Bài giảng giáo trình phương pháp tính [gồm 8 chương]

phung_hi

Thành viên
MỤC LỤC


CHƯƠNG I NHẬP MÔN.................................................................................. 5


1.1. Giới thiệu môn phương pháp tính .............................................................. 5


1.2. Nhiệm vụ môn học ..................................................................................... 5


1.3. Trình tự giải bài toán trong phương pháp tính ........................................... 5


CHƯƠNG II SAI SỐ VÀ TÍNH GẦN ĐÚNG................................................... 7


2.1. Khái niệm ................................................................................................... 7


2.2. Các loại sai số............................................................................................. 7


2.3. Sai số tính toán ........................................................................................... 7
CHƯƠNG III TÍNH GIÁ TRỊ HÀM .............................................................. 9


3.1. Tính giá trị đa thức. Sơ đồ Hoocner ........................................................... 9


3.1.1. Đặt vấn đề............................................................................................ 9


3.1.2. Phương pháp........................................................................................ 9


3.1.3. Thuật toán............................................................................................ 9


3.1.4. Chương trình ..................................................................................... 10


3.2. Sơ đồ Hoocner tổng quát.......................................................................... 10


3.2.1. Đặt vấn đề.......................................................................................... 10


3.2.2. Phương pháp...................................................................................... 10


3.2.3. Thuật toán.......................................................................................... 12


3.3. Khai triển hàm qua chuỗi Taylo............................................................... 12
CHƯƠNG IV GIẢI GẦN ĐÚNG PHƯƠNG TRÌNH........................... 14


4.1. Giới thiệu.................................................................................................. 14


4.2. Tách nghiệm ............................................................................................. 14


3.3. Tách nghiệm cho phương trình đại số...................................................... 16


4.4. Chính xác hoá nghiệm.............................................................................. 17


4.4.1. Phương pháp chia đôi........................................................................ 17


4.4.2. Phương pháp lặp................................................................................ 19


4.4.3. Phương pháp tiếp tuyến..................................................................... 21


4.4.4. Phương pháp dây cung ...................................................................... 22


CHƯƠNG V GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH


ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH .................................................. 26


5.1. Giới thiệu.................................................................................................. 26


5.2. Phương pháp Krame................................................................................. 26


5.3. Phương pháp Gauss .................................................................................. 27


5.3.1. Nội dung phương pháp...................................................................... 27


5.3.2. Thuật toán.......................................................................................... 27


5.4. Phương pháp lặp Gauss - Siedel (tự sửa sai) ........................................... 28


5.4.1. Nội dung phương pháp...................................................................... 28


5.4.2. Thuật toán.......................................................................................... 30


5.5. Phương pháp giảm dư .............................................................................. 31


5.5.1. Nội dung phương pháp...................................................................... 31


5.5.2. Thuật toán.......................................................................................... 32


CHƯƠNG VI TÌM GIÁ TRỊ RIÊNG - VECTƠ RIÊNG........................... 34


6.1. Giới thiệu.................................................................................................. 34


6.2. Ma trận đồng đạng.................................................................................... 34


6.3. Tìm giá trị riêng bằng phương pháp Đanhilepski .................................... 35


6.3.1. Nội dung phương pháp...................................................................... 35


6.3.2. Thuật toán.......................................................................................... 37


6.4. Tìm vectơ riêng bằng phương pháp Đanhilepski..................................... 38


6.4.1. Xây dựng công thức .......................................................................... 38


6.4.2. Thuật toán.......................................................................................... 39


CHƯƠNG VII NỘI SUY VÀ PHƯƠNG PHÁP


BÌNH PHƯƠNG BÉ NHẤT........................................... 41


7.1. Giới thiệu.................................................................................................. 41


7.2. Đa thức nội suy Lagrange ........................................................................ 42


7.3. Đa thức nội suy Lagrange với các mối cách đều ..................................... 43


7.4. Bảng nội suy Ayken ................................................................................. 44


7.4.1. Xây dựng bảng nội suy Ayken.......................................................... 45


7.4.2. Thuật toán.......................................................................................... 46


7.5. Bảng Nội suy Ayken (dạng 2).................................................................. 46


7.6. Nội suy Newton........................................................................................ 48


7.6.1. Sai phân ............................................................................................. 48


3

7.6.2. Công thức nội suy Newton................................................................ 49


7.7. Nội suy tổng quát (Nội suy Hecmit) ........................................................ 51


7.8. Phương pháp bình phương bé nhất .......................................................... 53


CHƯƠNG VIII TÍNH GẦN ĐÚNG TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH .................. 57


8.1. Giới thiệu.................................................................................................. 57


8.2. Công thức hình thang ............................................................................... 57


8.3. Công thức Parabol .................................................................................... 58


8.4. Công thức Newton-Cotet ......................................................................... 59


MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO ..................................................... 62


TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................. 68

[PASSWORD]wWw.kenhdaihoc.com[/PASSWORD]
http://www.mediafire.com/?hgna9ifigis8p18
 
xe cẩu quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi nội thất quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top