Bài tập và bài giải môn " môi trường và con người"

dayto.kdh

Administrator
Bài tập con người và môi trường

Bài tập 1: (Trao đổi chất và năng lượng)

Một con hươu trung bình ăn 50 kg cỏ mỗi ngày. Khối lượng chất khô (DM) trong cỏ chiếm 20% và có năng lượng là 10MJ/kg. Trong tổng số cỏ ăn được, có 25% không thể tiêu hóa và thải ra ngoài. Trong số 75% tiêu hóa được, 80% bị mất qua quá trình trao đổi chất ở dạng nhiệt và chất thải, 20% còn lại chuyển thành tế bào cơ thể.

1. Có bao nhiêu năng lượng (MJ) chuyển vào tế bào cơ thể hằng ngày?
=>Trả lời:
50 * 20% * 10 * 75% * 20% = 15 MJ.
2. Bao nhiêu phần trăm năng lượng tiêu thụ được chuyển thành tế bào cơ thể?
=>Trả lời:
15/(50 * 20% * 10) = 15%.


Bài tập 2: (Tích lũy sinh học)
Nồng độ thuốc trừ sâu DDT trong hồ là 12 µg/l. Hệ số tích lũy sinh học là 48.000 l/kg. Nồng độ ước tính của DDT của cá trong hồ là bao nhiêu?

=>Trả lời:
12 * 10^-9 * 48000 = 0.576 * 10[SUP]-3[/SUP](kg thuốc trừ sâu/ kg cá)


Bài tập 3: (Chu trình N)

Một người nông dân có 7 năm luân canh trồng bắp, đậu nành, lúa mì và 4 năm chuyên canh cỏ linh lăng. Lượng phân bón cần sử dụng để đạt được năng suất cây trồng theo yêu cầu là 100 kg/hecta. Trong tổng số phân bón sử dụng, 1/3 nitơ hữu cơ và 1/2 nitơ amoni được cây trồng sử dụng.
Thành phần phân bón như sau (tính trên 1kg phân bón):

· Tổng N : 12 gN/kg
· N hữu cơ : 8 gN/kg
· N amoni : 4 gN/kg
· Tổng P[SUB]2[/SUB]O[SUB]5[/SUB] : 5 gN/kg
· Tổng K[SUB]2[/SUB]O : 4 gN/kg

Tính:
1. Lượng N có thể sử dụng trong 1 kg phân bón.
=>Trả lời:
8 * 3[SUP]-1[/SUP] + 4 * 2[SUP]-1[/SUP] = 14/3 (g)

2. Tính lượng phân bón cần thiết cho 1 hecta đất trồng.
=>Trả lời:
1kg -> 14/3 g N chiếm tỉ lệ 4.67 * 10[SUP]-3[/SUP].
Lượng phân bón cần thiết : 100/(4,67 * 10[SUP]-3[/SUP]) = 21413,28 kg.
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top