Bài tập có lời giải- cấu trúc dữ liệu kiểu file

loveIT

Thành viên Vip
CẤU TRÚC DỮ LIỆU KIỂU FILE


Bài 1 :Hãy lập chương trình tạo một tệp số nguyên chứa các số nguyên tố nhỏ hơn 10000 theo thứ tự tăng dần .


Bài 2 :Cho f là tệp văn bản chứa các xâu 10 kí tự . Hãy lập chương trình nhập và hiển thị nội dung file đó lên màn hình , mỗi xâu một dòng , đầy trang màn hình thì dừng lại đợi gõ Enter mới hiển thị trang tiếp theo cho tới hết.


Bài 3 :Bạn hãy viết chương trình cho phép đọc dữ liệu từ bàn phím và ghi thêm vào cuối một tệp các bản ghi .


Bài 4 :Cho một văn bản chứa trong một text file f . Trong văn bản , tính từ trái sang phải , từ trên xuống dưới , kí tự # là kí hiệu xoá đi một từ đứng ngay trước nó nếu có . Ví dụ ‘#Ta#oi di ngu#h###hoc’ có nghĩa là ‘Toi di hoc’ . Bạn hãy viết chương trình sửa lại file f theo quy ước trên .


Bài 5 :Cho 2 file f và g cùng kiểu ( nhưng không rõ kiểu nào ) . Bạn hãy lập thủ tục gán nội dung của file g cho file f.


Bài 6 :Cho một file text ghi lại một chương trình Pascal của một học sinh . Hãy viết chương trình kiểm tra lỗi của chương trình Pascal trên theo các cách sau đây :
Cách 1 : Kiểm tra xem số lượng các dấu ‘ ( dấu mở và dấu đóng ) có bằng nhau không ?
Cách 2 : Kiểm tra xem số lượng các từ Begin và End có bằng nhau không ?


Bài 7 :Cho một file text . Hãy viết chương trình đếm xem file text trên chứa bao nhiêu từ . ( Chú ý : theo quy định , các từ cách nhau bởi một hay nhiều dấu cách ) .


Bài 8 :Cho một file text . Viết chương trình loại bỏ các khoảng trống thừa bên trong file text này .


ĐÁP ÁN:
1) (* Tạo file số nguyên tố nhỏ hơn 10000 *)

Code:
 Uses Crt;
 Const N=10000;
 Var  i , j : Integer;
     f: File of Integer;
     a: Array[2..N] of boolean;


 BEGIN
  For i:=2 to N do a[i]:=true;
  i:=2;
  Repeat
   For j:=2 to (N div i) do a[i*j]:=false;
   Repeat Inc(i) Until a[i] or (i>N);
  Until i>N;
  Assign(F,'C:\SoNT.dat'); Rewrite(F);
    For i:=1 to N do If a[i] then Write(F,i);
  Close(F);
  clrscr;
  Write(' Viet ra file "C:\SoNT" cac so nguyen to nho hon 10000 ');
  Readln;
 END .
2) (* Ghi và đọc file of String *)

Code:
Uses Crt;
 Const INP='FoString.dat';
 Type String10 = String[10];


 Procedure Ghi;
 Var f: file of String10; S: String10;
 Begin
  Assign(f,INP); Rewrite(f);
  Writeln('Nhap vao f. Thoi nhap khi S='''' (go Enter)!');
  Readln(S);
  While (S<>'') do
  Begin
   Write(f,S);
   Readln(S);
  End;
  Close(f);
 End;
 Procedure Doc;
 Var f: file of String10; S: String10;
 Begin
  Clrscr;
  Assign(f,INP); Reset(f);
  While Not Eof(f) Do
  Begin
   Read(f,S);
   Writeln(S);
   If WhereY=25 then
   Begin
    Write('Press Enter to continue..');
    Readln; Clrscr;
   End;
  End;
  Close(f);
  Readln;
 End;
 BEGIN
  Ghi;
  Doc;
 END.
3) (* Doc và ghi vào cuối tệp các bản ghi *)

Code:
Uses Crt;
 Const inp='Hocsinh.dat';
 Type Hocsinh=Record
       Ten : String[30];
       Tuoi: Byte;
       End;
 Var  F : file of Hocsinh;
     Hs: Hocsinh;


 BEGIN
  Assign(f,inp); Reset(f);
  Write('Ho va ten: '); Readln(Hs.Ten);
  Write('Tuoi   : '); Readln(Hs.Tuoi);
  Seek(f,Filesize(F));
  Write(f,Hs);
  Close(f);
 END .
4) (* Sửa văn bản *)

Code:
Uses Crt;
 Const fi='vanban.txt';
 Var  f: text;
     s: string;
     ch: char;


 Procedure docfile ( fi : String );
 Var f : text ;
  Begin
   Assign(f,fi); Reset(f);
   while not eof(f) do
   Begin
    Read(f,ch);
    Write(ch);
   End;
   close(f) ;
   writeln ;
  End ;
 BEGIN
  Writeln(' Van ban ban dau doc tu file "vanban.txt" :') ;
  docfile(fi) ;


  assign(f,fi) ; reset(f) ;
  s:='';
  Repeat
   Read(f,ch);
   If (ch='#')then Delete(s,length(s),1) Else s:=s+ch;
  Until Eof(f);
  Close(f);
  Assign(f,fi); Rewrite(f);
  Writeln(f,s);
  Close(f);


  Writeln(' Van ban sau khi sua chua :') ;
  docfile(fi) ;
  Readln;
 END .
5) (* Gan hai file *)

Code:
Uses Crt;
 Const
   f1='calc.ex';
   f2='C:\calc.exe';


 Procedure Copyfile(fi1,fi2: string);
 Var nread,nbuf: word;
    buf: array [1..1024] of byte;
    f1,f2: file;
 Begin
  Assign(f1,fi1); Reset(f1,1);
  Assign(f2,fi2); Rewrite(f2,1);
  nbuf:=1024;
  Repeat
   Blockread(f1,buf,nbuf,nread);
   Blockwrite(f2,buf,nread);
  Until nread<>nbuf;
  Close(f1); Close(f2);
 End;


 BEGIN
  Copyfile(f1,f2);
 END.
6) (* Dem (') và 'Begin' , 'End' *)

Code:
Uses Crt;
 Const fi='C8_6.txt';


 Function Dem(c: string): integer;
 Var n,l: integer; f: text; S: string;
 Begin
  l:=Length(c); n:=0;
  Assign(f,fi); Reset(f);
  While not Eof(f) do
  Begin
    Readln(f,S);
    While pos(c,s)<>0 do
    Begin
     Inc(n); Delete(s,pos(c,s),l);
    End;
  End;
  Close(f);
  Dem:=n;
 End;
 BEGIN
  Clrscr;
  Write(' So luong cac dau ( va ) ');
  If Dem('(')<>Dem(')') then Writeln('khong bang nhau.')
  Else Writeln('bang nhau.');
  Write(' So luong cac tu Begin va End ');
  If Dem('End')<>Dem('Begin') then Writeln('khong bang nhau.')
  Else Writeln('bang nhau.');
  Readln;
 END .
7) (* Đếm từ *)

Code:
Uses Crt;
 Const fi = 'hoten.txt';
 Var  f: text;
     s: string;
     dem: word;
 BEGIN
  Clrscr;
  dem:=0;
  Assign(f,fi); Reset(f);
  While not Eof(f) do
  Begin
   Readln(f,s);
   While s[1]=' ' do Delete(s,1,1);
   While length(s)>0 do
   Begin
    Case s[1] of
     ' ': While (s[1]=' ')and(length(s)>0) do Delete(s,1,1);
     Else
        Begin
         inc(dem);
         While (s[1]<>' ')and(length(s)>0) do Delete(s,1,1);
        End;
    End;
   End;
  End;
  Close(f);
  Write(' So tu co trong file hoten.txt la: ',dem);
  Readln;
 END.
8)(* Đếm từ *)

Code:
Uses Crt;
 Const fi = 'hoten.txt';
 Var  f: text;
     s: string;
     dem: word;
 BEGIN
  Clrscr;
  dem:=0;
  Assign(f,fi); Reset(f);
  While not Eof(f) do
  Begin
   Readln(f,s);
   While s[1]=' ' do Delete(s,1,1);
   While length(s)>0 do
   Begin
    Case s[1] of
     ' ': While (s[1]=' ')and(length(s)>0) do Delete(s,1,1);
     Else
        Begin
         inc(dem);
         While (s[1]<>' ')and(length(s)>0) do Delete(s,1,1);
        End;
    End;
   End;
  End;
  Close(f);
  Write(' So tu co trong file hoten.txt la: ',dem);
  Readln;
 END.
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top