đối của các kiểu gen, kiểu hình và các alen.
  2. Đặc trưng di truyền của QT: Mỗi quần thể có một vốn gen đặc trưng, thể hiện qua các thông số về tần số alen và thành phần kiểu gen
  - Tần số của 1 alen = số lượng alen đó / tổng số alen của gen đó trong quần thể tại một thời điểm xác định.
  Nếu quần thể có cấu trúc di truyền: dAA: hAa: raa thì
  Tần số alen A (pA) = d + h/2; Tần số alen a (qa) = r + h/2
  - Tần số của 1 kiểu gen = số cá thể có kiểu gen đó / tổng số cá thể có trong quần thể.

  [​IMG]

  II. Quần thể tự phối (QT tự thụ phấn, tự thụ tinh) và QT giao phối cận huyết

  Cấu trúc di truyền của quần thể biến đổi qua các thế hệ theo hướng giảm dần tỉ lệ thể dị hợp, tăng dần tỉ lệ thể đồng hợp.
  Nếu quần thể có cấu trúc di truyền là. dAA: h Aa: raa thì sau n thế hệ tự thụ phấn CTDT của QT là
  d + (h- h/2n)/2 AA : h/2nAa : r + (h- h/2n)/2 aa

  III. Quần thể giao phối ngẫu nhiên
  1. Quần thể ngẫu phối
  - Quần thể được gọi là ngẫu phối khi các cá thể trong quần thể lựa chọn bạn tình để giao phối một cách hoàn toàn ngẫu nhiên
  - Đặc điểm di truyền của quần thể ngẫu phối:
  + Đa dạng về kiểu gen và kiểu hình.
  + Có thể duy trì tần số các kiểu gen khác nhau trong quần thể không đổi qua các thế hệ trong những điều kiện nhất định.
  2. Định luật Hacđi-Vanbec
  a. Nội dung: Trong những điều kiện nhất định, tần số tương đối của các alen và thành phần kiểu gen của quần thể ngẫu phối được duy trì ổn định qua các thế hệ.
  Khi xảy ra ngẫu phối, quần thể đạt trạng thái cân bằng theo định luật Hacđi – Van bec. Khi đó thoả mãn đẳng thức: p2AA + 2 pqAa + q2aa = 1
  Trong đó: p là tần số alen A, q là tần số alen a, p + q = 1.
  b. Điều kiện nghiệm đúng
  - Quần thể phải có kích thước lớn
  - Các cá thể trong quần thể giao phối ngẫu nhiên.
  - Các cá thể trong quần thể phải có sức sống và khả năng sinh sản như nhau (ko có CLTN)
  - Không xảy ra đột biến, nếu có thì tần số đột biến thuận bằng tần số đột biến nghịch
  - Không có sự di - nhập gen.
  c. Ý nghĩa của định luật Hacđi-Vanbec
  - Giải thích tại sao trong thiên nhiên có những quần thể được duy trì ổn định qua thời gian dài.
  - Cho phép xác định tần số của các alen, các kiểu gen từ kiểu hình của quần thể và ngược lại => có ý nghĩa đối với y học và chọn giống.

  CÂU HỎI BÀI TẬP SINH HỌC 12 BÀI 16 - 17
  1. Tần số tương đối của alen và kiểu gen là gì? Tần số tương đối của alen và kiểu gen được xác định như thế nào?
  2. Nêu những đặc điểm của quần thể tự thụ phấn và giao phối gần
  3. Nêu đặc điểm cơ bản của quần thể ngẫu phối
  4. Nêu ý nghĩa và điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacđi – Vanbe