Bài tập Quản lý dự án phần mềm

Dancer

Thành viên Vip
Bài tập Quản lý dự án phần mềm
GV: Lương Trần Hy Hiến
Bài tập Quản lý dự án phần mềm 2011

http://www.mediafire.com/view/?el91w3vr979rh42

Down về để xem chuẩn nhất

Bài tập 1:
Hãy vẽ sơ đồ PERT cho kế hoạch sau:
STT Hoạt động Thời hạn (ngày) Hoạt động trước
1 A 3 -
2 B 5 A
3 C 3 A
4 D 10 B
5 E 7 B
6 F 4 C
7 G 5 E,F
8 H 2 D,G
Hãy tô đậm đường găng. Chiều dài của dự án là bao nhiêu?
Lập sơ đồ mạng và sơ đồ GANTT cho dự án này.
Bài tập 2:
Xét bảng phân bố công việc của một dự án như sau:
STT Công việc Công việc trước
Thời gian
dự kiến
Thời gian
tối thiểu
Chi phí mỗi ngày rút ngắn
1 A - 4 2 120
2 B A 4 3 100
3 C A 3 1 150
4 D C 4 1 150
5 E B,C 5 3 150
6 F D, E 3 2 150
Yêu cầu :
a. Lập sơ đồ PERT và tìm đường găng.
b. Cho biết thời gian tối thiểu để hoàn thành dự án? Chi phí rút ngắn tương ứng cần bỏ ra
là bao nhiêu?
c. Cho biết chi tiết kế hoạch rút ngắn mỗi ngày.
d. Lập sơ đồ GRANT khi chưa rút ngắn và cho biết số nhân sự tối thiểu của dự án, biết
rằng mỗi nhân viên phụ trách 1 công việc tại một thời điểm.
Bài tập 3:
Giả sử có bảng phân bố công việc của dự án như sau:
STT Công việc Công việc trước
Thời gian
dự kiến
Thời gian
tối thiểu
Chi phí mỗi ngày rút ngắn
1 A - 4 2 120
2 B A 4 2 140
3 C A 3 1 180
4 D B 5 2 220
5 E C 4 1 160
6 F B, C 4 2 110
7 G E, F, D 3 1 130
Yêu cầu :
a. Lập sơ đồ PERT và tìm đường găng.
b. Cho biết thời gian tối thiểu để hoàn thành dự án, với chi phí tối thiểu dùng để rút ngắn
tương ứng là bao nhiêu?
c. Mô tả chi tiết quá trình rút ngắn mỗi ngày.
d. Số nhân sự tối thiểu của dự án (khi chưa rút ngắn, biết mỗi nhân viên phụ trách 1 công
việc tại một thời điểm).wWw.kenhdaihoc.com
GV: Lương Trần Hy Hiến – [email protected] Trang | 2
Bài tập Quản lý dự án phần mềm 2011
Hướng dẫn:
1. Vẽ sơ đồ PERT:
2. Tìm đường Găng và công việc găng :
a. Đường găng – Công việc găng dự kiến :
ABDG = 4+4+5+3 = 16 * ABDG là đường găng, công việc găng là A,B,D,G
ABFG = 4+4+4+3 = 15
ACFG = 4+3+4+3 = 14
ACEG = 4+3+4+3 = 14
b. Đường găng – Công việc găng tối thiểu :
ABDG = 2+2+2+1 = 7 * ABDG, ABFG là 2 đường găng tối thiểu,
ABFG = 2+2+2+1 = 7 * Công việc găng tối thiểu là : A,B,D,F,G
ACFG = 2+1+2+1 = 6
ACEG = 4+3+4+3 = 5
3. Tính thời gian hoàn thành dự án và thời gian rút ngắn của dự án
a. Số ngày tối thiểu hoàn thành dự án là 7 ngày.
b. Thời gian tối đa có thể rút ngắn dự án:
Số ngày của đường găng dự kiến – Số ngày của đường găng đã rút ngắn (tối thiểu).
16 - 7 = 9 ngày
4. Tính Chi phi tối thiểu:
- Tìm tổng chi phí cho thời gian rút ngắn 9 ngày.
- Sắp xếp thứ tự sao cho chi phí rút ngắn từng ngày tăng dần.
Tính chi phí công việc trên đường găng.
Những công việc trên đường găng tối thiểu (ABDGF) sẽ phải rút ngắn tới thời gian tối
thiểu, còn công việc ngoài găng E,C thì thời gian tối thiểu của nó có thể công việc E: từ 1-4;
công việc C: từ 1-3 ngày.
Tính chi phí công việc nằm trên đường găng:
Công việc Số ngày rút ngắn Chi phí Tổng chi phí rút ngắn
A 2 120 240
B 2 140 280
D 3 220 660
F 2 110 220
G 2 130 260
Tổng chi phí rút ngắn 1660
F, 4, 2
E, 4, 1 G, 3, 1
D, 5, 2
C, 3, 1
B, 4, 2
A, 4, 2 1 2
3
4
5
6 7 wWw.kenhdaihoc.com
GV: Lương Trần Hy Hiến – [email protected] Trang | 3
Bài tập Quản lý dự án phần mềm 2011
Vẽ lại sơ đồ ứng với chi phí tối thiểu:
a. Tính chi phí công việc ngoài găng: C, E
Tính rút từng ngày, rồi tính giá trị của công việc găng ứng với giá trị rút ngắn của các
công việc khác và vừa rút của công C & E trên các đường đi, nếu > số ngày trên
đường găng tối thiểu (7 ngày) thì rút tiếp, cho tới khi = ngày găng tối thiểu (7).
- Rút E: ABEG
+ 4 ngày rút bớt 1 ngày 2 2 3 1 = 8 (chưa đạt)
+ 3 ngày rút bớt 1 ngày 2 2 2 1 = 7 (đạt)
- Rút C: ACFG ACEG
+ 3 ngày rút bớt 1 ngày 2 2 2 1 = 7 (đạt) 2 2 2 1 = 7 (đạt)
Chi phí rút E, 2 ngày và C, 1 ngày :
E : 160 x2 = 320
C : 180 x1 = 180
Tổng cộng 500
b. Tổng chi phí bỏ ra để rút ngắn dự án: 1660 + 500 = 2160 đ
5. Tính chi phí rút ngắn cụ thể cho mỗi ngày:
TT
ngày CV Số ngày
rút ngắn
Chi phí Tính ngày cho các đường
ABDG ABEG ABFG ACFG ACEG
1 A 1 120 15 14 14 13 13
2 A 1 120 14 13 13 12 12
3 G 1 130 13 12 12 11 11
4 G 1 130 12 11 11 10 10
5 B 1 140 11 10 10 10 10
6 B 1 140 10 9 9 10 10
7 D 1 220 9 9 9 10 10
C 1 180 9 9 9 9 9
8 D 1 220 8 9 9 9 9
E 1 160 8 8 8 8 8
F 1 110 8 8 8 8 8
9 D 1 220 7 8 8 8 8
E 1 160 7 7 8 8 7
F 1 110 7 7 7 7 7
Tổng chi phí 2160
F, 2
E, 4, 1 G, 1
D, 2
C, 3, 1
B, 2
A, 2
1 2
3
4
5
6 7 wWw.kenhdaihoc.com
GV: Lương Trần Hy Hiến – [email protected] Trang | 4
Bài tập Quản lý dự án phần mềm 2011
6. Bài toán nhân sự tối thiểu:
a. Vẽ sơ đồ găng:
b. Dịch chuyển công việc :
- Nhận xét : Với sự phân bố các công việc theo sơ đồ PERT như đầu bài, ta vẽ sơ
đồ găng (sơ đồ GRANTT) như trên. Dựa vào sơ đồ ta thấy: Nếu mỗi người phụ
trách 1 công việc thì thời điểm cao điểm nhất tập trung 3 người tại thời điểm
ngày thứ 8 tới ngày thứ 11, ở các công việc D-E-F.
- Ta thực hiện việc xét chuyển công việc để không tập trung tải tại 1thời
điểm theo nguyên tắc như sau:
• Không dịch chuyển các công việc trên đường găng.
• Tiến hành chuyển công việc ở thời gian cao điểm và công việc đó phải là
công việc ngoài găng.
• Như vậy ở bài này ta có thể chuyển công việc F sang vị trí mới như trong
hình.
- Vậy bài toán đưa về lượng tải trong thời cao điểm nhất là 3 người. Tức là nhân
sự tối thiểu có thể là 3 người. wWw.kenhdaihoc.com
GV: Lương Trần Hy Hiến – [email protected] Trang | 5
Bài tập Quản lý dự án phần mềm 2011
Bài tập 4:
CV CV trước
Kế hoạch bình thường Kế hoạch khẩn trương Chi phí rút
ngắn
(triệu đồng) Thời gian Chi phí Thời gian Chi phí
A - 3 30 1 50 10
B - 4 40 2 56 8
C - 5 35 4 50 15
D A,B 6 120 5 140 30
E C,D 6 100 4 126 13
F D 3 150 2 180 30
G E 4 140 3 147 7
H F 5 60 3 86 13
I G,F 4 85 2 115 15
J H,I 3 50 3 50
1. Xác định thời gian hoàn thành dự án nhanh nhất có thể được theo kế hoạch bình
thường và kế hoạch khẩn trương?
2. Xác định chi phí thực hiện dự án theo kế hoạch bình thường và kế hoạch khẩn
trương?
3. Xác định chi phí thực hiện dự án thấp nhất có thể được trong vòng 25 tháng. Nêu các
công việc trên đường tới hạn? Nêu chi phí rút ngắn của từng tháng?
4. Cho biết các phương án về nhân sự trong kế hoạch dự kiến, trình bày phương án
nhân sự tối ưu (biết mỗi thành viên thực hiện dự án có thể làm được nhiều việc và
công việc được phân cho từng người)?
5. Sau khi rút ngắn lập lại kế hoạch về nhân sự như thế nào?
Bài tập 5:
Tìm chi phí tối thiểu dùng để rút ngắn dự án và thời gian tối thiểu của dự án sau:
Công việc CV trước Thời gian thực hiện Thời gian tối thiểu Chi phí rút ngắn
A - 3 2 100
B - 5 3 90
C A 5 3 120
D B 4 3 70
E C 4 4 -
F C, D 6 5 100
G D 6 4 90
H E 4 3 70
I F 4 3 120
J G 7 4 70
K H, I, J 2 2 - wWw.kenhdaihoc.com
GV: Lương Trần Hy Hiến – [email protected] Trang | 6
Bài tập Quản lý dự án phần mềm 2011
Bài tập 6:
Tìm đường găng và cho biết thời gian rút ngắn tối đa của dự án.
Công việc CV trước Thời gian thực hiện Thời gian tối thiểu
A - 1 1
B A 5 3
C A 2 2
D B 2 1
E B 3 2
F C 2 2
G C 2 1
H D 4 2
I E, F 3 1
J G 3 1
K H, I, J 2 1
Bài tập 7:
Tìm đường găng và cho biết thời gian rút ngắn tối đa của dự án. Mô tả chi tiết cho từng
ngày rút ngắn:
Công việc CV trước Thời gian thực hiện Thời gian tối thiểu Chi phí rút ngắn
A - 3 2 100
B - 5 3 70
C A 5 3 120
D B 4 3 100
E C 4 4 -
F C, D 6 5 100
G D 6 4 120
H E 4 3 70
I F 4 3 70
J G 7 4 70
K H, I, J 2 2 -
Bài tập 8:
Tìm đường găng và cho biết thời gian rút ngắn tối đa của dự án. Mô tả chi tiết cho từng
ngày rút ngắn:
Công việc CV trước Thời gian thực hiện Thời gian tối thiểu Chi phí rút ngắn
A - 2 2 -
B - 3 1 80
C A 3 1 100
D A 4 2 120
E B 3 1 100
F C 5 3 120
G E, F 2 2 -
H D, G 1 1 - wWw.kenhdaihoc.com
GV: Lương Trần Hy Hiến – [email protected] Trang | 7
Bài tập Quản lý dự án phần mềm 2011
Bài tập 9:
Tìm đường găng và cho biết thời gian rút ngắn tối đa của dự án. Mô tả chi tiết cho từng
ngày rút ngắn:
Công việc CV trước Thời gian thực hiện Thời gian tối thiểu Chi phí rút ngắn
A - 5 3 100
B A 4 2 150
C B, G 3 2 100
D C, K 3 2 100
E D, L 4 3 100
F A 5 1 150
G F 2 2 -
H F 3 2 120
K F 4 2 120
L H 3 1 150
Bài tập 10:
Tìm đường găng và cho biết thời gian rút ngắn tối đa của dự án.Mô tả chi tiết cho từng ngày
rút ngắn:
Công việc CV trước Thời gian thực hiện Thời gian tối thiểu Chi phí rút ngắn
A - 4 2 150
B A 3 2 150
C B 4 3 120
D C, F 3 2 120
E A 4 2 150
F E 6 5 150
G E 5 3 140
H A 5 3 120
K H 7 5 150
L D, G, K 4 3 140
 

dinhlang1102

Thành viên
Miszz Eva - Hỗ Trợ Giảm Cân, An Toàn Hiệu Quả!

Giá : 750.000 VNĐ/ 3 hộp

Miszz Eva là sản phẩm giúp giảm cân nhanh mà không trở về trạng thái ban đầu, không gây rối loạn tiêu hóa, hoàn toàn tự nhiên và thành phần bổ sung thuần khiết có nguồn gốc thực vật. Miszz Eva đã qua thử nghiệm lâm sàng và được Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia chứng nhận về tính an toàn, hiệu quả.

#Thành phần:

Chiết xuất hạt nho, L-Carnitine Fumarate, Id-Alg được chiết xuất từ tảo biển nâu, Chiết xuất cây nụ.#Công dụng:

-Tác động đến các mô cơ thể: Thành phần hoạt tính của sản phẩm sẽ tìm kiếm vị trí "kho mỡ", thâm nhập và tích tụ ở đó.

-Đốt cháy mỡ thừa: Axit chlorogenic tập trung chính trong "kho mỡ" gây cháy nhanh chóng và hiệu quả. Có đến 80% các kho mỡ trong cơ thể được chia tách theo cách này.

-Làm sạch cơ thể: Nhờ tinh chất trái Hạt Nho,Trà Xanh, Cây Nụ và Tảo Biển Nâu, Miszz Eva giúp thanh lọc nhanh chóng và hiệu quả độc tố khỏi cơ thể cũng như khối chất lỏng dư thừa bằng cách thanh lọc chúng ra một cách tự nhiên qua đường ruột.

-Cải tạo diện mạo: Với thành phần tự nhiên không chỉ giúp giảm cân nhanh chóng mà còn cải thiện quá trình tái tạo tế bào da. Do đó ngoại hình của bạn sẽ cải thiện từng ngày.Xem chi tiết : http://bit.ly/2KYWJBs

#Ưu điểm:

Không còn cần hạn chế ăn uống, không gây căng thẳng.

Không còn cần những phương pháp tự kiểm soát, gò bó cơ thể.

Phù hợp – hiệu quả kể cả đối với người khó giảm cân.

Vẫn đảm bảo bổ sung đầy đủ chất, tăng cường hỗ trợ giảm cân mà vẫn đẹp da.

#Cách dùng:

Uống 2 viên/ ngày

#Cam kết:

-Sản phẩm chính hãng

-100% thành phần tự nhiên

#Ưu đãi:

750.000 VNĐ/ 3 hộp

Mua ngay http://bit.ly/2KYWJBs
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top