Fix lỗi "Failed to start firewalld.service: Unit is masked" và "FirewallD is not running" centos 7

bantot

Moderator
Sửa lỗi "Failed to start firewalld.service: Unit is masked" và "FirewallD is not running" trên centos 7

Lỗi này có thể do các bạn đang dùng firewalld rồi sang dùng iptable, giờ muốn chuyển về lại firewalld thì nó báo lỗi trên.

Để khắc phục dùng lệnh sau đẻ Removed symlink /etc/systemd/system/firewalld.service.

systemctl unmask firewalld

Sau đó kiểm tra lại bằng lệnh systemctl status firewalld , bạn sẽ thấy nó chưa active (WARNING: NOT_ENABLED: 8080:tcp)

Tiếp Theo các bạn dùng 3 lệnh sau

Kích hoạt firewalld
systemctl enable firewalld

Khởi động lại firewalld.
systemctl start firewalld

Và kiểm tra lại bằng lệnh sau bạn sẽ thấy firewalld kích hoạt.
systemctl status firewalld

Nếu ko dc comment bên dưới!
 
xe cẩu quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi nội thất quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top