Sinh học 10: Câu hỏi và trả lời

Chi Ut

Moderator
PHẦN MỘT. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG

Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống
Bài 2. Các giới sinh vật

PHẦN HAI. SINH HỌC TẾ BÀO
Chương I. Thành phần hoá học của tế bào
Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước
Bài 4. Cacbohiđrat và lipit
Bài 5. Prôtêin
Bài 6. Axit nuclêic
Chương II. Cấu tạo của tế bào
Bài 7. Tế bào nhân sơ
Bài 8. Tế bào nhân thực
Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo 1)
Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo 2)
Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
Chương III. Chuyển hoá vật chất và năng lượng lượng trong tế bào
Bài 13. Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất
Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
Bài 16. Hô hấp tế bào
Bài 17. Quang hợp
Chương IV. Phân bào
Bài 18. Chu kì tế bào và nguyên phân
Bài 19. Giảm phân

PHẦN BA. SINH HỌC VI SINH VẬT
Chương I. Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật
Chương II. Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật
Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật
Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật
Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật
Bài 29. Cấu trúc các loại virut
Chương III. Virut và bệnh truyền nhiễm
Bài 29. Cấu trúc các loại virut
Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ
Bài 31. Virut gây bệnh. Ứng dụng virut trong thực tiễn
Bài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch
 
xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi chuyển nhà tại quảng ngãi
Top