Giáo Trinh Kiến trúc máy tính - Đại học cần thơ

loveIT

Thành viên Vip
Giáo Trinh Kiến trúc máy tính - Đại học cần thơ

Nội dung tài liệu
[HIDING/DISPLAY]
MỤC LỤC
*****
MỤC LỤC ..........................................................................................................................2
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN.............................................................................................5
GIÁO TRÌNH KIẾN TRÚC MÁY TÍNH.......................................................................5
MỤC ĐÍCH......................................................................................................................5
YÊU CẦU.........................................................................................................................5
NỘI DUNG ......................................................................................................................6
KIẾN THỨC TIÊN QUYẾT..............................................................................................6
TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................................................6
PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP ............................................................................................6


CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG ...............................................................................................7
I.1 CÁC THẾ HỆ MÁY TÍNH.........................................................................................7
a. Thế hệ đầu tiên (1946-1957)................................................................................7
b. Thế hệ thứ hai (1958-1964).................................................................................8
c. Thế hệ thứ ba (1965-1971) ..................................................................................8
d. Thế hệ thứ tư (1972-????)...................................................................................8
e. Khuynh hướng hiện tại ........................................................................................8
I.2 PHÂN LOẠI MÁY TÍNH...........................................................................................9
I.3 THÀNH QUẢ CỦA MÁY TÍNH .............................................................................10
QUI LUẬT MOORE VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MÁY TÍNH ...................................10
I.4- THÔNG TIN VÀ SỰ MÃ HOÁ THÔNG TIN........................................................12
I.4.1 - Khái niệm thông tin.........................................................................................12
I.4.2 - Lượng thông tin và sự mã hoá thông tin.........................................................13
I.4.3 - Biểu diễn các số:.............................................................................................13
I.4.4 Số nguyên có dấu..............................................................................................16
I.4.5 - Cách biểu diễn số với dấu chấm động:...........................................................17
I.4.6 - Biểu diễn các số thập phân .............................................................................19
I.4.7 - Biểu diễn các ký tự ..........................................................................................19
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG I............................................................22


CHƯƠNG II: KIẾN TRÚC PHẦN MỀM BỘ XỬ LÝ.................................................23
II.1 - THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MỘT MÁY TÍNH..............................................23
II.2 - ĐỊNH NGHĨA KIẾN TRÚC MÁY TÍNH.............................................................25
II.3 - CÁC KIỂU THI HÀNH MỘT LỆNH...................................................................25
II.4 - KIỂU KIẾN TRÚC THANH GHI ĐA DỤNG....................................................27
II.5 - TẬP LỆNH............................................................................................................27
II.5.1 - Gán trị............................................................................................................28
II.5.2 - Lệnh có điều kiện ...........................................................................................29
II.5.3 - Vòng lặp.........................................................................................................30
II.5.4 - Thâm nhập bộ nhớ ngăn xếp..........................................................................31
II.5.5 - Các thủ tục.....................................................................................................31
II.6 - CÁC KIỂU ĐỊNH VỊ ............................................................................................33
II.7 - KIỂU CỦA TOÁN HẠNG VÀ CHIỀU DÀI CỦA TOÁN HẠNG ......................34
II.8 - TÁC VỤ MÀ LỆNH THỰC HIỆN.......................................................................34
II.9 - KIẾN TRÚC RISC ( REDUCED INSTRUCTION SET COMPUTER) ...........................35
II.10 - KIỂU ĐỊNH VỊ TRONG CÁC BỘ XỬ LÝ RISC...............................................37
II.10.1 - Kiểu định vị thanh ghi..................................................................................37
II.10.2 - Kiểu định vị tức thì.......................................................................................37
II.10.3 - Kiểu định vị trực tiếp ...................................................................................38
II.10.4 - Kiểu định vị gián tiếp bằng thanh ghi + độ dời ..........................................38
II.10.5 - Kiểu định vị tự tăng .....................................................................................38
II.11 - NGÔN NGỮ CẤP CAO VÀ NGÔN NGỮ MÁY..............................................39
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG II ..........................................................41


CHƯƠNG III: TỔ CHỨC BỘ XỬ LÝ ..........................................................................42
III.1. ĐƯỜNG ĐI CỦA DỮ LIỆU.................................................................................42
III.2. BỘ ĐIỀU KHIỂN .................................................................................................44
III.2.1. Bộ điều khiển mạch điện tử ...........................................................................44
III.2.2. Bộ điều khiển vi chương trình: ......................................................................45
III.3. DIỄN TIẾN THI HÀNH LỆNH MÃ MÁY ..........................................................46
III.4. NGẮT QUÃNG (INTERRUPT)...........................................................................47
III.5. KỸ THUẬT ỐNG DẪN (PIPELINE)...................................................................48
III.6. KHÓ KHĂN TRONG KỸ THUẬT ỐNG DẪN...................................................49
III.7. SIÊU ỐNG DẪN...................................................................................................51
III.8. SIÊU VÔ HƯỚNG (SUPERSCALAR)................................................................52
III.9. MÁY TÍNH CÓ LỆNH THẬT DÀI VLIW (VERY LONG INSTRUCTION
WORD)..........................................................................................................................53
III.10. MÁY TÍNH VECTƠ...........................................................................................53
III.11. MÁY TÍNH SONG SONG .................................................................................53
III.12 KIẾN TRÚC IA-64 ..............................................................................................59
a) Đặc trưng của kiến trúc IA-64: .........................................................................59
b) Định dạng lệnh trong kiến trúc IA-64 ...............................................................60


CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG III.........................................................62


CHƯƠNG IV: CÁC CẤP BỘ NHỚ ...............................................................................63
IV.1. CÁC LOẠI BỘ NHỚ............................................................................................63
IV.2. CÁC CẤP BỘ NHỚ..............................................................................................65
IV.3. XÁC SUẤT TRUY CẬP DỮ LIỆU TRONG BỘ NHỚ TRONG ........................66
IV.4. VẬN HÀNH CỦA CACHE..................................................................................67
IV.5. HIỆU QUẢ CỦA CACHE....................................................................................72
IV.6. CACHE DUY NHẤT HAY CACHE RIÊNG LẺ.................................................73
IV.7. CÁC MỨC CACHE..............................................................................................73
IV.8. BỘ NHỚ TRONG.................................................................................................74
IV.9. BỘ NHỚ ẢO.........................................................................................................75
IV.10. BẢO VỆ CÁC TIẾN TRÌNH BẰNG CÁCH DÙNG BỘ NHỚ ẢO...................79
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG IV .........................................................81
CHƯƠNG V: NHẬP - XUẤT..........................................................................................82


V.1. DẪN NHẬP ...........................................................................................................82
V.2. ĐĨA TỪ ..................................................................................................................82
V.3. ĐĨA QUANG .........................................................................................................84
V.4. CÁC LOẠI THẺ NHỚ...........................................................................................86
V.5. BĂNG TỪ..............................................................................................................86
V.6. BUS NỐI NGOẠI VI VÀO BỘ XỬ LÝ VÀ BỘ NHỚ TRONG ...........................87
V.7. CÁC CHUẨN VỀ BUS..........................................................................................89
V.8. GIAO DIỆN GIỮA BỘ XỬ LÝ VỚI CÁC BỘ PHẬN VÀO RA..........................90
V.9. MỘT SỐ BIỆN PHÁP AN TOÀN DỮ LIỆU TRONG VIỆC LƯU TRỮ THÔNG
TIN TRONG ĐĨA TỪ....................................................................................................91
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG V...........................................................9[/HIDING/DISPLAY]

Nếu có-> kenhdaihoc.com
http://www.mediafire.com/download.php?yl37ma8pl0l1mr2
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top