Ngữ pháp TOEIC: chủ đề Liên từ

minhtri92

Thành viên
Liên từ dùng để nối những từ, cụm từ, những mệnh đề hoặc những câu với nhau. Ta chia thành 4 loại như sau:

1.Liên từ kết hợp.

Liên từ này để nối những từ cụm từ hay nhóm từ cùng loại hay những mệnh đề ngang nhau.

Các liên từ kết hợp: and, but, for, nor, or, so, yet.

You or I must tell him the truth. (nối 2 danh từ)

The car was quite old but in excellent condition. (nối 2 cum từ)

What you say and what you think are two different things. (nối 2 mệnh đề)

He studied very hard, so he passed the exam. (nối 2 câu)

– Liên từ kết hợp nối giữa 2 từ, cụm từ, mệnh đề thì giữa chúng không có dấu “,”.

Black and white, in the mountain or in the city, what you say and what you think ….

– Liên từ kết hợp nối 3 từ, cụm từ, mệnh đề hay 2 mệnh đề đẳng lập trở lên thì giữa chúng có dấu “,”.

pháp.

2. Liên từ tương hỗ.

Liên từ tương hỗ bao gồm:

both .… and ….: vừa …. vừa…. It was both cold and wet.
not only ….. but also ….:không những …. mà còn …. The prize will mean an honour mot only for him but also for us.
not …. but ….., either …. or ….: hoặc …. hoặc You must either go at once ỏ wait till tomorrow.
neither ….. nor ….. :không ….. cũng không He neither wrote nor phoned.
whether …. or ….., as ….. as ….., no sooner …… than …..: vừa mới ….. thì Whether you make lunch or lunch out is unimportant to me.
Các cặp liên từ tương hỗ này để liên kết các cụm từ hoặc mệnh đề có chức năng tương đương nhau về mặt ngữ

3. Liên từ phụ thuộc.

Liên từ phụ thuộc để nối mệnh đề phụ với mệnh đề chính trong câu được chia thành 4 loại như sau:

– Liên từ phụ thuộc chỉ điều kiện

If: nếu Whether or not: hay không Only if: giá như
Unless: nếu không Even if: thậm chí nếu In case (that): phòng khi
– Liên từ phụ thuộc chỉ nguyên nhân:

Because, since, now that, as: bởi vì, vì, In order that: để, So: vì vậy / để

– Liên từ phụ thuộc chỉ thời gian:

After: sau khi While: trong khi When: khi
Before: trước khi Since: Từ khi Until: Cho đến khi.
– Liên từ phụ thuộc chỉ sự đối lập

Although, though, even though: mặc dù

Whereas: trong khi

While: trong khi.

Liên từ phụ thuộc luôn đứng trước mệnh đề phụ thuộc và mệnh đề phụ thuộc đôi khi có thể đứng trước hoặc đứng sau mệnh đề chính.

He’s at home because it’s raining.

Because it’s raining, he’s at home.

4. Trạng từ liên kết

after all: cuối cùng consequently: do đó in fact thus: trong thực tế
in addition: thêm nữa in other words: nói cách khác besides: ngoài ra
next: tiếp theo otherwise: nếu không on the other hand: mặt khác
also: thật vậy finally: cuối cùng moreover: hơn thế nữa
incidentally: instead: thay vì still: vẫn/ tuy vậy
nonetheless: dù sao hence: kể từ hôm nay furthermore: hơn nữa/ vả lại
as a result: kết quả là however: tuy nhiên meanwhile: trong khi đó
indeed: thực sự for example: ví dụ therefore: vì thế, do đó
on the contrary: ngược lại likewise: hơn nữa nevertheless: tuy thế mà

Xem thêm: các chủ đề ngữ pháp TOEIC
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi công ty xây dựng quảng ngãi xây dựng quảng ngãi thiết kế nội thất quảng ngãi
Top