Hướng dẩn cài ssl (https) trên openlitespeed

dayto.kdh

Administrator
Cách cài https trên openlitespeed, cài ssl trên openlitespeed là những chủ đề mà những người mới tiếp cận với openlitespeed rất quan tâm.

Bạn có thể xem hướng dẩn trực tiếp tại đây https://openlitespeed.org/mediawiki/index.php/Help:Install:Quick_Install_SSL

Các bước như sau:

Bước đầu tiên: Cài Certbot

wget https://dl.eff.org/certbot-auto

chmod a+x certbot-auto

./certbot-auto certonly --no-bootstrap

Bước tiếp theo: Sau khi bạn chạy lệnh ./certbot-auto certonly --no-bootstrap ban đầu nó sẽ họi(tiếng anh) như bên dưới.

How would you like to authenticate with the ACME CA?
  1. Spin up a temporary webserver (standalone)
  2. Place files in webroot directory (webroot)
Select the appropriate number [1-2] then [enter] (press 'c' to cancel):

=> 2


Enter email address (used for urgent renewal and security notices) (Enter 'c' to cancel):

=> Nhập địa chỉ mail của bạn

Please read the Terms of Service at https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf. You must agree in order to register with the ACME server at https://acme-v01.api.letsencrypt.org/directory
(A)gree/(C)ancel:
=> A

Would you be willing to share your email address with the Electronic Frontier Foundation, a founding partner of the Let's Encrypt project and the non-profit organization that develops Certbot?
(Y)es/(N)o:
=> N


Please enter in your domain name(s) (comma and/or space separated) (Enter 'c' to cancel):
=> Nhập tên miền hoặc danh sách tên miền của bạn, ngăn cách nhau bằng dấu phẩy hoặc dấu cách
Chú ý: nếu có nhiều subdomain thì các bạn cũng nhập thoải mái, cách nhau dấu phẩy.

Input the webroot for YOUR_DOMAIN: (Enter 'c' to cancel):
=> Nhập đường dẩn đến trang thư mục web của bạn
Có thể là
/usr/local/lsws/domain.com/html
hoặc /home/domain.com/public_html

Chú ý:
nếu subdomain bạn trỏ về 1 thư mục nào đó trong domain chính thì các bạn phải chỉ đường dẩn đến thư mục chưa code của subdomain đó.
VD: /home/domain.com/public_html/frontend/web

Sau khi nhập domain và các đường dẩn nếu ok thì nó sẽ báo thành công
IMPORTANT NOTES:
- Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
......


Bước tiếp theo
Bạn vào Listeners và thêm domain vào mục Virtual Host Mappings restart lại openlitespeed thế là xong 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi công ty xây dựng quảng ngãi xây dựng quảng ngãi thiết kế nội thất quảng ngãi
Top