Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng số 3 ( Vinaconex 3 )

butchimau

Biên tập viên
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.. 3
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VINACONEX 3. 4
I. Quá trình hình thành phát triển và cơ cấu tổ chức của công ty. 4
1. Giới thiệu về công ty. 4
1.1 Thông tin chung. 4
1.2 Ngành nghề kinh doanh. 4
1.3 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 5
2. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. 7
2.1 Về nhân sự trong doanh nghiệp. 7
2.2 Cơ cấu tổ chức của công ty. 7
3. Thông tin cổ đông/ thành viên góp vốn và quản trị Công ty: 15
3.1 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 15
3.2 Các dữ liệu thống kê về cổ đông/ thành viên góp vốn(Tại thời điểm 31/12/2008) 16
3.2.1 Cổ đông/ thành viên góp vốn trong nước: 16
3.2.2 Cổ đông/ thành viên góp vốn nước ngoài: Không có. 16
4. Các hoạt động quản lý, khen thưởng và mục tiêu phấn đấu của công ty. 17
4.1 Thành tích khen thưởng: 17
4.2 Mục tiêu phấn đấu của công ty.. 17
II. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của doanh nghiệp. 18
1. Đặc điểm về vốn kinh doanh. 18
2. Đặc điểm về thị trường và khách hàng. 19
3. Trình độ công nghệ sản xuất – xây dựng. 22
4. Đặc điểm về sản phẩm. 23
4.1 Đặc điểm sản phẩm xây lắp của Công ty. 23
4.2 Đặc điểm công tác tổ chức sản xuất xây lắp trong công ty.. 24

4.2.1 Những đặc điểm xuất phát từ tính chất của sản phẩm xây lắp. 24
4.2.2. Những đặc điểm xuất phát từ điều kiện tự nhiên và kinh tế của Việt Nam. 26
4.2.3 Đặc điểm của công tác quản lý sản xuất kinh doanh xây lắp của Công ty. 26
III. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty vinaconex 3. 27
1. Tình hình kinh doanh của công ty. 27
2. Một số thuận lợi và khó khăn. 32
2.1 Thuận lợi 32
2.2 Khó khăn. 33
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY VINACONEX 3. 35
I. Vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh của doanh nghiệp. 35
1. Khái niệm và vai trò của vốn đối với doanh nghiệp. 35
2. Phân loại vốn. 35
2.1 Phân loại vốn dựa trên giác độ chu chuyển của vốn thì vốn của doanh nghiệp bao gồm hai loại là vốn lưu động và vốn cố định. 36
2.2 Phân loại vốn theo nguồn hình thành: 37
2.3 Phân loại theo thời gian huy động và sử dụng vốn thì nguốn vốn của doanh nghiệp bao gồm: 38
3. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 38
II. Hiệu quả sử dụng vốn của công ty. 40
1. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty những năm gần đây. 40
1.1 Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả sử dụng vốn. 40
1.2 Hiệu quả sử dụng vốn của công ty vài năm gần đây. 41
2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty. 44
2.1. Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định. 44
2.2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty vài năm gần đây. 45
3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 47
3.1. Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 47
3.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty vài năm gần đây. 48
4. Những hạn chế và vấn đề cần đặt ra. 51
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY VINACONEX 3. 52
I. Những định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. 52
II. Về phía doanh nghiệp. 56
1. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định: 56
2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 58
III. Về phía Nhà Nước: 60
KẾT LUẬN.. 61
TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 63

Download: http://www.mediafire.com/?kubfuwgpnqcr1fc
Xem trước+ Download: https://docs.google.com/file/d/0Bys-0BMtJbLlNzZYeWZkNDJlaE0/edit?usp=sharing

LỜI MỞ ĐẦU
Vốn là một trong những nguồn lực quan trọng nhất và không thể thiếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay thì nhu cầu vốn đối với các doanh nghiệp ngày càng trở nên quan trọng và bức xúc hơn vì nó là cơ sở để các doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng quy mô sản xuất… Vậy vấn đề là làm thế nào để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại các doanh nghiệp? Đây là vấn đề bức xúc mà các nhà quản lý doanh nghiệp rất quan tâm vì chỉ có quản lý hiệu quả nguồn vốn, có một cơ cấu vốn hợp lý, sử dụng tiết kiệm và tăng nhanh tốc độ luân chuyển của vốn mới có thể gia tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Xuất phát từ thực tế và những vấn đề đặt ra trên đây; xuất phát từ bản thân trong việc tìm hiểu và làm sáng tỏ vấn đề này, em đã chọn đề tài : “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng số 3 ( Vinaconex 3 ) “ làm đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của mình với hy vọng góp một phần nhỏ bé vào việc phân tích, thảo luận, và rút ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty vinaconex 3.
Bố cục chuyên đề như sau:
Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty vinaconex 3.
Chương 2: Thực trạng huy động và sử dụng vốn tại công ty Vinaconex3.
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Vinaconex 3.

Em xin trân thành cảm ơn tới nhà giáo – PGS.TS Vũ Minh Trai và các cô chú anh chị trong Công ty cổ phàn xây dựng số 3 đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này.
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi công ty xây dựng quảng ngãi xây dựng quảng ngãi thiết kế nội thất quảng ngãi
Top