Hỗn hợp khí A gồm 2 oxit của Nitơ là X và Y. VX/VY = 1/3, tỉ khối của A so với H2 bằng 20,25.

phamthuthao

Thành viên
Hỗn hợp khí A gồm 2 oxit của Nitơ X Y. VX/VY = 1/3, tỉ khối của A so với H2 bằng 20,25.
a) Xác định X, Y biết dX/Y = 22/15.
b) Cho V(ml) vào bình kín chứa đầy khôngkhí có dung tích 4V(ml).
Tính tỉ số áp suất của khí trong bình trước sau khi cho hỗn hợp khí A vào biết các khí đo ở cùng điều kiện to, p, hiệu suất phản ứng đạt 100%.
c) Khi hoà tan 24,3 gam kim loại M trong HNO3 loãng thu được 8,96 lít hỗn hợp A(đktc). Xác định M
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top