Giáo trình lập trình Pascal nâng cao -Mediafire

dayto.kdh

Administrator
Mục đích của cuốn giáo trình này là cung cấp cho người đọc một tài liệu đơn giản , cô đọng những kiến thức nâng cao. Người đọc có thể tự đọc và học mà không cần phải nhờ đến sự giảng dạy của giáo viên.Nội dung của tài liệu này gồm 6 chương 4 phụ lục:

# Chương 1: Chương trình con - Thủ tục và hàm
# Chương 2: Các kiểu dữ liệu có cấy trúc
# Chương 3: Đơn vị chương trình và thư viện chuẩn
# Chương 4: Con trỏ và cấu trúc động.
# Chương 5: Giải thuật đệ quy
# Chương 6: Đồ họa
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top