1. Giải dùm e bài này vs ạ!
    Xét hai cặp Nst ở ruồi giấm đực mang cặp gen AB/ab và De/dE. Trong giảm phân có hiện tượng không phân ly của cặp De/dE ơr lần phân bào thứ hai. Số loại giao tử có thể hình thành là bao nhiêu.