Tài liệu môn Địa lý cảnh quan

hdzeekvn

Thành viên
? k? 1, chúng ta dã cùng nhau tìm hi?u qua nh?ng v?n d? co b?n cung nhu ho?t d?ng c?a ZeekRewards. K? 2 nÃ*y mình s? hu?ng d?n các b?n cách dang ký tham gia ki?m ti?n t? nó, d?ng th?i nh?n du?c s? h? tr? t? hanhtrinh24h

Bu?c 1: D?u tiên các b?n b?m vÃ*o hình du?i dây d? vÃ*o trang dang ký c?a ZeekRewards, sau dó click vÃ*o Join:

Bu?c 2: Trang m?i xu?t hi?n, b?n ki?m tra chÃ*nh xác Sponsor r?i b?m vÃ*o d? ti?p t?c
Bu?c 3: Ch?n t? trong danh sách qu?c gia mÃ* b?n dang sinh s?ng, chúng ta s? ch?n: Vietnam r?i b?m Continue.

Bu?c 4: Các b?n di?n d?y d? các thông tin b?ng ti?ng vi?t không d?u (nhu hu?ng d?n trong hình v?).

M?c Postal (Zip) Code các b?n xem thêm thông tin trong bÃ*i vi?t nÃ*y. B?m Continue d? ti?p t?c.Bu?c 5: ZeekRewards s? yêu c?u b?n ki?m tra l?i các thông tin khai báo dã chÃ*nh xác chua, các b?n hãy c?n th?n ki?m tra l?i nha.

- N?u th?y nh?ng thông tin c?a b?n di?n dã chÃ*nh xác r?i thì b?n b?m nút "Create my FREE Business Center!"

- N?u chua chÃ*nh xác h?t thì quay l?i d? ch?nh s?a, b?m nút "Return to make corrections"

N?U THÀNH CÔNG! ZeekRewards s? cung c?p cho b?n m?t s? thông tin nhu du?i dây!
B?n nên luu l?i theo cách c?a b?n! Dây lÃ* nh?ng d?a ch? mÃ* b?n có th? dùng sau nÃ*y d? gi?i thi?u ngu?i khác tham gia! Dang ký thÃ*nh công, b?n s? có 100 point bonus trong tÃ*i kho?n c?a mình, point dùng d? lÃ*m gì? LÃ*m sao d? ki?m point? Mình s? hu?ng d?n các b?n trong các bÃ*i vi?t ti?p theo.

. N?u chúng ta ch? quan tâm d?n vi?c ki?m ti?n t? ZeekRewards vÃ* gi?i thi?u ngu?i khác tham gia thì b?n hãy dùng link có d?ng
YOUR BUSSINESS WEBSITE: http://username.zeekrewards.com (VÃ* d?: http://hanhtrinh24h.zeekrewards.com)

. N?u mu?n tham gia d?u giá ngu?c tr?c tuy?n thì b?n có th? dùng link có d?ng
Your PENNY AUCTION Website is: http://username.zeekler.com (http://hanhtrinh24h.zeekler.com)

. Mua hÃ*ng tr?c tuy?n v?i giá uu dãi dÃ*nh cho thÃ*nh viên thì dùng link có d?ng
Your RETAIL STORE Website is: http://username.fscstore.com (http://hanhtrinh24h.fscstore.com)


Welcome to ZeekRewards!!

Your THREE Free Websites have been created and are ready to use!

Please PRINT this page or write down the following information:

Your BUSINESS Website is: http://username.zeekrewards.com

Your RETAIL STORE Website is: http:///username.fscstore.com

Your PENNY AUCTION Website is: http:///username.zeekler.com

To access your Back Office, go to your BUSINESS Website and click "login".

Be sure to write down the password that you chose!

V?y lÃ* chúng ta dã hoÃ*n thÃ*nh vi?c dang ký cho mình 1 tÃ*i kho?n ZeekRewards r?i d?y.

NgoÃ*i ra, ZeekRewards có m?t chÃ*nh sách cho phép ngu?i choi hu?ng hoa h?ng t? các thÃ*nh viên c?p du?i theo hình th?c Ma tr?n - Forced Matrix, hay còn g?i lÃ* m?ng lu?i da c?p. Rõ rÃ*ng lÃ* có l?i cho chúng ta, không nhu các site PTC, thu?ng ch? cho hu?ng l?i nhu?n t? downline c?p 1.

Nói tóm l?i, gi?i thi?u cÃ*ng nhi?u ngu?i dang ký vÃ* choi dÃ*ng hoÃ*ng thì b?n cÃ*ng có l?i nhu?n nhi?u...

D? gi?i thi?u t?i ngu?i khác tham gia, b?n hãy dùng link có d?ng: http://username.zeekrewards.com

Chúc các b?n thÃ*nh công!

Dón d?c k? 3: "Qu?n lý tÃ*i kho?n vÃ* cách th?c lÃ*m vi?c v?i ZeekRewards"


Dang ký vÃ* chÃ*nh sách h? tr? c?a hanhtrinh24h
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top