Tổng hợp kiến thức tiếng anh cơ bản

Chuyên mục 'Diễn đàn Tiếng Anh' bởi english, 11 Tháng mười 2012.


 1. Tổng hợp ngữ pháp Unit 1

  Bài này sẽ chỉ rõ hơn trường hợp nào dùng động từ nguyên thể có to ( infinitive with to ) và trường hợp nào dùng động từ nguyên thể không to ( infinitive without to ) trong Tiếng Anh :


  I. Động từ nguyên thể có to:


  Verb + to do :


  Chúng ta có thể dùng động từ nguyên thể có to sau các động từ:


  Offer: tặng, đề nghị
  Decide: quyết định
  Hope: hi vọng
  Deserve: xứng đáng
  Attempt: toan tính
  Promise: hứa hẹn
  Intend: dự định
  Agree: Đồng ý
  Plan: Dự định/ lên kế hoạch
  Aim: Nhằm mục đích
  Afford: cố gắng
  Manage: xoay sở
  Threaten: Đe dọa
  Forget: quên
  Refuse: từ chối
  Arrange: sắp đặt
  Learn: học
  Need: cần
  Fail: thất bại
  Mean: có nghĩa là
  Seem: dường như
  Appear: Có vẻ
  Tend: có khuynh hướng
  Pretend: giả vờ
  Claim: khẳng định


  Ex : It was late, so we decided to take a taxi home.( Lúc đó đã trễ, nên chúng tôi quyết định đi taxi về nhà ).
  David was in a difficult situation, so I agreed to lend him some money.( David đang gặp khó khăn, nên tôi đồng ý cho anh ý vay tiền ).


  Ở thể phủ định - negative thêm not vào trước to infinitive:
  Ex: We decided not to go out because of the weather.( Chúng tôi đã quyết định không đi chơi vì thời tiết xấu ).
  I promised not to be late.( Tôi đã hứa sẽ không về trễ ).


  Với nhiều động từ, bình thường chúng ta không thể dùng động từ nguyên thể có to, vd như: enjoy, think, suggest,...
  Ex: I enjoy dancing. ( enjoy to dance )
  Sam suggest going to the movies. ( suggest to do )
  Are you thinking of buying a car? ( thinking to buy )


  Ta nói: decide to do sth, promise to do sth. Tương tự, ta nói:
  A decision to do sth, a promise to do sth (noun + to).
  Ex: I think his decision to quit his job was foolish. (Tôi cho rằng quyết định bỏ việc của anh ấy là ngu xuẩn)
  John has a tendency to talk too much. (John có khuynh hướng nói quá nhiều)


  Sau dare bạn có thể dùng động từ nguyên thể có to hoặc không có to:
  Ex: I wouldn't dare to tell him or I wouldn't dare tell him. (Tôi chẳng dám nói với anh ý đâu)


  Sau các Động từ dưới đây, bạn có thể dùng 1 từ để hỏi
   
 2. english

  english Thành viên

  (What/Whether/How,etc) + to:


  Ask: hỏi, yêu cầu
  Forget: quên
  Understand: hiểu
  Decide: quyết định
  Explain: giải thích
  Wonder: thắc mắc
  Know: biết
  Learn: học
  Remember: nhớ


  Ex: We asked how to get to the station. (Chúng tôi đã hỏi đường đi đến nhà ga)
  Have you decided where to go for your vacation? (Bạn đã quyết định đi nghỉ ở đâu chưa?)
  I don't know whether to apply for the job or not. (Tôi không biết có nên nộp đơn xin việc không)
  Do you understand what to do? (Bạn có hiểu phải làm gì không?)


  Verb + (object) + to..


  Đó là những động từ :
  Want: muốn
  Ask: yêu cầu
  Help: giúp đỡ
  Would like: muốn
  Expect: nghĩ là, chắc là, mong đợi
  Beg: van nài, nài nỉ
  Would prefer: muốn hơn


  Những động từ này có động từ nguyên thể có to theo sau. Cấu trúc có thể được dùng là: verb + to hoặc verb + object + to
  Ex: We expected to be late
  ( Chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ trễ )
  or We expected Tom to be late.
  ( Chúng tôi nghĩ là Tom sẽ trễ )
  Would you like to go now?
  ( Bạn có muốn đi bây giờ không?)
  or Would you like me to go now?
  ( Bạn có muốn tôi đi bây giờ không?)


  Cẩn thận với want. Không nói want that...:
  Ex: Do you want me to come with you? (Do you want that I come?)


  Sau help bạn có thể dùng động từ nguyên thể có to hay không có to cũng được. Vì vậy bạn có thể nói:
  Can you help me to move this table? or Can you help me move this table?
  Những động từ được dùng với cấu trúc verb + object + to:
  Tell: nói, kể
  Order: ra lệnh
  Remind: nhắc nhở
  Warn: nhắc, cảnh báo
  Force: ép buộc
  Invite: mời
  Enable: tạo khả năng
  Persuade: thuyết phục
  Teach: dạy
  Get (=persuade, arrange for): nhờ


  Ex: Can you remind me to call Ann tomorrow?
  Who taught you to drive?
  I didn't move the piano by mysefl. I got somebody to help me.


  Trong vd sau đây, động từ ở thể bị động:
  I was warned not to touch the electrical outlet. (Tôi đã được lưu ý là đừng chạm vào ổ điện)
  Chú ý là bạn không được dùng suggest với cấu trúc verb + object + to:
  Jane suggested that I should buy a car. (Jane suggested me to buy a car)


  Các động từ mà sau nó có thể dùng cả 2 cấu trúc: verb + ing (without an object) và verb + object + to
  Advise: khuyên
  Encourage: khuyến khích
  Allow: cho phép
  Permit: cho phép
  Forbid: cấm


  Ex: She doesn't allow smoking in the house or She doesn't allow anyone to smoke in the house.
  Và đâu là cấu trúc bị động:
  Smoking isn't allowed in the house or We aren't allowed to smoke in the house.


  Make và let
  Hai động từ này đi với cấu trúc verb + object + ĐT nguyên thể không to:


  Ex: The customs officer made Sally open her case. (to open)
  ( Người nhân viên hải quan đã buộc Sally mở va li của cô ấy)
  Hot weather makes me feel tired. (=cause me to feel tired)
  Thời tiết nóng làm tôi cảm thấy mệt mỏi.
  Her parents wouldn't let her go out alone. (=wouldn't allow her not to go out alone)


  Chúng ta nói make somebody do... ( không nói to do ), nhưng dạng bị động là be made to do:
  Ex: I only did it because I was made to do it. ( Tôi làm điều đó chỉ vì tôi bị bắt buộc phải làm )
   
 3. boyqnam9x

  boyqnam9x Thành viên

  hehe nói kiểu này ra gặp thằng nó cao hơn mình nó nói 1 câu sảng liền chứ gì :D