Sinh học 11 - Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

butchimau

Biên tập viên
BÀI 44: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý


I. SINH SẢN VÔ TÍNH LÀ GÌ?

- Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới giống hệt mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng

- Sinh sản vô tính chủ yếu dựa trên cơ sở phân bào nguyên nhiễm để tạo ra các cá thể mới. Các cá thể mới giống nhau và giống cá thể gốc.

II. CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

1. Phân đôi

- Xảy ra ở động vật đơn bào và giun dẹp

2. Nảy chồi

- Xảy ra ở bọt biển và ruộng khoang

3. Phân mảnh

- Xảy ra ở bọt biển, giun dẹp

4. Trinh sinh

- Là hình thức sinh sản, trong đó, tế bào trứng không thụ tinh phát triển thành cá thể mới có bộ NST đơn bội

- Trinh sinh thường gặp ở các loài chân đốt như: ong, kiến, rệp. Một vài loài cá, lưỡng cư, bò sát cũng có hiện tượng trinh sinh.

So sánh các hình thức sinh sản vô tính ở động vậtIII. ỨNG DỤNG


1. Nuôi mô sống

- Là tách mô từ cơ thể động vật, nuôi trong môi trường có đủ chất dinh dưỡng, vô trùng và nhiệt độ thích hợp giúp cho mô đó tồn tại và phát triển.

- Ứng dụng: nuôi cấy da người để chữa cho các bệnh nhân bị bỏng da.

2. Nhân bản vô tính

- Là chuyển một tế bào xôma vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào đó phát triển thành một phôi. Phôi này tiếp tục phát triển thành một cơ thể mới.

Ví dụ: cừu Dolly, một số loài động vật như chuột, lợn, bò chó…

Xem tiếp: Sinh học 11 - Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật

PHẦN II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA


Câu 1. So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật?

Câu 2. Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể làm cho hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, tại sao?

Câu 3. Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể.

PHẦN III - HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Hiện tượng thằn lằn đứt đuôi, tôm, cua có chân và càng bị gãy tái sinh được chân và càng mới, có phải là sinh sản vô tính không? Vì sao? Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh ở các loài động vật.

Câu 2. Vì sao các cơ thể con sinh ra từ sinh sản vô tính giống hệt cơ thể mẹ?

Câu 3. Cho biết những ưu điểm và hạn chế của sinh sản vô tính.

Câu 4. So sánh hình thức sinh sản bằng cách nhân đôi ở vi khuẩn và động vật đơn bào.

Câu 5. Cho biết sự giống nhau giữa các hình thức sinh sản phân đôi, nảy chồi, phân mảnh và trinh sản.

Câu 6. So sánh hình thức trinh sản với hình thức phân đôi, nảy chồi, phân mảnh?

Câu 7. Ý nghĩa của nhân bản vô tính là gì? Nêu những hạn chế có thể có ở động vật nhân bản vô tính?
 
xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi chuyển nhà tại quảng ngãi
Top