Sinh học 11 - Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

butchimau

Biên tập viên
BÀI 41: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT

PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý


I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH SẢN

Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, bảo đảm sự phát triển liên tục của loài

II. SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT

1. Sinh sản vô tính là gì?

- Là hình thức sinh sản không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái, con cái giống nhau và giống mẹ

2. Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật3. Phương pháp nhân giống vô tính


a. Ghép chồi và ghép cành

b. Chiết cành và giâm cành

c. Nuôi cấy tế bào và mô thực vật

- Lấy các tế bào từ các phần khác nhau của cơ thể thực vật (củ, lá, đỉnh sinh trưởng, bao phấn, túi phôi…)

- Nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng thích hợp (in vitro) để tạo cây con

- Các thao tác phải được thực hiện trong điều kiện vô trùng

- Cơ sở khoa học là tính toàn năng của tế bào

* Ý nghĩa

- Đảm bảo được tính trạng di truyền mong muốn

- Đạt hiệu quả cao về số lượng và chất lượng cây giống

4. Vai trò của sinh sản vô tính

* Đối với đời sống thực vật

- Giúp cho sự tồn tại và phát triển của loài

* Đối với con người

- Tăng hiệu quả kinh tế nông nghiệp

Tiếp theo: Sinh học 11 - Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

PHẦN II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA


Câu 1. Sinh sản là gì?

Câu 2. Sinh sản vô tính là gì?

Câu 3. Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.

Câu 4. Nêu những lợi ích của các phương pháp nhân giống vô tính.

PHẦN III - HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Thế nào là giâm, chiết, ghép và nuôi cấy mô thực vật?

Câu 2. Nuôi cấy mô là gì? Phương pháp này có những ưu điểm gì?

Câu 3. Ghép cành là gì? Trong phương pháp ghép chồi, ghép cành, vì sao phải cắt bỏ hết lá của cành ghép và phải cột chặt mắt ghép và cành ghép vào gốc ghép?

Câu 4. Trình bày vai trò của sinh sản sinh dưỡng đối với ngành nông nghiệp, cho ví dụ minh họa.

Câu 5. Ghép cành khác với chiết cành ở điểm nào?

>> Sinh học 11 - Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật
 
xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi chuyển nhà tại quảng ngãi
Top