Tính gía trị hàm và xấp xỉ hàm ( Môn phương pháp tính)

phung_hi

Thành viên
Úp lên cho các bạn thử sức nhé :D

TÍNH GIÁ TRỊ HÀM VÀ XẤP XỈ HÀM

Bài 1.Cho đa thức sau: p(x)= 2x[SUP]6[/SUP] +4x[SUP]4[/SUP] -3x[SUP]3[/SUP] -2x+3
a) Tìm giá trị p(x) và [latex]\Delta [/latex]p(x) nếu x [latex]\approx [/latex]2 với [latex]\Delta [/latex]x=0.01
b) Để [latex]\Delta [/latex]p(x) ≤ 0,01 thì cần tính x với [latex]\Delta [/latex]x là bao nhiêu?

Bài 2 Cho đa thức sau: p(x)= x[SUP]6[/SUP] +3x[SUP]4[/SUP] -2x[SUP]3[/SUP]+5x+3
a) Tìm giá trị p(x) và Dp(x) nếu x 2 với [latex]\Delta [/latex]x=0.01
b) Để Dp(x) ≤ 0,01 thì cần tính x với [latex]\Delta [/latex]x là bao nhiêu?

Bài 3.

Bảng sau cho giá trị của hàm y=f(x) đo được tại các điểm tương ứng

x-1 0 1 2 4
y=f(x)3 0 1 5 6


Tìm đa thức nội suy Lagrange của y trên đoạn [-1, 4]; Sau đó tính y(3)?

Bài 4.

Bảng sau cho giá trị của hàm y=f(x) đo được tại các điểm tương ứng

i0 1 2 3
x[SUB]i[/SUB]-1 0 1 3
y[SUB]i[/SUB]3 0 1 5


Tìm đa thức nội suy Lagrange của y trên đoạn [-1, 3]; Sau đó tính y(2)?

Bài 5.

Bảng sau cho giá trị của hàm y=f(x) đo được tại các điểm tương ứng

i0 1 2 3
x[SUB]i[/SUB]-1 0 2 3
y[SUB]i[/SUB]3 2 0 5


Tìm đa thức nội suy Lagrange của y trên đoạn [-1, 3]; Sau đó tính y(1)?


Bài 6. Giả sử đồ thị hàm y=f(x) đi qua A(-1,5), B(0,3), C(1,2) và D(2,4). Tìm đa thức nội suy Newton của hàm này (đa thức nội suy Lagrange với mốc cách đều). Tính y(1,5)=?
Bài 7.

Bảng sau cho giá trị của hàm y=f(x) đo được tại các điểm tương ứng

x-1 0 1 2
y=f(x)3 1 -2 4


Tìm đa thức nội suy Newton (đa thức nội suy Lagrange với mốc cách đều) của y trên đoạn [-1, 2]; Sau đó tính y(0,5)=?
Bài 8. Bảng sau cho giá trị của hàm y=f(x) đo được tại các điểm tương ứng

x 1 2 3 4
y=f(x)3 2 -1 5


Tìm đa thức nội suy Newton (đa thức nội suy Lagrange với mốc cách đều) của y trên đoạn [1, 4]; Sau đó tính y(3,5)=?

Bài 9. Giả sử đồ thị hàm y=f(x) đi qua A(-1,5), B(0,3), C(1,2) và D(2,4). Tìm đa thức bậc nhất xấp xỉ tốt nhất theo bình phương tối thiểu.

Bài 10. Bảng sau cho giá trị của hàm y=f(x) đo được tại các điểm tương ứng

x-1 0 1 2
y=f(x)3 4 6 7


Tìm đa thức bậc nhất xấp xỉ tốt nhất theo bình phương tối thiểu.
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top