Tổng hợp Các Dạng Bài Tập Pascal của Tin Học 11 - Phần 1

loveIT

Thành viên Vip
1/Sắp Xếp Theo Tên:
Code:
Program Sap_Xep_Theo_Ten;
 TYPE
  ConTro = ^HoSo;
  HoSo = RECORD
         HoLot : String[17];
 Ten  : String[7];
 Diem : Real;
  End;
 VAR
         a : Array[1..50] Of HoSo;
         Tam    : ConTro;
         i,j,PhanTu : Integer;
 BEGIN
   PhanTu := 0;
   New(Tam);
   With Tam^ Do
   Repeat
    Write('-Nhap ho lot ( 0 de ket thu): ');
    Readln(HoLot);
    If HoLot <> '0' Then
         Begin
         Write('-Nhap ten : ');
       Readln(Ten);
       Write('-Nhap diem : ');
       Readln(Diem);
       PhanTu := PhanTu + 1;
       a[PhanTu] := Tam^;
      End;
   Until HoLot = '0';
   For i := 1 To PhanTu - 1 Do
         For j := PhanTu DownTo i+1 Do
         If a[j].Ten[1] < a[j-1].Ten[1] Then
         Begin
         Tam^ := a[j];
         a[j] := a[j-1];
         a[j-1] := Tam^;
         End;
   Writeln;
   Writeln('------------------------------------');
   Writeln('|    HO VA TEN     | DIEM |');
   Writeln('|--------------------------|-------|');
         For i := 1 To PhanTu Do
           With a[i] Do
           Writeln('|',HoLot:17,' ',Ten:7,' |',Diem:5:1,' |');
   Writeln('------------------------------------');
   Readln
 END.
2/Sắp xếp điểm tăng:
Code:
Program Sap_Xep_Diem_Tang;
 TYPE
 ConTro = ^Lop;
 Lop = RECORD
    HoTen        : String[24];
    NamSinh      : Integer;
    DiemTb       : Real;
  End;
 VAR
   Hs     : Array[1..50] Of lop;
   i,j,n : Integer;
   Tam  : ConTro;
 Begin
   Writeln('SAP XEP DIEM TANG DAN);');
   Writeln('Giai thuat noi Buble');
   Writeln('--------------------');
   New(Tam);
   Writeln;
   Write('-So hoc sinh: ');
   Readln(n);
   For i := 1 To N Do
    With Hs[i] Do
      Begin
       Write('+Ho ten hoc sinh thu: ',i:2,' la: ');
       Readln(Hoten);
       Write('+Nam sinh: ');
       Readln(NamSinh);
       Write('+Diem trung binh: ');
       Readln(DiemTb);
      End;
   For i := 1 To N-1 Do
    For j := 1 To N-i Do
      If Hs[j].DiemTb > Hs[j+1].DiemTb Then
       Begin
         Tam^ := Hs[j];
         Hs[j] := Hs[j+1];
         Hs[j+1] := Tam^;
       End;
   Writeln;
   Writeln('    DANH SACH SAP XEP');
   Writeln;
   For i := 1 To N Do
         With Hs[i] Do
         Writeln('-',HoTen:24,' :',Namsinh:4,' , ',DiemTb:5:2);
         Readln
 End.
3/Hóa Đơn:
Code:
Program Hoa_Don;
 CONST
         Max = 100;
 TYPE
  ConTro = ^HoaDon;
  HoaDon = RECORD
    NguoiMua : String[24];
    TenHang : String[10];
    DonGia  : Real;
    SoLuong : Integer;
   End;
 VAR
   a  : Array[1..Max] Of HoaDon;
   DsTenHang : Array[1..Max] Of String[10];
   Tam    : ConTro;
   Spt, SoTenHang, i, j : Integer;
   Tong         : Real;
   KiemTra       : Boolean;
  
 BEGIN
   Writeln('HOA DON BAN HANG');
   Writeln('----------------');
   Writeln;
   Spt := 0;
   New(Tam);
   With Tam^ do
   Repeat
      Write('-Ten nguoi mua (go 0 de thoat): ');
      Readln(NguoiMua);
      If NguoiMua <> '0' Then
         Begin
 Write('-Ten hang: ');
         Readln(TenHang);
         Write('-Don gia : ');
         Readln(DonGia);
         Write('-So luong: ');
         Readln(SoLuong);
         Spt := Spt + 1;
         a[Spt] := Tam^;
         End;
   Until NguoiMua = '0';
   SoTenHang := 0;
   For i := 1 To Spt Do
         Begin
         KiemTra :=False;
         For j := 1 To SoTenHang Do
         If DsTenHang[j] = a[i].TenHang Then
         KiemTra := True;
         If NOT KiemTra Then
         Begin
         SoTenHang :=SoTenHang + 1;
         DsTenHang[SoTenHang]:=a[i].TenHang;
         End;
         End;
   Writeln;
   For i := 1 To SoTenHang Do
         Begin
         Tong := 0;
         For j := 1 To Spt Do
         With a[j] Do
         If TenHang = DsTenHang[i] Then
         Tong := Tong + (DonGia * Soluong);
       Writeln(' +Tong so tien mua: ',DsTenHang[i]:10,' = ',tong:10:2);
         End;
   Readln
 END.
4/Thư viện sách:
Code:
Program Thu_Vien;
 Uses Crt;
 TYPE
   ConTro = ^ThuVien;
   ThuVien = RECORD
         TenSach : String[30];
         TacGia  : String[24];
 Namxb  : Byte;
 NguoiMuon: String[24];
 Next   : ConTro;
   End;
 VAR
   First,Last,Newp    : ConTro;
   ds,dm : Integer;
   Ch : Char;
   HeapTop : ^Integer;
 BEGIN
   ClrScr;
   GotoXY(5,25);
   Write('Bam <Enter> de tiep tuc, bam <Esc> de thoat');
   Window(1,1,80,24);
   Writeln('QUAN LY THU VIEN');
   Writeln('----------------');
   Writeln;
   ds := 0;
   dm := 0;
   First := Nil;
   Mark(Heaptop);
         Repeat
         New(Newp);
         With Newp^ Do
         Begin
           Write('-Ten sach : ');
           Readln(TenSach);
           If TenSach <> '' Then
            Begin
                 ds := ds + 1;
                 Write('-Tac Gia: ');
                 Readln(TacGia);
                 Write('-Nam xuat ban : ');
                 Readln(Namxb);
                 Write('-Nguoi muon (Khong co ai muon thi bam <Enter>: ');
                 Readln(NguoiMuon);
                 If NguoiMuon <> '' Then
                         dm := dm + 1;
            End;
         End;
    If First = Nil Then
         First := Newp
    Else
      Last^.Next := Newp;
      Last :=Newp;
      Last^.Next := Nil;
    Ch := ReadKey;
   Until Ch = #27;
   ClrScr;
   Writeln('QUAN LY THU VIEN');
   Writeln('----------------');
   While First <> Nil Do
    With First^ Do
      Begin
       Writeln('-Ten sach: ',TenSach);
       Writeln('-Tac gia : ',TacGia);
       Writeln('-Nam Xuat ban: ',Namxb);
       Writeln('-Nguoi muon : ',NguoiMuon);
       First := Next;
      End;
   Writeln;
   Writeln('+Tong so sach: ',Ds);
   Writeln('+So sach cho muon: ',Dm);
   Release(HeapTop);
   Writeln;
   Write(' Bam <Esc> de thoat');
   Readln
 END.
5/Hồ Sơ Nhân Viên:
Code:
Program Ho_So_Nhan_Vien;
 Uses Crt;
 TYPE
   ConTro = ^HoSo;
   HoSo = RECORD
   HoTen : String[24];
   Tuoi : Integer;
   Luong : LongInt;
   Next : ConTro;
   End;
 VAR
   First, Last, Newp : ConTro;
   Hoten1, Hoten2             : String[24];
    i,TuoiMax,TuoiMin         : Integer;
   LuongMax, LuongMin,LuongTb : LongInt;
   Ch             : Char;
   HeapTop :^Integer;
 Begin
   ClrScr;
   Writeln('HO SO NHAN VIEN');
   Writeln('---------------');
   Writeln;
   GoToXY(5,25);
   Write('Bam <Enter> de tiep tuc, bam <Esc> de thoat ');
   Window(1,2,80,25);
   First :=Nil;
   Mark(HeapTop);
   i := 0;
   Repeat
    i := i + 1;
    New(Newp);
    With Newp^ Do
      Begin
         Write('-Ho ten nhan vien thu: ',i:2,' la= ');
         Readln(HoTen);
         Write('-Tuoi   = ');
         Readln(Tuoi);
         Write('-Bac luong = ');
         Readln(Luong);
         TuoiMax := Tuoi;
         TuoiMin := Tuoi;
         LuongMax := Luong;
         LuongMin := Luong;
         HoTen1  := HoTen;
         HoTen2  := HoTen;
      End;
      If First = Nil Then
       First := Newp
      Else
       Last^.Next := Newp;
       Last := Newp;
       Last^.Next := Nil;
       Ch := ReadKey;
   Until Ch = #27;
   Writeln;
   While First <> Nil Do
     With First^ Do
         Begin
           If Tuoi > TuoiMax Then
            TuoiMax := Tuoi
           Else
           If Tuoi < TuoiMin Then
            TuoiMin := Tuoi;
           If Luong > LuongMax Then
            Begin
              LuongMax := Luong;
              HoTen1 := HoTen;
            End
           Else
            If Luong < LuongMin Then
              Begin
                 LuongMin := Luong;
                 HoTen2 := HoTen;
              End;
           First := Next;
         End;
   Writeln;
   Writeln('Nhan vien co tuoi lon nhat la: ',TuoiMax);
   Writeln('Nhan vien co tuoi nho nhat la:',TuoiMin);
   Writeln('Nhan vien: ',HoTen1,' ,co bac luong lon nhat: ',LuongMax:10);
   Writeln('+Nhan vien: ',HoTen2,' ,co bac luong nho nhat: ',LuongMin:10);
   Release(HeapTop);
   Writeln;
   Write(' Bam <Enter> de ket thuc ');
   Readln
 End.
6/Tính điểm xếp hạng:
Code:
Program Tinh_Diem_Xep_Hang;
 TYPE
   ConTro = ^Lop;
   Lop = RECORD
    HoTen : String[24];
    NamSinh              : Integer;
    Tb1,Tb2,Tb    : Real;
   End;
 VAR
   Hs : Array[1..50] Of lop;
   i,j,n,Hang: Integer;
   Tam   : ConTro;
 Begin
   Writeln('TINH DIEM VA XEP HANG);');
   Writeln('Giai thuat noi Buble');
   Writeln('--------------------');
   Writeln;
   New(Tam);
   Write('-So hoc sinh: ');
   Readln(n);
   For i := 1 To N Do
     With Hs[i] Do
         Begin
       Write(' +Ho ten hoc sinh thu: ',i:2,' la: ');
       Readln(Hoten);
       Write(' +Nam sinh: ');
       Readln(NamSinh);
       Write(' +Diem trung binh hoc ky 1: ');
       Readln(Tb1);
       Write(' +Diem trung binh hoc ky 2: ');
       Readln(Tb2);
       Tb :=(Tb1 + Tb2)/2;
       Writeln;
       End;
   For i := 1 To N-1 Do
    For j := 1 To N-i Do
      If Hs[j].Tb < Hs[j+1].Tb Then
         Begin
         Tam^ := Hs[j];
         Hs[j] := Hs[j+1];
         Hs[j+1] := Tam^;
       End;
   Writeln;
   Writeln('    DANH SACH XEP HANG');
   Writeln;
   Hang := 1;
   For i := 1 To N Do
         Begin
         If (i > 1) And (Hs[i].Tb <> Hs[i-1].Tb) Then
         Hang := i;
       Writeln('   .Hoc sinh : ',Hs[i].HoTen);
       Writeln('   .Nam sinh : ',Hs[i].NamSinh);
       Writeln('   .Diem trung binh ca nam : ',Hs[i].Tb:5:2);
       Writeln('   .Xep hang ca nam    : ',Hang);
 End;
         Readln
 End.
7/Hoán vị chuỗi:
Code:
 [B]Program Hoan_Vi_Chuoi;[/B]
 Uses Crt;
 VAR
   Chuoi1,Chuoi2,Tam :^String;
 Begin
   ClrScr;
   Writeln('HOAN VI 2 CON TRO THAY CHO HOAN VI NOI DUNG');
   Writeln('-------------------------------------------');
   Writeln;
   New(Chuoi1);
   New(Chuoi2);
   Chuoi1^ := 'Giao trinh Turbo Pascal 7.0';
   Chuoi2^ := 'Giao trinh FoxPro 2.6';
   Writeln;
   Writeln('NOI DUNG BAN DAU CUA 2 CHUOI');
   Writeln('----------------------------');
   Writeln;
   Writeln('-Chuoi thu nhat: ',Chuoi1^);
   Writeln('-Chuoi thu hai : ',Chuoi2^);
   Writeln;
   Writeln('NOI DUNG SAU KHI HOAN VI 2 CON TRO');
   Writeln('----------------------------------');
   Writeln;
   Tam := Chuoi1;
   Chuoi1 := Chuoi2;
   Chuoi2 := Tam;
   Writeln('-Chuoi thu nhat: ',Chuoi1^);
   Writeln('-Chuoi thu hai : ',Chuoi2^);
   Dispose(Chuoi1);
   Dispose(Chuoi2);
   Writeln;
   Write('   Bam <Enter> . . . ');
   Readln;
 End.
8/Tách danh sách chẳn lẻ:
Code:
 [B]Program Tach_Danh_Sach_Chan_Le;[/B]
 Uses Crt;
 TYPE
         Mang = Array[1..100] Of Integer;
 VAR
         i,j,k,n : Integer;
 a,b,c : Mang;
 Begin
   ClrScr;
   Writeln('           NHAP DANH SACH');
   Writeln('           --------------');
   Write('-So phan tu: ');
   Readln(n);
   For i := 1 To n Do
    Begin
      Write('-Phan tu thu: ',i:2,' = ');
      Readln(a[i]);
    End;
   Writeln;
   Writeln('TACH THANH 2 DANH SACH');
   Writeln('----------------------');
   Writeln;
   j := 1;
   k := 1;
   For i := 1 To n Do
    If Odd(a[i]) Then
      Begin
       b[j] := a[i];
       j := j + 1;
      End
    Else
      Begin
       c[k] :=a[i];
       k := k + 1;
      End;
   Writeln;
   Writeln('    -Danh sach thu nhat ( so le ) ');
   Writeln;
   For i := 1 To j-1 Do Write(b[i],' ');
   Writeln;
   Writeln;
   Writeln('    -Danh sach thu hai ( so chan ) ');
   Writeln;
   For i := 1 To k-1 Do Write(c[i],' ');
   Writeln;
   Write('     Bam <Enter> . . . ');
   Readln
 End.
9/Đảo ngược danh sách:
Code:
 [B]Program Dao_Nguoc_Danh_Sach;[/B]
 Uses Crt;
 TYPE
   ConTro = ^Nut;
   Nut = RECORD
     So : Integer;
     Next : ConTro;
   End;
 VAR
   Nut1,Tam1,Tam2 : ConTro;
   Ch    : Char;
 BEGIN
   ClrScr;
   Writeln('        DAO NGUOC DANH SACH');
   Writeln('        -------------------');
   Nut1 := Nil;
   Repeat
    New(Tam1);
    Write('-Nhap so: ');
    Readln(Tam1^.So);
    Tam1^.Next := Nut1;
    Nut1 := Tam1;
    Write('        Nhap nua khong ? (c/k) ');
    Readln(Ch);
   Until UpCase(Ch)= 'K';
   Tam1 := Nut1;
   Nut1 := Nil;
   Repeat
    Tam2 := Tam1^.Next;
    Tam1^.Next := Nut1;
    Nut1 := Tam1;
    Tam1 := Tam2;
   Until Tam1 = Nil;
   Writeln('Sau khi dao: ');
   Tam1 := Nut1;
   While Tam1 <> Nil Do
     Begin
      Write(Tam1^.So:6);
      Tam1 := Tam1^.Next;
    End;
   Writeln;
   Write('   Bam <Enter> . . . ');
   Readln
 END.
10/Ghép Chuỗi:
Code:
 [B]Program Ghep_Chuoi;[/B]
 Uses Crt;
 TYPE
  ConTro = ^Nut;
  Nut = RECORD
    Kt  : Char;
    Next : ConTro;
  End;
 VAR
   Dau1,Cuoi1 : ConTro;
   Dau2,Cuoi2 : ConTro;
   Tam    : ConTro;
   Ch     : Char;
   i     : Integer;
 BEGIN
   ClrScr;
   Writeln('CHUOI THU NHAT');
   Writeln('--------------');
   Writeln;
   i := 0;
   Repeat
    i := i + 1;
    New(Tam);
    Write('-Ky tu thu: ',i:2,' : ');
    Readln(Tam^.Kt);
    If i = 1 Then
    Begin
       Dau1 := Tam;
       Cuoi1 := Tam;
    End
    Else
    Begin
       Cuoi1^.Next := Tam;
       Cuoi1 := Tam;
    End;
    Write('Nhap nua khong ? (c/k) ');
    Readln(Ch);
   Until UpCase(Ch) = 'K';
   ClrScr;
   Writeln('CHUOI THU HAI');
   Writeln('--------------');
   Writeln;
   i := 0;
   Repeat
    i := i + 1;
    New(Tam);
    Write('-Ky tu thu: ',i:2,' : ');
    Readln(Tam^.Kt);
    If i = 1 Then
      Begin
       Dau2 := Tam;
       Cuoi2 := Tam;
      End
    Else
      Begin
       Cuoi2^.Next := Tam;
       Cuoi2 := Tam;
      End;
    Write('Nhap nua khong ? (c/k) ');
    Readln(Ch);
   Until UpCase(Ch) = 'K';
   Cuoi1^.Next := Dau2;
   Cuoi2^.Next :=Nil;
   Writeln;
   Writeln(' KET QUA');
   Writeln('---------');
   Tam := Dau1;
   While Tam <> Nil Do
     Begin
      Write(Tam^.Kt);
      Tam := Tam^.Next;
     End;
   Writeln;
   Write('   Bam <Enter> . . . ');
   Readln
 END.
11/Cây nhị phân (hay):
Code:
 [B]Program Cay_Nhi_Phan;[/B]
 Uses Crt;
 TYPE
   Str = String[24];
   ConTro = ^BanGhi;
   BanGhi = RECORD
    HoTen : Str;
    Luong : Real;
    Trai,Phai : ConTro;
    End;
 VAR
   Goc    : ConTro;
   Nv    : BanGhi;
   Ketthuc : Boolean;
   Ch     : Char;
 {--------------------------------}
 Procedure Chen(Var Goc : ConTro; Nv : BanGhi);
   Var
         P,P1 : ConTro;
   Begin
     If goc = Nil Then
       Begin
         New(Goc);
         With Goc^ Do
           Begin
                 HoTen := NV.HoTen;
          Luong := NV.Luong;
                 Trai := Nil;
          Phai := Nil;
            End;
       End
     Else
       Begin
         P := Goc;
         P1 := Nil;
         While P <> Nil Do
          Begin
           P1 := P;
            If Nv.HoTen <= P^.HoTen Then
                 P := P^.Trai
            Else
                 P := P^.Phai;
           End;
       New(P);
       With P^ Do
         Begin
         HoTen := NV.HoTen;
          Luong := NV.Luong;
          Trai := Nil;
          Phai := Nil;
         End;
       If NV.HoTen <=P1^.HoTen Then
         P1^.Trai := P
       Else
         P1^.Phai := P;
      End;
   End;
 {--------------------------------}
 Procedure Xoa(Var Goc : ConTro; Nv : BanGhi);
 Var
   P,P1,Q,Q1 : ConTro;
   Nhanh :(NhanhTrai,NhanhPhai);
   Begin
    If Goc = Nil Then Writeln('Cay rong')
    Else
      Begin
       P := Goc;
       P1 := Nil;
       While (P <> Nil) And (P^.HoTen <> Nv.HoTen) Do
         Begin
         P1 := P;
          If Nv.HoTen < P^.HoTen Then
                 Begin
                 P := P^.Trai;
             Nhanh := NhanhTrai;
            End
          Else
                 Begin
                 P := P^.Phai;
             Nhanh := NhanhPhai;
            End;
         End;
       If P = Nil Then
         Writeln('Khong tim thay')
       Else
         Begin
         If (P^.Trai = Nil) Then
                 Q := P^.Phai
          Else
                 Begin
                 Q := P^.Trai;
             Q1 := Nil;
             While Q^.Phai <> Nil Do
                 Begin
                 Q1 := Q;
                Q := Q^.Phai;
               End;
             If Q1 <> Nil Then
                 Begin
                 Q1^.Phai := Q^.Trai;
                Q^.Trai := P^.Trai;
               End;
             If P1 = Nil Then
                 Goc := Q
             Else
                 Begin
                 If Nhanh = NhanhTrai Then
                 P1^.Trai := Q
                Else
                 P1^.Phai := Q;
               End;
             Dispose(P);
            End;
         End;
      End;
   End;
 {--------------------------------}
 Procedure Tim(Goc : ConTro; Nv : BanGhi);
 Var
         P : ConTro;
 Begin
 P := Goc;
 While (P <> Nil) And (P^.HoTen <> Nv.HoTen) Do
 If NV.HoTen < P^.HoTen Then
   P := P^.Trai
 Else
   P := P^.Phai;
 If P = Nil Then    Writeln('Khong tim thay')
    Else
         Begin
         Writeln('Tim thay');
       Writeln(P^.HoTen,' ', P^.Luong:8:1);
      End;
   End;
 {--------------------------------}
 Procedure LNRLietKe(Goc : ConTro);
   Begin
         If Goc = Nil Then
         Begin
         Writeln('Cay rong, chua co du lieu');
      End
    Else
         Begin
         If Goc^.Trai <> Nil Then
         LNRLietKe(Goc^.Trai);
       Writeln(Goc^.HoTen,', ',Goc^.Luong:8:1);
       If Goc^.Phai <> Nil Then
         LNRLietKe(Goc^.Phai);
      End;
   End;
 {--------------------------------}
 BEGIN
 Repeat
         ClrScr;
         Writeln;
         Writeln('CAC CHUC NANG CAY NHI PHAN');
         Writeln('--------------------------');
         Writeln;
         Writeln('1-Khoi tao cay');
         Writeln('2-Noi them vao cay');
         Writeln('3-Xoa khoi cay');
         Writeln('4-Tim kiem tren cay');
         Writeln('5-Liet ke danh sach');
         Writeln('6-Ket thuc chuong trinh');
    Writeln;
         Write('Chon cac chuc nang tu 1 den 6: ');
         Readln(Ch);
         Case Ch Of
         '1'       : Begin
                 ClrScr;
                                           Writeln('1-KHOI TAO CAY');
            Writeln('Cay co thu tu LNR');
            Writeln('-----------------');
            Writeln;
           Goc := Nil;
           KetThuc := False;
          Repeat
            With Nv Do
             Begin
              Write('-Ho ten hoac <Enter> de ngung: ');
               Readln(HoTen);
               If HoTen <> '' Then
                 Begin
                 Write('-Bac luong : ');
                         Readln(Luong);
                         Chen(Goc,Nv);
                 End
                 Else
                 KetThuc := True;
                 End;
          Until ketThuc;
                 End;
         '2'       : Begin
                 ClrScr;
                 Writeln;
                 Writeln('2-NOI VAO CAY THEO THU TU');
            Writeln('-------------------------');
            Writeln;
           KetThuc := False;
            Repeat
            With Nv Do
             Begin
             Write('-Ho ten hoac <Enter> de ngung: ');
             Readln(HoTen);
             If HoTen <> '' Then
             Begin
                 Write('-Bac luong : ');
                         Readln(Luong);
                         Chen(Goc,Nv);
                 End
                 Else
                         KetThuc := True;
                 End;
                 Until ketThuc;
                                 End;
      '3'  : Begin
         ClrScr;
          Writeln;
         Writeln('3.XOA KHOI CAY');
          Writeln('--------------');
          Writeln;
          KetThuc := False;
          Repeat
          With Nv Do
          Begin
          Write('Ho ten can xoa, hoac <Enter> de ngung: ');
          Readln(HoTen);
          If HoTen <> '' Then
          Xoa(Goc,NV)
               Else
                 KetThuc := True;
          End;
          Until KetThuc;
         End;
      '4'  :        Begin
                                 ClrScr;
                                 Writeln('4-TIM KIEM TREN CAY');
            Writeln('-------------------');
            Writeln;
            ketThuc := False;
            Repeat
                 With Nv Do
                 Begin
                 Write('Ho ten can tim, hoac <Enter> de ngung: ');
                Readln(HoTen);
                If HoTen <> '' Then
                 Tim(Goc,NV)
                Else
                 KetThuc := True;
               End;
            Until KetThuc;
                         End;
      '5'  :        Begin
                                 ClrScr;
                                 Writeln('5-LIET KE NOI DUNG CAY');
            Writeln('Hien thi theo thu tu ABC...');
            Writeln('---------------------------');
            Writeln;
            LNRLietKe(Goc);
            Writeln;
            Write('Xem xong bam <Enter> . . . ');
            Readln
                                                 End;
      '6'  :                Begin
                                 Writeln('7- KET THUC CHUONG TRINH');
            Writeln;
                                                 End;
    End;
   Until Ch = '6'
 END.
12/Đổi thập phân ra nhị phân:
Code:
Program Doi_thap_phan_ra_nhi_phan;
Var
  He10,N,Y:Word;
  He2,Tam:String;
Begin
  Writeln('DOI SO TU HE THAP PHAN SANG HE NHI PHAN');
  Writeln('     -----------------');
  Writeln;
  Write('-Nhap so nguyen he thap phan: ');
  Readln(He10);
  N:=He10;
  He2:=' ';
  Repeat
    Y:=He10 Mod 2;
   Str(Y, Tam);
   He2:=Tam + He2;
   He10:= He10 Div 2;
  Until He10 = 0;
  Writeln;
  Writeln('+So he 10 la   : ',N);
  Writeln('+Doi sang he 2 la: ',He2);
  Writeln;
  Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
13/Mảng kí tự:
Code:
Program Mang_Ky_Tu;
  Var
    a:Array[Char] Of Integer;
   Ch:Char;
Begin
  Writeln('IN MA ASCII CUA CAC KY TU');
  Writeln('------------------------');
  For Ch:='A' To 'Z' Do
    Begin
     a[Ch]:=Ord(Ch);
     Writeln('-Ky tu: ',Ch,' ma ASCII = ',a[ch]);
   End;
  Writeln;
  Writeln('Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
14/Trung bình cộng:
Code:
Program Tb_cong;
  Var
    i,so,dem,tong:Integer;
   Tb:Real;
   A:Array[1..100] Of Integer;
Begin
  Writeln('TINH TRUNG BINH CONG CAC SO NGUYEN');
  Writeln('----------------------------------');
  Writeln;
  dem:=0;
  Tong:=0;
  Write('-Nhap so nguyn: ');
  Readln(so);
  While so > 0 Do
    Begin
     dem:=dem+1;
     a[dem]:=so;
     Write('-Nhap so nguyen (-1 de ngung): ');
     Readln(so);
   End;
  For i:=1 to dem Do
    Tong:=Tong+A[i];
  Tb:=Tong/dem;
  Writeln;
  Writeln('+Trung binh cong cua: ',dem:2,' so vua nhap = ',Tb:8:2);
  Writeln;
  Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
15/Chèn một số vào hàng:
Code:
Program Chen;
  Var
    i,spt:Integer;
   so,vitri:Integer;
   a:Array[1..100] Of Integer;
Begin
  Writeln('CHEN MOT SO VAO MANG');
  Writeln('--------------------');
  Write('-Co bao nhieu phan tu: ');
  Readln(spt);
  For i:=1 To spt Do
    Begin
     Write('-Phan tu A[',i,']= ');
     Readln(a[i]);
   End;
  Writeln;
  Writeln('MANG TRUOC KHI CHEN');
  For i:=1 To spt Do
  Write(a[i]:6);
  Writeln;
  Write('-Can che so: ');
  Readln(so);
  Write('-Vao vi tri: ');
  Readln(vitri);
  For i:=spt+1 Downto Vitri+1 Do
    a[i]:=a[i-1];
  a[vitri]:=so;
  spt:=spt+ 1;
  Writeln;
  Writeln('MANG SAU KHI CHEN');
  For i:=1 To spt Do
    Write(a[i]:6);
  Readln
End.
16/Xóa phần tử trong mảng:
Code:
Program Xoa_Pt;
  Var
    i,spt,vitri:Integer;
   a:Array[1..100] Of Integer;
Begin
  Writeln('XOA PHAN TU TRONG MANG');
  Writeln('----------------------');
  Writeln;
  Write('-Mang co bo nhieu phan tu: ');
  Readln(spt);
  For i:=1 To spt Do
    Begin
     Write('-Phan tu A[',i:2,']= ');
     Readln(a[i]);
   End;
  Writeln;
  Writeln('       MANG TRUOC KHI XOA');
  Writeln('       -----------------');
  Writeln;
  For i:=1 To spt Do
    Write(a[i]:6);
  Writeln;
  Writeln;
  Write('-Vi tri muon xoa: ');
  Readln(vitri);
  For i:=vitri to spt - 1 Do
    a[i]:=a[i+1];
  spt:=spt - 1;
  Writeln;
  Writeln('       MANG SAU KHI XOA');
  Writeln('       ----------------');
  Writeln;
  For i:= 1 to spt Do
    Write(a[i]:6);
  Writeln;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
17/Thống kê các số lẻ:
Code:
Program So_le;
  Var
    a:Array[1..255] Of Integer;
   i,spt,sole:Byte;
Begin
  Writeln('THONG KE CAC SO LE');
  Writeln('------------------');
  Write('-Can nhap bao nhieu so: ');
  Readln(spt);
  For i:=1 To spt Do
    Begin
     Write('-Phan tu A[',i:2,']= ');
     Readln(a[i]);
   End;
  sole:=0;
  For i:=1 To spt Do
  If Odd(A[i]) Then
    Inc(sole);
  Writeln;
  Writeln('-Tong so cac so da nhap: ',spt);
  For i:= 1 To spt Do
    Write(a[i]:6);
  Writeln;
  Writeln('-Tong so cac so le la: ',sole);
  Writeln;
  Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
18/Tính giá trị của đa thức bậc N:
Code:
Program Da_thuc;
  Var
    a:Array[1..255] Of Real;
   i,n:Byte;
   x,p:Real;
Begin
  Writeln('TINH GIA TRI CUA DA THUC BAC N');
  Writeln('------------------------------');
  Writeln;
  Write('-Cho biet bac cua da thuc: ');
  Readln(n);
  For i:= N Downto 0 Do
    Begin
     Write('-Cho biet he so A[',i:2,']= ');
     Readln(a[i]);
   End;
  Writeln;
  Write('-Cho biet X= ');
  Readln(x);
  P:=a[n];
  For i:= N Downto 1 Do
    P:=x * p + a[i-1];
  Writeln;
  Writeln('+Tri cua da thuc P(x)= ',P:0:6);
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
19/Đổi số nguyên kiểu Word ra hệ thập lục:
Code:
Program Doi_he_16;
  Const
    KyTuHe16:array[0..$F] Of Char ='0123456789ABCDEF';
  Var
    SoWord:Word;
   SoHex:String[4];
Begin
  Writeln('DOI SO NGUYEN KIEU WORD RA HE THAP LUC');
  Writeln('--------------------------------------');
  Writeln;
  Write('-Nhap so kieu Word: ');
  Readln(SoWord);
  SoHex[0]:=#4;
  SoHex[1]:= KyTuHe16[Hi(SoWord) SHR 4];
  SoHex[2]:= KyTuHe16[Hi(SoWord) AND $F];
  SoHex[3]:= KyTuHe16[Lo(SoWord) SHR 4];
  SoHex[4]:= KyTuHe16[Lo(SoWord) AND $F];
  Writeln('+So nguyen kieu Word = ',soWord);
  Writeln('+Doi ra so he thap luc = $',SoHex);
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
20/Đổi số nguyên kiểu Word ra hệ nhị phân:
Code:
Program Doi_he_2;
  Const
    KyTuHe2:array[0..1] Of Char ='01';
  Var
    SoWord:Word;
   SoBinary:String[16];
   i:byte;
Begin
  Writeln('DOI SO NGUYEN KIEU WORD RA HE NHI PHAN');
  Writeln('--------------------------------------');
  Writeln;
  Write('-Nhap so kieu Word: ');
  Readln(SoWord);
  SoBinary[0]:=#16;
  For i:=15 DownTo 0 Do
    If (SoWord AND (1 SHL i)) = (1 SHL i) Then
     SoBinary[16-i]:= KyTuHe2[1]
   Else
     SoBinary[16-i]:= KyTuHe2[0];
  Writeln('+So nguyen kieu Word = ',soWord);
  Writeln('+Doi ra so he nhi phan= B ',SoBinary);
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.21/Cộng 2 số nguyên:
Code:
Program Cong_so;
  Uses Crt;
  Const
    spt=301;
  Type
    mang=Array[1..spt] Of Integer;
  Var
    a,b,kq:Mang;
   k,na,nb,nmax,tam:Integer;
Begin
  ClrScr;
  Writeln('CONG 2 SO NGUYEN');
  Writeln('----------------');
  Writeln;
  Writeln('+SO THU NHAT (-1 de ket thuc) ');
  na:=0;
  Repeat
    na:=na+1;
   Write('-Chu so thu: ',na,' = ');
   Readln(a[na]);
  Until a[na]=-1;
  na:=na-1;
  For k:=0 To na-1 Do
    a[spt-k]:=a[na-k];
  For k:=1 to spt-na Do
    a[k]:=0;
  ClrScr;
  Writeln('+SO THU HAI (-1 de ket thuc) ');
  nb:=0;
  Repeat
    nb:=nb+1;
   Write('-Chu so thu: ',nb,' = ');
   Readln(b[nb]);
  Until b[nb]=-1;
  nb:=nb-1;
  For k:=0 To nb-1 Do
    b[spt-k]:=b[nb-k];
  For k:=1 to spt-nb Do
    b[k]:=0;
  If na>nb Then
    nmax:=na
  Else
    nmax:=nb;
  tam:=0;
  For k:=spt Downto spt-nmax Do
  Begin
    kq[k]:=(a[k]+b[k]+tam) Mod 10;
   tam:=(a[k]+b[k]+tam) Div 10;
  End;
  ClrScr;
  Writeln('KET QUA CONG 2 SO NGUYEN');
  Writeln('------------------------');
  Write('*So thu nhat: ');
  For k:=spt-na+1 To spt Do
    Write(a[k],' ');
  Writeln;
  Write('*So thu hai : ');
  For k:=spt-nb+1 To spt Do
    Write(b[k],' ');
  Writeln;
  Write('*Tong = ');
  For k:=Spt-nmax To spt Do
   Write(kq[k],' ');
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
22/Nhân 2 số nguyên:
Code:
Program Nhan_so;
  Uses Crt;
  Const
    spt=900;
  Type
    mang=Array[1..spt] Of Integer;
  Var
    a,b,c,kq:Mang;
   i,j,k,na,nb,tam:Integer;
  {---------------------------}
  Procedure Nhap(Var a:mang; Var na:Integer);
    Var
     k:Integer;
  Begin
    na:=0;
   Repeat
     na:=na+1;
     Write('-Chu so thu: ',na,' = ');
     Readln(a[na]);
   Until a[na]=-1;
   na:=na-1;
    For k:=0 To na-1 Do
      a[spt-k]:=a[na-k];
    For k:=1 to spt-na Do
      a[k]:=0;
  End;
  {---------------------------}
  Procedure Cong(a:mang; Var b:mang);
    Var
     tam1,tam2,k:Integer;
  Begin
    tam1:=0;
   For k:= spt Downto 1 Do
     Begin
        tam2:=(a[k]+b[k]+tam1) Div 10;
       b[k]:=(a[k]+b[k]+tam1) Mod 10;
      tam1:=tam2;
      End;
  End;
  {---------------------------}
BEGIN
  ClrScr;
  Writeln('NHAN 2 SO NGUYEN');
  Writeln('----------------');
  Writeln;
  Writeln('+SO THU NHAT (-1 de ket thuc) ');
  Nhap(a,na);
  ClrScr;
  Writeln('+SO THU HAI (-1 de ket thuc) ');
  Nhap(b,nb);
  For k:=1 To spt Do
    kq[k]:=0;
  For j:=spt Downto spt-nb Do
  Begin
    For k:=1 to spt Do
     c[k]:=0;
     tam:=0;
     For i:=spt Downto spt-na Do
     Begin
       c[j+i-spt]:=(b[j]*a[i]+tam) Mod 10;
      tam:=(b[j]*a[i]+tam) Div 10;
     End;
   Cong(c,kq)
  End;
  ClrScr;
  Writeln('KET QUA NHAN 2 SO NGUYEN');
  Writeln('-----------------------');
  Writeln;
  Write('*So thu nhat: ');
  For k:=spt-na+1 To spt Do
    Write(a[k],' ');
  Writeln;
  Write('*So thu hai : ');
  For k:=spt-nb+1 To spt Do
    Write(b[k],' ');
  Writeln;
  Write('*Tich = ');
  For k:=Spt-(na+nb)+1 To spt Do
   Write(kq[k],' ');
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
END.
23/Ma trận vuông 10x10 phần tử:
Code:
Program Ma_tran_vuong;
  Uses Crt;
  Var
    a:Array[1..10, 1..10] Of Integer;
   i,j:Integer;
Begin
  Writeln('MA TRAN VUONG 10 x 10 PHAN TU');
  Writeln('-----------------------------');
  ClrScr;
  Window(10,5,60,25);
  For i:= 1 To 10 Do
    Begin
     For j:=1 To 10 Do
       Begin
        If i=j Then
          a[i,j]:=i
        Else
          a[i,j]:=0;
        Write(a[i,j]:5);
      End;
     Writeln(#10)
   End;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
24/Tìm một số trong mảng:
Code:
Program Tim_so;
  Var
    a:Array[1..4,1..6] Of Integer;
   i,j,so,solan:Integer;
Begin
  Writeln('TIM MOT SO TRONG MANG');
  Writeln('---------------------');
  Writeln;
  For i:=1 To 4 Do
    For j:=1 to 6 Do
     Begin
       Write('-Phan tu A[',i,',',j,']= ');
      Readln(a[i,j]);
     End;
  Writeln;
  Write('-So muon tim: ');
  Readln(so);
  solan:=0;
  For i:=1 To 4 Do
    For j:=1 To 6 Do
     If so=a[i,j] Then
       Begin
         solan:=solan+1;
        Writeln('+Lan: ',solan,' tai hang: ',i,' cot: ',j);
       End;
  Writeln;
  Writeln('+Tong so lan xuat hien la: ',solan);
  For i:=1 To 4 Do
    Begin
      For j:=1 To 6 Do
       Write(a[i,j]:8);
      Writeln;
   End;
  Readln
End.
25/Giải hệ phuơng trình tuyến tính 2 ẩn:
Code:
Program Giai_he_PT_tuyen_tinh;
  Var
    A:Array[1..2, 1..2] Of Real;
   C:Array[1..2] Of Real;
   x,y,dt,dtx,dty:Real;
   i,j:Integer;
Begin
  Writeln('GIAI HE PT TUYEN TINH 2 AN');
  Writeln('--------------------------');
  Writeln;
  Writeln('-Nhap cac he so A cua he phuong trinh: ');
  For i:=1 to 2 Do
    For j:=1 To 2 Do
     Begin
       Write('+Phan tu A[',i,',',j,']= ');
      Readln(a[i,j]);
     End;
  Writeln;
  Writeln('-Nhap cac he so C cua he phuong trinh: ');
  For i:=1 to 2 Do
     Begin
      Write('+Phan tu C[',i,']= ');
     Readln(c[i]);
    End;
  Writeln;
  {Giai he phuong trinh}
  Dt:= a[1,1]*a[2,2]-a[1,2]*a[2,1]; {Dt: Dinh thuc}
  Dtx:=c[1]*a[2,2]-c[2]*a[2,1];
  Dty:=a[1,1]*c[2]-a[1,2]*c[1];
  If Dt <> 0 Then
    Begin
      x:=Dtx / Dt;
     y:=Dty / Dt;
     Writeln('X= ',x);
     Writeln('Y= ',y);
   End
  Else
    Begin
     If (Dtx=0) And (Dty=0) Then
       Writeln(#7,#7,#7,' Co vo so nghiem')
     Else
       Writeln(#7,#7,#7,'Vo nghiem');
   End;
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
26/Nhân ma trận:
Code:
Program Nhan_ma_tran;
  Const
    Max=10;
  Type
    Matran=Array[1..Max,1..Max] Of Integer;
  Var
    A,B,C:Matran;
   hang1,cot1,i,j,m,n,q:Integer;
Begin
  Writeln('NHAN MA TRAN');
  Writeln('------------');
  Writeln;
  Writeln('MA TRAN A:');
  Write('-So hang = ');
  Readln(m);
  Write('-So cot = ');
  Readln(n);
  For i:=1 To m Do
    For j:=1 To n Do
     Begin
       Write('+Phan tu A[',i,',',j,' = ');
      Readln(a[i,j]);
     End;
  Cot1:=m;
  Hang1:=m;
  Writeln;
  Writeln('MA TRAN B:');
  Write('-So hang = ');
  Readln(m);
  Write('-So cot = ');
  Readln(n);
  For i:=1 To m Do
    For j:=1 To n Do
     Begin
       Write('+Phan tu B[',i,',',j,' = ');
      Readln(b[i,j]);
     End;
  For i:=1 To Hang1 Do
    For j:=1 To n Do
     Begin
       c[i,j]:=0;
      For q:=1 To Cot1 Do
        c[i,j]:= c[i,j] + a[i,q] * b[q,j];
     End;
  For i:=1 to hang1 Do
    Begin
     For j:= 1 To n Do
       Write((c[i,j]):8);
     Writeln;
   End;
  Readln
End.
27/Tìm và xóa các kí tự trùng nhau trong chuổi:
Code:
Program Tim_Xoa;
  Var
    St,St1:String;
   Ch:Char;
   i,l,l1:Byte;


Begin
  Writeln('TIM VA XOA CAC KY TU TRUNG NHAU TRONG CHUOI');
  Writeln('     -----------------');
  Writeln;
  Write('-Nhap mot chuoi: ');
  Readln(St);
  St1:=St;
  i:=1;
  l:=Length(St);
  While i <= l Do
    Begin
     i:=i+1;
     If St[i]=St[i - 1] Then
       Begin
        Writeln('+Ky tu thu: ',i:2,' la: ',St[i],' bi trung lap');
        Write('Ban co muon xoa ky tu nay khong (c/k)');
        Readln(Ch);
        If UpCase(Ch)='C' Then
          Begin
            Delete(St,i,1);
           i:= i - 1;
         End;
      End;
   End;
  l1:=Length(St);
  Writeln;
  Writeln('+Chuoi ban dau : ',St1,' co: ',l:2,' ky tu');
  Writeln('    Sau khi xoa ky tu trung nhau');
  Writeln(' Chuoi con lai: ',St,' gom: ',l1:2,' ky tu');
  Writeln;
  Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
28/Tìm chuổi 2 xuất hiện trong chuổi 1:
Code:
Program Tim_chuoi;
  Var
    St1,St2:String;
   i,sl:Integer;
Begin
  Writeln('TIM CHUOI HAI XUAT HIEN TRONG CHUOI MOT');
  Writeln('      --------------');
  Writeln;
  Write('-Chuoi thu nhat: ');
  Readln(St1);
  Write('-Chuoi thu hai : ');
  Readln(St2);
  sl:=0;
  For i:=1 To Length(St1) Do
    If St2 = Copy(St1,i,Length(St2)) Then
      sl:=sl+1;
  Writeln;
  Writeln('+Chuoi thu 2 xuat hien: ',sl:2,' lan trong chuoi 1');
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
29/Đổi số La mã ra số thập phân:
Code:
Program So_La_Ma;
  Label l1;
  Var
    St:String;
   tiep:Char;
   i,So:Integer;
Begin
  Writeln('DOI SO LA MA RA SO THAP PHAN');
  Writeln('    ------------');
  Writeln;
  L1:Write('-Nhap so La ma: ');
  Readln(St);
  So:=0;
  i:=Length(St);
  While i > 0 Do
    Case St[i] Of
     'I':Begin
         So:=So+1;
        i:=i-1;
       End;
     'V':If (i > 1) And (St[i-1] = 'I') Then
           Begin
            So:=So+4;
          i:=i-2;
         End
       Else
        Begin
            So:=So+5;
          i:=i-1;
         End;
      'X':If (i > 1) And (St[i-1] = 'I') Then
           Begin
            So:=So+9;
          i:=i-2;
         End
       Else
        Begin
            So:=So+10;
          i:=i-1;
         End;
      'L':If (i > 1) And (St[i-1] = 'X') Then
           Begin
            So:=So+40;
          i:=i-2;
         End
       Else
        Begin
            So:=So+50;
          i:=i-1;
         End;
      'C':If (i > 1) And (St[i-1] = 'X') Then
           Begin
            So:=So+90;
          i:=i-2;
         End
       Else
        Begin
            So:=So+100;
          i:=i-1;
         End;
      'D':If (i > 1) And (St[i-1] = 'C') Then
           Begin
            So:=So+400;
          i:=i-2;
         End
       Else
        Begin
            So:=So+500;
          i:=i-1;
         End;
      'M':If (i > 1) And (St[i-1] = 'C') Then
           Begin
            So:=So+900;
          i:=i-2;
         End
       Else
        Begin
            So:=So+1000;
          i:=i-1;
         End;
   End;
   Writeln('+So La ma    : ',St);
   Writeln('+Doi ra thap phan: ',So);
   Writeln;
   Write('-Tiep tuc nua khong (c/k) ');
   Readln(tiep);
   If UpCase(tiep)='C' Then
     Goto l1;
End.
30/Kiểm tra số nhập vào:
Code:
Program Kiem_tra_so;
  Label tt;
  Var
    St:String;
   So:Real;
   Dung:Integer;
   tiep:Char;
Begin
  Repeat
    Writeln('KIEM TRA SO NHAP VAO');
   Writeln('  -----------');
   tt:Write('-Nhap mot so: ');
   Readln(St);
   Val(St,So,Dung);
   If Dung = 0 Then
     Writeln(' +Ban da nhap mot so: ',So:8:2)
   Else
     Writeln(' +Khong phai so, xin nhap lai:');
  Until Dung = 0;
  Writeln;
  Write('-Co tiep tuc khong (C/K) ');
  Readln(Tiep);
  If UpCase(Tiep)='C' Then
    Goto tt;
End.
31/Chuơng trình mã hóa:
Code:
Program Ma_hoa;
  Var
    St:String;
   k:Integer;
   i,n:Integer;
Begin
  Writeln('CHUONG TRINH MA HOA');
  Writeln('  -----------');
  Write('-Nhap chuoi: ');
  Readln(St);
  Write('-Nhap ma so k: ');
  Readln(k);
  k:=k Mod 26;
  For i:= 1 To Length(St) Do
    Begin
     n:=Ord(St[i]);
     If (n >=97) And (n<=122) then
       Begin
        n:=n+k;
        If n > 122 Then
          n:=(n Mod 122) + 96;
      End;
     St[i]:=Chr(n);
   End;
  Writeln;
  Writeln('+Sau khi ma hoa: ',St);
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
32/Ngắt từng từ trong câu:
Code:
Program Ngat_tu;
  Var
    St:String;
Begin
  Writeln('NGAT TUNG TU TRONG CAU');
  Writeln('  --------------');
  Writeln;
  Write('-Nhap mot cau: ');
  Readln(St);
  Repeat
    While (St[1] =' ') And (Length(St) <> 0) Do
     Delete(St,1,1);
   While (St[1] <> ' ') And (Length(St) <>0) Do
      Begin
       Write(St[1]);
      Delete(St,1,1);
      End;
   Writeln;
  Until Length(St)=0;
  Readln
End.
33/Kiểm tra kí tự trùng của 2 chuổi:
Code:
Program Cung_Ky_Tu;
  Var
    St1,St2:String;
   Dung:Boolean;
   i:Integer;
Begin
  Writeln('KIEM TRA KY TU TRUNG CUA 2 CHUOI');
  Writeln('    --------------');
  Writeln;
  Write('-Nhap chuoi 1: ');
  Readln(St1);
  Write('-Nhap chuoi 2: ');
  Readln(St2);
  Dung:=False;
  If Length(St1)=Length(St2) Then
    Begin
     Dung:=True;
     For i:= 1 To Length(St1) Do
       If Pos(St1[i],St2) = 0 Then
        Dung:=False
      Else
        Delete(St2,Pos(St1[i],St2),1);
   End;
  If Dung Then
    Writeln('+Hai chuoi co cung cac ky tu')
  Else
    Writeln('+Hai chuoi co cac ky tu khac nhau');
  Readln
End.
34/Kiểm tra chuổi đối xứng:
Code:
Program Chuoi_Doi_Xung;
  Var
    St:String;
   l,i:Integer;
   Dung:Boolean;
Begin
  Writeln('KIEM TRA CHUOI DOI XUNG');
  Writeln('  -------------');
  Writeln;
  Write('-Nhap chuoi: ');
  Readln(St);
  l:=Length(St);
  Dung:=True;
  For i:=1 To (l Div 2) Do
    If St[i] <> St[l-i+1] Then
     Dung:=False;
  If Dung Then
    Writeln('+Chuoi nay doi xung')
  Else
    Writeln('+Chuoi nay khong doi xung');
  Readln
End.
35/Đổi số thập phân ra số la mã:
Code:
Program So_La_Ma;
  Var
    So,So1,i:Integer;
   St:String;
Begin
  Writeln('DOI SO THAP PHAN SANG SO LA MA');
  Writeln('    ------------');
  Writeln;
  Write('-Nhap so nguyen: ');
  Readln(So);
  So1:=So;
  St:=' ';
  For i:=1 To (so Div 1000) Do
    St:=St+'M';
  So:=So Mod 1000;
  If So >= 900 Then
    Begin
     St:=St+'CM';
     So:=So-900;
   End
  Else
    If So >=500 Then
       Begin
        St:=St+'I';
      So:=So-500;
      End
   Else
     If So >=400 Then
       Begin
        St:=St+'CD';
        So:=So-400;
      End;
  For i:=1 To (so Div 100) Do
    St:=St+'C';
  So:=So Mod 100;
  If So >= 90 Then
    Begin
     St:=St+'XC';
     So:=So-90;
   End
  Else
    If So >=50 Then
       Begin
        St:=St+'L';
      So:=So-50;
      End
   Else
     If So >=40 Then
       Begin
        St:=St+'XL';
        So:=So-40;
      End;
  For i:=1 To (so Div 10) Do
    St:=St+'X';
  So:=So Mod 10;
  If So >= 9 Then
    Begin
     St:=St+'IX';
     So:=So-9;
   End
  Else
    If So >=5 Then
       Begin
        St:=St+'V';
      So:=So-5;
      End
   Else
     If So >=4 Then
       Begin
        St:=St+'IV';
        So:=So-4;
      End;
  For i:=1 To So Do
    St:=St+'I';
  Writeln;
  Writeln('+So thap phan: ',So1);
  Writeln('+So La ma  : ',St);
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
36/Mãng số thực:
Code:
Program Mang_so_thuc;
  Const
    Max = 100;
  Type
    Mang=Array[1..Max] Of Real;
  Var
    i,n:Integer;
   A:mang;
Begin
  Writeln('MANG SO THUC');
  Writeln('------------');
  Repeat
    Write('-Cho biet so phan tu: ');
   Readln(N);
  Until N <= Max;
  For i:=1 To N Do
    Begin
     Write('+Phan tu thu: ',i,' = ');
     Readln(a[i]);
   End;
  Writeln;
  Writeln('IN THEO THU TU NGUOC');
  Writeln('--------------------');
  Writeln;
  For i:=N Downto 1 Do
    Write(a[i]:4:1,' ');
  Writeln;
  Writeln;
  Writeln('IN CAC DOI SO CUA CAC PHAN TU MANG');
  Writeln('----------------------------------');
  Writeln;
  For i:=1 To N Do
    Write(a[i]:4:1,' ');
  Writeln;
  Readln
End.
37/Tổng tích ma trận:
Code:
Program Tong_Tich_Ma_tran;
  Uses Crt;
  Type
    Matran=array[1..3,1..3] Of Integer;
  Var
    a,b,c,d:Matran;
   i,j,k:Byte;
   Ch:Char;
  {*****************************}
  Procedure Nhap(Var m:Matran; Ten:Char);
  Begin
    ClrScr;
   GotoXY(26,6);
   Write('-Nhap ma tran: ',Ten);
   For i:=1 To 3 Do
     For j:=1 to 3 Do
       Begin
        GotoXY(20*i-8,10+2*j);
        Write(Ten,'[',i,',',j,']= ');
        Readln(m[i,j]);
      End;
  End;
  {*****************************}
  Procedure Xuat(m:Matran; Ten:Char);
  Begin
    ClrScr;
   GotoXY(26,6);
   Write('CAC PHAN TU CUA MA TRAN: ',Ten);
   For i:=1 To 3 Do
     For j:=1 To 3 Do
       Begin
        GotoXY(20*i-8,10+2*j);
        Write(Ten,'[',i,',',']= ',m[i,j]);
      End;
  End;
  {*****************************}
BEGIN
  Nhap(a,'A');
  Nhap(b,'B');
  For i:=1 To 3 Do
    For j:=1 To 3 Do
     c[i,j]:=a[i,j]+b[i,j];
  Writeln;
  Writeln('MA TRAN TONG');
  Writeln;
  Xuat(c,'C');
  GotoXY(10,25);
  Write('Bam phim <Esc> de xem ma tran tich');
  For i:=1 to 3 Do
    For j:=1 To 3 Do
     Begin
       d[i,j]:=0;
      For k:=1 To 3 Do
        d[i,j]:=a[i,k]*b[k,j]+d[i,j];
     End;
  Repeat
    Ch:=Readkey;
   If Ch=#0 then
     Ch:=Readkey;
  Until Ch=#27;
  Writeln('MA TRAN TICH= ');
  Xuat(d,'D');
  Repeat
  Until KeyPressed;
END.
38/Sắp xếp mảng tăng dần:
Code:
Program Mang_tang;
  Const
    Max=10;
  Var
    a:Array[1..Max] Of Integer;
   i,j,tam:Integer;
Begin
  Writeln('SAP XEP MANG TANG DAN');
  Writeln('---------------------');
  Writeln;
  For i:= 1 To Max Do
    Begin
     Write('-Phan tu A[',i,']= ');
     Readln(a[i]);
   End;
  For i:=1 to Max-1 Do
     For j:= i+1 To Max Do
     Begin
       If a[i] > a[j] Then
        Begin
          tam:=a[i];
         a[i]:=a[j];
         a[j]:=tam;
        End;
   End;
  Writeln;
  Writeln('+Mang sau khi sap xep:');
  Writeln;
  For i:=1 To Max Do
    Write(a[i],' ');
  Writeln;
  Readln
End.
39/Sắp xếp mảng bảng giải thuật chèn:
Code:
Program Gt_Chen;
  Const
    spt=10;
  Var
    a:array[1..spt] Of Integer;
   i,j,k,tam:Integer;
Begin
  Writeln('SAP XEP MANG BANG GIAI THUAT CHEN');
  Writeln('---------------------------------');
  Writeln;
  For i:=1 To spt Do
    Begin
     Write('-Phan tu A[',i,']= ');
     Readln(a[i]);
   End;
  For i:=2 To spt Do
    If a[i] < a[i-1] Then
     Begin
       j:=1;
      While a[j] < a[i] Do
        j:=j+1;
      tam:=a[i];
      For k:=i Downto j+1 Do
        a[k]:=a[k-1];
      a[j]:=tam;
     End;
  Writeln;
  Writeln('Mang sau khi sap xep:');
  For i:=1 To spt Do
    Write(a[i]:6);
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
40/Sắp xếp mảng bảng giải thuật chọn:
Code:
Program Gt_Chon;
  Const
    spt=10;
  Var
    a:array[1..spt] Of Integer;
   min,vitri,i,j:Integer;
Begin
  Writeln('SAP XEP MANG BANG GIAI THUAT CHON');
  Writeln('---------------------------------');
  Writeln;
  For i:=1 To spt Do
    Begin
     Write('-Phan tu A[',i,']= ');
     Readln(a[i]);
   End;
  For i:=1 To spt Do
    Begin
     min:=a[spt];
     vitri:=spt;
     For j:=i To spt Do
       If a[j] < min Then
        Begin
          min:=a[j];
         vitri:=j;
        End;
     a[vitri]:=a[i];
     a[i]:=min;
   End;
  Writeln;
  Writeln('Mang sau khi sap xep:');
  For i:=1 To spt Do
    Write(a[i]:6);
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.41/Sắp xếp mảng bằng giải thuật nổi bọt:
Code:
Program Gt_Noi_bot;
  Const
    spt=10;
  Var
    a:array[1..spt] Of Integer;
   i,j,tam:Integer;
Begin
  Writeln('SAP XEP MANG BANG GIAI THUAT NOI BOT');
  Writeln('-----------------------------------');
  Writeln;
  For i:=1 To spt Do
    Begin
     Write('-Phan tu A[',i,']= ');
     Readln(a[i]);
   End;
  For i:=1 To spt-1 Do
    For j:= spt Downto i+1 Do
     If a[j] < a[j-1] Then
       Begin
        tam:=a[j];
        a[j]:=a[j-1];
        a[j-1]:=tam;
      End;
  Writeln;
  Writeln('Mang sau khi sap xep:');
  For i:=1 To spt Do
    Write(a[i]:6);
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
42/Giải thuật tìm kiếm tuyến tính:
Code:
Program Tim_Tuyen_Tinh;
  Const
    N=10;
  Var
    a:array[1..N] Of Integer;
   so,i:Integer;
Begin
  Writeln('GIAI THUAT TIM KIEM TUYEN TINH');
  Writeln('------------------------------');
  Writeln;
  For i:=1 To N Do
    Begin
     Write('-Phan tu A[',i,']= ');
     Readln(a[i]);
   End;
  Writeln;
  Write('-So can tim: ');
  Readln(so);
  i:=1;
  While (i <=N) And (a[i] <> so) Do
    i:=i+1;
  If i <= N Then
    Writeln('+Tim thay o vi tri thu: ',i)
  Else
    Writeln('+Khong tim thay');
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
43/Giải thuật tìm kiếm nhị phân:
Code:
Program Tim_Nhi_Phan;
  Const
    N=10;
  Var
    a:array[1..N] Of Integer;
   so,vt1,vt2,i:Integer;
Begin
  Writeln('GIAI THUAT TIM KIEM NHI PHAN');
  Writeln('----------------------------');
  Writeln;
  For i:=1 To N Do
    Begin
     Write('-Phan tu A[',i,']= ');
     Readln(a[i]);
   End;
  Writeln;
  Write('-So can tim: ');
  Readln(so);
  vt1:=1;
  vt2:=n;
  While vt2 >= vt1 Do
    Begin
     i:=Trunc((vt1+vt2) Div 2);
     If so > a[i] Then
       vt1:=i+1
     Else
       If so < a[i] Then
        vt2:=i-1
      Else
        vt2:=-1;
   End;
  If vt2 = -1 Then
    Writeln('+Tim thay o vi tri thu: ',i)
  Else
    Writeln('+Khong tim thay');
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
44/Xóa bỏ các số trùng nhau:
Code:
Program Bo_so_trung;
  Const
    Max=100;
  Var
  a:Array[1..Max] Of Integer;
  i,j,k,n:Integer;
Begin
  Writeln('XOA BO CAC SO TRUNG NHAU');
  Writeln('------------------------');
  Writeln;
  Write('-Nhap so phan tu mang: ');
  Readln(n);
  For i:=1 To N Do
    Begin
     Write('-Phan tu A[',i,']= ');
     Readln(a[i]);
   End;
  i:=2;
  While i <= N Do
    Begin
     j:=1;
     While a[j] <> a[i] Do
       j:=j+1;
     If j < i Then
       Begin
        For k:=i to n-1 Do
          a[k]:= a[k+1];
        n:=n-1;
      End
     Else
       i:=i+1;
   End;
  Writeln;
  Write('-Mang con lai: ');
  For i:=1 to n Do
    Write(a[i]:8);
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
45/Dãy con:
Code:
Program Day_con;
  Const
    k=10;
    a:Array[1..k] Of Integer=(1,3,2,8,10,12,7,29,6,3);
  Var
    i:Integer;
   vt,max:Integer;
   n,tong:Integer;
Begin
  Vt:=1;
  max:=a[1];
  n:=1;
  tong:=a[1];
  For i:=2 To k Do
    Begin
     If (a[i] > a[i-1]) Then
       tong:=tong+a[i];
     If (a[i] < a[i-1]) Or (i=k) Then
       Begin
        If tong > max Then
          Begin
           max:=tong;
           vt:=n;
         End;
        n:=i;
        tong:=a[i];
      End;
   End;
  Writeln('-Day con la: ');
  i:=vt;
  Repeat
    Write(a[i]:6);
   max:=max-a[i];
   i:=i+1;
  Until max=0;
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
46/Chữ hoa:
Code:
Program Chu_hoa;
  Uses Crt;
  Const
    a:Array[1..10] Of String[24]=('nguyen trung truc','dinh tien hoang',
     'nguyen cong tru','le thanh ton','le loi','le lai','tran hung dao',
     'nguyen hue','chu van an','mac dinh chi');
  Var
    k,j:Byte;
  {-------------------------}
  Procedure ChuHoa(x,y:Byte; a:String);
    Var
     k:Byte;
  Begin
    For k:=1 To length(a) Do
     If (k=1) Or ((a[k-1]=' ') And (a[k]<>' ')) Then
       Begin
        GotoXY(x+k-1,y);
        Write(UpCase(a[k]));
      End;
  End;
Begin
  ClrScr;
  For k:=1 To 10 Do
    Begin
     GotoXY(5,k);
     Write(a[k]:-24);
     ChuHoa(5,k,a[k])
   End;
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
47/Tam giác Pascal:
Code:
Program Tg_Pascal;
  Const
    n=10;
  Var
    a:Array[1..n, 1..n] Of Integer;
   i,j:Integer;
Begin
  Writeln('TAM GIAC PASCAL');
  Writeln('---------------');
  Writeln;
  For i:=1 To n Do
    a[i,1]:=1;
  For j:=1 To n Do
    a[1,j]:=0;
  For i:=2 To n Do
    For j:=2 To n Do
     a[i,j]:=a[i-1,j-1]+a[i-1,j];
  For i:=1 To n Do
    Begin
     For j:=1 To i Do
       Write(a[i,j]:4);
     Writeln;
   End;
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
48/Phân tích số nguyên duơng nhỏ nhất:
Code:
Program Phan_tich;
  Const
    n=15;
  Var
    a:Array[1..n, 1..n] Of Longint;
   i,j,i1,j1:Integer;
Begin
  Writeln('PHAN TICH SO NGUYEN DUONG NHO NHAT');
  Writeln('----------------------------------');
  Writeln;
  For i:=1 To n Do
    For j:=1 To n Do
     a[i,j]:=i*i*i + j*j*j;
  Writeln;
  Writeln('IN KET QUA');
  Writeln('----------');
  For i:=1 To n Do
    For j:=1 To i Do
     Begin
       For i1:= i+1 To n Do
        For j1:=1 To j-1 Do
          If a[i,j]=a[i1,j1] Then
           Writeln(a[i,j],' = ',i,' ^3 ',' + ',j,' ^3 ',' = ',
           i1,' ^3 ',' + ',j1,' ^3');
     End;
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
49/Bảng cửu chuơng:
Code:
Program Cuu_Chuong;
  Uses Crt;
  Type
    cc1=Array[1..5, 1..10] Of Byte;
   cc2=Array[6..10, 1..10] Of Byte;
  Var
   i,j:Byte;
  Procedure In1;
    Var
     a:cc1;
     cot,hang:Byte;
   Begin
     cot:=1;
     hang:=3;
     For i:=1 To 5 Do
        For j:=1 To 10 Do
         Begin
          GotoXY(cot,hang);
         a[i,j]:=i * j;
         TextColor(Yellow);
         Writeln(i:2,' lan ',j:2,' =',a[i,j]:3,'|');
         hang:=hang+1;
          If hang > 12 Then
            Begin
              hang:=3;
             cot:=cot+15;
            End;
       End;
   End;
  Procedure In2;
    Var
     a:cc2;
     cot,hang:Byte;
   Begin
     cot:=1;
     hang:=14;
     For i:=6 To 10 Do
        For j:=1 To 10 Do
         Begin
          GotoXY(cot,hang);
         a[i,j]:=i * j;
         Textcolor(LightMagenta);
         Writeln(i:2,' lan ',j:2,' =',a[i,j]:3,'|');
         hang:=hang+1;
          If hang > 23 Then
            Begin
              hang:=14;
             cot:=cot+15;
            End;
       End;
   End;


BEGIN
  ClrScr;
  Textcolor(Cyan);
  Writeln('             BANG CUU CHUONG');
  Writeln('             ---------------');
  In1;
  Textcolor(LightBlue);
  Writeln('        -------------------------------------------');
  In2;
  Textcolor(LightGreen);
  Writeln('           Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
END.
50/Tìm 2 phần tử liên tiếp trong bảng X:
Code:
Program Tim_PT_Mang;
  Uses Crt;
  Var
    a:Array[1..1000] Of Integer;
  {----------------------------}
  Procedure Tao;
    Var
     k:Integer;
  Begin
    Randomize;
   For k:=1 To 100 Do
     a[k]:=Random(100);
  End;
  {----------------------------}
  Procedure Tim;
    Var
     k,x:Integer;
  Begin
    Write('-Nhap gia tri X= ');
   Readln(x);
   For k:=1 To 999 Do
     Begin
       If a[k] +a[k+1] = X Then
         Writeln('a[',K,'] + a[',K+1,']= ',X)
       Else
         Writeln('Khong co 2 phan tu nao bang: ',X);
      End;
  End;
BEGIN
  Writeln('TIM 2 PHAN TU LIEN TIEP BANG GIA TRI X');
  Writeln('-------------------------------------');
  Writeln;
  Tao;
  Tim;
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln;
END.
 

loveIT

Thành viên Vip
101/Nhập số liệu cho 1 tập tin số nguyên:
Code:
Program Tap_Tin_So_Nguyen;
Uses Crt;
Var
  f : File Of Integer;
  So : Integer;
  a : Array[1..10] Of Integer;
  Spt,i,j : Integer;
  Filename : String[11];
Begin
  ClrScr;
  Writeln('NHAP SO LIEU CHO TAP TIN SONGUYEN.DAT');
  Writeln('-------------------------------------');
  Writeln;
  Assign(f,'songuyen.dat');
  ReWrite(f);
  For i := 1 To 10 Do
    Begin
     Write('-So thu: ',i:2,' = ');
     Readln(So);
     Write(f,so);
   End;
  Close(f);
  Spt := 0;
  Reset(f);
  While NOT EOF(f) Do
    Begin
     Spt := Spt + 1;
     Read(f,so);
     a[Spt] := so;
   End;
  Close(f);
  For i := 1 To Spt -1 Do
    For j := Spt Downto i + 1 Do
     If a[j] < a[j-1] Then
       Begin
        So := a[j];
        a[j] := a[j-1];
        a[j-1] := So;
      End;
  Writeln;
  Writeln('Sau khi sap xep: ');
  For i := 1 To 10 Do
    Write(a[i]:6);
  Writeln;
  Write(' Bam <Enter>... ');
  Readln
End.
102/Ghép tập tin:
Code:
Program Ghep_Tap_Tin;
Uses Crt;
Var
  f1,f2,f3 : File Of Real;
  i : Integer;
  So : Real;
  Ch : Char;
Begin
  ClrScr;
  Writeln('NHAP SO LIEU CHO TAP1.DAT');
  Writeln('-------------------------');
  Writeln;
  Assign(f1,'TAP1.DAT');
  Rewrite(f1);
  i := 0;
  Repeat
    i := i + 1;
   Write('-So thu: ',i:2,' = ');
   Readln(So);
   Write(f1,so);
   Write('  Nhap nua ? (c/k) ');
   Readln(Ch);
  Until Upcase(Ch) ='K';
  Close(f1);
  ClrScr;
  Writeln('NHAP SO LIEU CHO TAP2.DAT');
  Writeln('-------------------------');
  Writeln;
  Assign(f2,'TAP2.DAT');
  Rewrite(f2);
  i := 0;
  Repeat
    i := i + 1;
   Write('-So thu: ',i:2,' = ');
   Readln(So);
   Write(f2,so);
   Write('  Nhap nua ? (c/k) ');
   Readln(Ch);
  Until Upcase(Ch) ='K';
  Close(f2);
  ClrScr;
  Writeln('GHEP TAP1 va TAP2 thanh TAP3');
  Writeln('----------------------------');
  Writeln;
  Assign(f3,'TAP3.DAT');
  Rewrite(f3);
  Reset(f1);
  Reset(f2);
  While NOT EOF(f1) Do
    Begin
     Read(f1,So);
     Write(f3,So);
   End;
  While NOT EOF(f2) Do
    Begin
     Read(f2,so);
     Write(f3,so);
   End;
  Reset(f3);
  While NOT EOF(f3) Do
    Begin
     Read(f3,So);
     Write(So :8:1);
   End;
  Close(f1);
  Close(f2);
  Close(f3);
  Writeln;
  Writeln;
  Write('  Da ghep xong, Bam <Enter>...');
  Readln;
End.
103/Sổ tay điện thoại:
Code:
Program So_tay_Dien_Tu;
Uses Crt;
Type
  DienThoai = RECORD
    HoTen : String[24];
   Tel  : LongInt;
   Add  : String;
   End;
Var
  f    : File Of DienThoai;
  Tam   : DienThoai;
  St   : String;
  TimThay : Boolean;
Begin
  ClrScr;
  Writeln('NHAP SO DIEN THOAI VA DIA CHI');
  Writeln('-----------------------------');
  Writeln;
  Assign(f,'Telephon.dat');
  Rewrite(f);
  With tam Do
    Repeat
     Write('-Ho ten, bam (0> de ket thuc: ');
     Readln(HoTen);
     If HoTen <> '0' Then
       Begin
         Write('-So phone : ');
        Readln(Tel);
        Write('-Dia chi : ');
        Readln(Add);
        Write(f,tam);
      End;
   Until Hoten = '0';
   Close(f);
   ClrScr;
   Writeln('TIM SO DIEN THOAI VA DIA CHI');
   Writeln('----------------------------');
   Writeln;
   Write('-Ho ten nguoi muon tim: ');
   Readln(St);
   Reset(f);
   TimThay := False;
   While NOT EOF(f) Do
     Begin
       Read(f,Tam);
      With Tam Do
        If St = HoTen then
          Begin
           TimThay := True;
           Writeln(HoTen);
           Writeln('-So Telephone: ',Tel);
           Writeln('-Dia chi   : ',Add);
         End;
     End;
   If Not TimThay Then
     Writeln('Khong tim thay');
   Close(f);
   Writeln;
   Write('  Bam <Enter>... ');
   Readln
End.
104/Che dấu tập tin:
Code:
Program CheDau_TapTin;
Uses Dos,Crt;
Var
  f : File; {hoac f : Text }
  Filename : String;
  Ch : Char;
Begin
  Repeat
    ClrScr;
    TextColor(14);
    TextBackGround(2);
    GotoXY(23,4);
    Writeln('DAT THUOC TINH CHE DAU TAP TIN');
    GotoXY(23,5);
    Writeln('------------------------------');
    Writeln;
    TextColor(12);
    GotoXY(11,6);
    Writeln('*Khong hien thi duoc ten tap tin khi dung lenh DIR cua DOS*');
    GotoXY(15,8);
    TextColor(1);
    TextBackGround(14);
    Write('-Cho biet ten tap tin: ');
   Readln(Filename);
   TextColor(4+Blink);
   TextBackGround(14);
   GotoXY(25,24);
   Writeln('DANG THUC HIEN, XIN CHO DOI...');
   Assign(f,Filename);
   SetFAttr(f,Hidden);
   TextColor(4);
   TextBackGround(15);
   GotoXY(15,10);
   Case DosError Of
     0 : Writeln('Da hoan thanh tot dep');
     2 : Writeln('Khong tim thay tap tin nay');
     3 : Writeln('Khong tim thay duong dan')
   Else
     Writeln('Tap tin duoc bao ve, khong sua duoc');
   End;
   GotoXY(19,24);
   TextColor(14);
   TextBackGround(4);
   Writeln('Bam phim bat ky de tiep tuc, <Esc> de thoat ');
   Ch := Readkey;
   TextColor(White);
    TextBackGround(Black);
    ClrScr;
  Until Ch = #27;
End.
105/Cập nhật dữ liệu:
Code:
Program Cap_Nhat_Du_Lieu;
Uses Crt;
Type
  HoSo = RECORD
    Holot : String[17];
   Ten  : String[7];
   Tuoi : 18..60;
   ChucVu: String[20];
   BacLuong : 300000..900000;
   End;
Var
  f : File Of HoSo;
  Nv : HoSo;
  ans : Char;
Begin
  ClrScr;
  Writeln('CAP NHAT DU LIEU VAO TAP TIN LUONG.DAT');
  Writeln('----------------------------------');
  Writeln;
  Assign(f,'LUONG.DAT');
  Reset(f);
  Seek(f,Filesize(f));
  Repeat
    With Nv Do
     Begin
       Write('-Ho lot: ');
      Readln(Holot);
      Write('-Ten  : ');
      Readln(Ten);
      Write('-Tuoi : ');
      {$R+}
      Readln(tuoi);
      Write('-Chuc vu : ');
      Readln(ChucVu);
      Write('-Bac luong: ');
      Readln(BacLuong);
      Write(f,Nv);
     End;
   ans := Readkey;
  Until ans = #27;
  Close(f);
End.
106/Đọc tập tin:
Code:
Program Doc_Tap_tin;
Var
  f : Text;
  Filename : String;
  Ch : Char;
Begin
  Writeln('DOC TAP TIN VAN BAN');
  Writeln('-------------------');
  Writeln;
  Write('-Cho biet ten tap tin: ');
  Readln(Filename);
  Assign(f,filename);
  Reset(f);
  While Not EOF(f) Do
    Begin
     Read(f,Ch);
     Write(Ch);
   End;
  Close(f);
  Writeln;
  Write('Bam <Enter>... ');
  Readln
End.
107/Đọc chậm tập tin theo từng chử:
Code:
Program Doc_Tung_Chu;
Uses Crt;
Var
  Filename : String;
  f : Text;
  Line : String[251];
  k : Integer;
Begin
  ClrScr;
  Writeln('DOC CHAM TAP TIN THEO TUNG CHU');
  Writeln('------------------------------');
  Writeln;
  Write('-Cho biet ten tap tin: ');
  Readln(Filename);
  Assign(f,Filename);
  Reset(f);
  While Not EOF(f) Do
    Begin
     Readln(f,line);
     For k := 1 To Length(line) Do
       Begin
        Write(line[k]);
        Delay(150);
      End;
     Writeln;
   End;
  Close(f);
End.
108/Đọc ghi tập tin:
Code:
Program Doc_Ghi_Tap_Tin;
Var
  f1,f2 : Text;
  Filename : String;
  i : Integer;
  St : String;
Begin
  Writeln('DANH SO DONG TAP TIN');
  Writeln('--------------------');
  Writeln;
  Write('-Cho biet ten tap tin: ');
  Readln(Filename);
  Assign(f1,filename);
  Reset(f1);
  Assign(f2,'Newfile.txt');
  Rewrite(f2);
  i := 0;
  While Not EOF(f1) Do
    Begin
     i := i + 1;
     Readln(f1,st);
     Writeln(f2,i,' ',St);
   End;
  Close(f1);
  Close(f2);
  Writeln;
  Writeln('Da danh so dong va ghi vao tap tin NEWFILE.TXT');
  Writeln;
  Write('   Bam <Enter> de xem tap tin NEWFILE.TXT ');
  Readln;
  Assign(f2,'Newfile.txt');
  Reset(f2);
  While Not EOF(f2) Do
    Begin
     Readln(f2,st);
     Writeln(St);
   End;
  Close(f2);
  Writeln;
  Write('Xem xong, ban <Enter> ');
  Readln
End.
109/Tạo tập tin âm thanh Lambada:
Code:
Program Lambada;
Uses Crt;
Var
  f : Text;
  Note,dur : Word;
  Buf : Array[1..10240] Of Byte;
{---------------------------------}
  Procedure Play(Caodo,Truongdo : Word);
  Begin
    Sound(Caodo);
   Delay(Truongdo);
   NoSound;
  End;
{---------------------------------}
BEGIN
  ClrScr;
  TextColor(Yellow);
  Writeln('TAO TAP TIN AM THANH');
  TextColor(Red);
  Writeln('--------------------');
  Writeln;
  TextColor(Green);
  Writeln('Bam phim bat ky de tat am thanh');
  Repeat
    Assign(f,'lambada.not');
    SetTextBuf(f,buf);
    Reset(f);
    While (Not EOF(f)) And (Not KeyPressed) Do
      Begin
       Readln(f,Note,dur);
       Play(Note,Dur);
      End;
  Until KeyPressed;
  Close(f);
  NoSound;
END.
110/Karaoke:
Code:
Program Karaoke;
Uses Crt;
Const
  Lento = 10;
Type
  ConTro = ^Nhac;
  Nhac = RECORD
    Note,Dura : Word;
   Next   : ConTro;
   End;
Var
  f : Text;
  P,First, Last,HeapTop : ConTro;
{------------------------------------}
  Procedure AssignList(Filename : String);
  Begin
    Assign(f,Filename);
   {$I-}
   Reset(f);
   {$I+}
   If IOResult <> 0 Then
     Halt(1);
   First := Nil;
   Mark(HeapTop);
   While NOt EOF(f) Do
     Begin
       New(p);
      Readln(f,p^.Note,p^.Dura);
      If First = Nil Then
        First := p
      Else
        Last^.Next := p;
      Last := p;
      Last^.Next := Nil;
     End;
   Close(f);
  End;
{------------------------------------}
  Procedure Music;
  Begin
    p := First;
   While (p <> Nil) And Not (KeyPressed And (Readkey = #27)) Do
     Begin
       Sound(p^.Note);
      Delay(Lento*p^.Dura);
      p := p^.Next;
      If p = Nil Then
        p := First;
     End;
  End;
{------------------------------------}
BEGIN
  ClrScr;
  Writeln('  CHUONG TRINH NHAC EM DIU');
  Writeln('Truong do cham 10 lan so voi BT15_10');
  Writeln('   Bam <Esc> de ket thuc');
  Writeln('-------------------------------------');
  AssignList('Lambada.Not');
  Music;
  NoSound;
END.
111/Ghi điểm vào tập tin:
Code:
Program Nhap_Diem;
Type
  HocBa = RECORD
    HoTen : String[24];
   Van,Toan,Ly,Hoa,Tb: Real;
   End;
  FileHB = File Of HocBa;
Var
  f : FileHB;
  HS : HocBa;
  q : Boolean;
Begin
  Writeln('CHUONG TRINH GHI DIEM VAO TAP TIN');
  Writeln('--------------------------------------');
  Writeln;
  Assign(f,'DIEM.DAT');
  ReWrite(f);
  q := True;
  While q Do
    With HS Do
     Begin
       Write('-Ho ten hoc sinh,(<Enter> de ket thuc): ');
      Readln(HoTen);
      If HoTen = '' Then
          Q := False
        Else
          Begin
          Write('-Diem Van : ');
         Readln(Van);
         Write('-Diem Toan: ');
         Readln(Toan);
         Write('-Diem Ly : ');
         Readln(Ly);
         Write('-Diem Hoa : ');
         Readln(Hoa);
         Tb := ((Van*2)+(Toan*2)+Ly+Hoa)/6;
         Write(f,HS);
          End;
     End;
End.
112/Ghi thêm điểm vào tập tin:
Code:
Program Nhap_Them_Diem;
Type
  HocBa = RECORD
    HoTen : String[24];
   Van,Toan,Ly,Hoa,Tb: Real;
   End;
  FileHB = File Of HocBa;
Var
  f : FileHB;
  HS : HocBa;
  q : Boolean;
Begin
  Writeln('CHUONG TRINH GHI THEM DIEM VAO TAP TIN');
  Writeln('--------------------------------------');
  Writeln;
  Assign(f,'DIEM.DAT');
  Reset(f);
  Seek(f,filesize(f));
  q := True;
  While q Do
    With HS Do
     Begin
       Write('-Ho ten hoc sinh,(<Enter> de ket thuc): ');
      Readln(HoTen);
      If HoTen = '' Then
          Q := False
        Else
          Begin
          Write('-Diem Van : ');
         Readln(Van);
         Write('-Diem Toan: ');
         Readln(Toan);
         Write('-Diem Ly : ');
         Readln(Ly);
         Write('-Diem Hoa : ');
         Readln(Hoa);
         Tb := ((Van*2)+(Toan*2)+Ly+Hoa)/6;
         Write(f,HS);
          End;
     End;
End.
113/Tìm điểm theo họ tên:
Code:
Program Timp_Diem;
Type
  HocBa = RECORD
    HoTen : String[24];
   Van,Toan,Ly,Hoa,Tb: Real;
   End;
  FileHB = File Of HocBa;
Var
  f : FileHB;
  Hs : HocBa;
  St : String;
  TimThay : Boolean;
Begin
  Writeln('CHUONG TRINH TIM DIEM THEO HO TEN');
  Writeln('---------------------------------');
  Writeln;
  Write('-Ho ten hoc sinh muon tim: ');
  Readln(St);
  Assign(f,'DIEM.DAT');
  Reset(f);
  Timthay := False;
  While Not EOF(f) Do
    Begin
      Read(f,Hs);
        With Hs Do
         If St = HoTen Then
           Begin
             TimThay := True;
            Writeln(HoTen);
              Writeln('-Diem Van : ',Van:5:2);
            Writeln('-Diem Toan: ',Toan:5:2);
            Writeln('-Diem Ly : ',Ly:5:2);
            Writeln('-Diem Hoa : ',Hoa:5:2);
            Writeln('-Diem trung binh := ',Tb:5:2);
            End
   End;
  If Not Timthay Then
    Writeln('Trong danh sach khong co hoc sinh: ',St);
  Close(f);
  Writeln;
  Write('  Bam <Enter>... ');
  Readln;
End.
114/Hồ sơ:
Code:
Program Ho_So;
Uses Crt;
Type
  LyLich = RECORD
    HoTen : String[24];
   NamSinh : Integer;
   ChucVu : String[20];
   BacLuong : Real;
   End;
Var
  f : File Of LyLich;
  q : Boolean;
  Nv : LyLich;
  Stt : Integer;
  Ch : Char;
Begin
  ClrScr;
  Assign(f,'HOSO.DAT');
  Rewrite(f);
  q := True;
  While q Do
    With Nv Do
      Begin
       Write('-Ho ten CBCNV (<Enter> de ngung): ');
       Readln(HoTen);
      If HoTen = '' Then
        q := False
      Else
        Begin
          Write('-Nam sinh: ');
         Readln(NamSinh);
         Write('-Chuc vu: ');
         Readln(Chucvu);
         Write('-Bac luong: ');
         Readln(BacLuong);
         Write(f,Nv);
        End;
     End;
   Repeat
     GotoXY(28,24);
     Write('Co can sua khong? (c/k) ');
     Readln(Ch);
     If UpCase(Ch) = 'C' Then
       Begin
        Write('-Thay doi so thu tu : ');
        Readln(Stt);
        If Stt >= 1 Then
          Begin
           Seek(f,Stt-1);
           With Nv Do
             Begin
              Write('-Ho ten CBCNV : ');
              Readln(HoTen);
              Write('-Nam sinh: ');
               Readln(NamSinh);
               Write('-Chuc vu: ');
               Readln(Chucvu);
               Write('-Bac luong: ');
               Readln(BacLuong);
               Write(f,Nv);
            End;
         End;
      End;
   Until UpCase(Ch) = 'K';
  Close(f)
End.
115/Trộn tập tin:
Code:
Program Tron_Tap_tin;
Uses Crt;
Var
  f1,f2,f3 : File Of Integer;
  So1,So2 : Integer;
  i : Integer;
  Ch : Char;
  ok1,ok2 : Boolean;
{--------------------------------}
  Function Layso1(Var So1 : Integer): Boolean;
  Begin
    If Not EOF(f1) Then
     Begin
       Read(f1,So1);
      LaySo1 := True;
     End
   Else
     layso1 := False;
  End;
{--------------------------------}
  Function Layso2(Var So2 : Integer): Boolean;
  Begin
    If Not EOF(f2) Then
     Begin
       Read(f2,So2);
      LaySo2 := True;
     End
   Else
     layso2 := False;
  End;
{--------------------------------}
BEGIN
  Assign(f1,'so1.dat');
  Rewrite(f1);
  ClrScr;
  Writeln('NHAP TAP TIN SO1');
  Writeln('----------------');
  Writeln;
  i := 0;
  Repeat
    i := i + 1;
   Write('-So thu: ',i:2,' = ');
   Readln(So1);
   Write(f1,so1);
   Write('-Nhap nua ? (c/k) ');
   Readln(Ch);
  Until Upcase(Ch) = 'K';
  Close(f1);
  Assign(f2,'so2.dat');
  Rewrite(f2);
  ClrScr;
  Writeln('NHAP TAP TIN SO2');
  Writeln('----------------');
  Writeln;
  i := 0;
  Repeat
    i := i + 1;
   Write('-So thu: ',i:2,' = ');
   Readln(So2);
   Write(f2,so2);
   Write('-Nhap nua ? (c/k) ');
   Readln(Ch);
  Until Upcase(Ch) = 'K';
  Close(f2);
  Assign(f3,'so3.dat');
  Rewrite(f3);
  Reset(f1);
  Reset(f2);
  ok1 := Layso1(So1);
  ok2 := Layso2(so2);
  While ok1 Or ok2 Do
    Begin
     If ok1 And ok2 Then {co ca 2 tap tin}
       Begin
        If So1 < So2 Then
          Begin
           Write(f3,so1);
           ok1 := layso1(so1);
         End
        Else
          Begin
           Write(f3,so2);
           ok2 := Layso2(so2);
         End;
      End
     Else
       If ok1 Then  {chi con tap tin so1.dat}
        Begin
          Write(f3,so1);
         ok1 := layso1(so1);
        End
      Else
        If ok2 Then  {chi con tap tin so2.dat}
          Begin
           Write(f3,so2);
           ok2 := Layso2(so2);
         End;
   End;
  Writeln;
  Reset(f3);
  While not EOF(f3) Do
    Begin
     Read(f3,i);
     Write(i:6);
   End;
  Close(f1);
  Close(f2);
  Close(f3);
  Writeln;
  Write('Da tron xong, bam <Enter>... ');
  Readln
END.
116/Đội tuyển:
Code:
Program Doi_Tuyen;
Uses Crt;
Type
  HocSinh = RECORD
    HoTen : String[24];
   Lop : String[4];
   Dtb : Real;
   End;
  Fhs = File Of HocSinh;
Var
  f : Fhs;
  Ch : Char;
{----------------------------------}
  Procedure Nhap(Var f : Fhs);
  Var
    Tam : HocSinh;
  Begin
    Rewrite(f);
   Repeat
     Write('-Nhap ho ten (0 de thoat): ');
      Readln(Tam.Hoten);
      If Tam.HoTen <> '0' Then
        Begin
        Write('-Lop: ');
        Readln(Tam.Lop);
        Write('-Diem trung binh: ');
        Readln(Tam.Dtb);
        Write(f,Tam);
        End;
   Until tam.HoTen ='0';
  Close(f);
  End;
{----------------------------------}
  Procedure Lapds(Var f:Fhs);
  Var
    Tam  : Hocsinh;
   a   : Array[1..1000] Of HocSinh;
   TenLop : Array[1..100] Of String[4];
   alop  : Array[1..200] Of HocSinh;
   Sohs12,Solop12,Sohslop : Integer;
   Stt  : Integer;
   i,j,k : Integer;
   Coroi : Boolean;
  Begin
    Reset(f);
   Sohs12 := 0;
   Solop12 := 0;
   While Not EOF(f) Do
     Begin
       Read(f,tam);
      If (Tam.Lop[1]='1') And (Tam.Lop[2]='2') Then
        Begin
          Sohs12 := Sohs12 + 1;
         a[Sohs12] := Tam;
         Coroi := False;
         For i := 1 To Solop12 Do
           If Tenlop[i] = Tam.Lop Then
             Coroi := True;
         If Not coroi Then
           Begin
             Solop12 :=Solop12+1;
            TenLop[Solop12] := Tam.Lop;
           End;
        End;
     End;
   Writeln('|','STT','|','HO VA TEN':24,'|',' LOP ','|',' HANG ','|');
   Stt := 1;
   For i := 1 to Solop12 Do
     Begin
       Sohslop := 0;
      For j := 1 To Sohs12 Do
        If a[j].Lop = Tenlop[i] Then
          Begin
           Sohslop := Sohslop + 1;
           alop[sohslop]:=a[j];
         End;
      For k := 1 To Sohslop - 1 Do
        For j := sohslop DownTo k + 1 Do
          If alop[j].Dtb > alop[j-1].Dtb Then
           Begin
             Tam := alop[j];
            alop[j] := alop[j-1];
            alop[j-1] := Tam;
           End;
         If Sohslop >=3 Then
           For k := 1 To 3 Do
             Begin
              With alop[k] Do
              Writeln('|',stt:3,' |',HoTen:24,' | ',
                      Lop:5,' | ',k : 3,' |');
              Stt := Stt + 1;
            End
         Else
           For k := 1 To Sohslop Do
             Begin
              With alop[k] Do
                Writeln('|',stt:3,' |',HoTen:24,' | ',
                      Lop:5,' | ',k : 3,' |');
               Stt := Stt + 1;
            End;
     End;
   Close(f);
  End;


{----------------------------------}
BEGIN
  Assign(f,'doituyen.dat');
  Repeat
    Repeat
     Writeln('1-Nhap du lieu');
     Writeln('2-Danh sach doi du tuyen');
     Writeln('3-Ket thuc');
     Ch := Readkey;
   Until ch in ['1'..'3'];
   Case Ch Of
     '1' : Nhap(f);
     '2' : Lapds(f);
   End;
  Until Ch = '3';
END.
117/Tạo tập tin có kiểu:
Code:
Program Tao_Tap_Tin_Co_Kieu;
Type
  HocSinh = RECORD
    Ten : String[7];
   Diem : 0..10;
   End;
Var
  f : File Of Hocsinh;
{-------------------------------}
  Procedure TaoTapTin;
  Var
    Tam : HocSinh;
   Filename : String;
  Begin
    Write('-Cho biet ten tap tin: ');
   Readln(Filename);
   Assign(f,Filename);
   {$I-}
   Rewrite(f);


   {$I+}
   If IOResult <> 0 Then
     Begin
       Writeln('Khong mo duoc tap tin: ',Filename);
      Halt;
     End;
   Repeat
     Write('Ten (bam <Enter> de cham dut) : ');
     Readln(Tam.Ten);
      If Tam.Ten <> '' Then
       Begin
        Write('-Diem : ');
        Readln(Tam.Diem);
        Write(f,Tam);
      End;
   Until Tam.Ten = '';
   Close(f);
  End;
{-------------------------------}
  Procedure XemLaiBanGhi;
  Var
    RecNo : Word;
   Tam : HocSinh;
  Begin
    Write('-Xem lai ban ghi thu may: ');
   Readln(RecNo);
   Reset(f);
   Seek(f,RecNo-1);
   Read(f,Tam);
   Writeln('-Ten : ',Tam.Ten);
   Writeln('-Diem : ',Tam.Diem);
  End;
{-------------------------------}
BEGIN
  TaoTapTin;
  Writeln;
  XemLaiBanGhi;
  Writeln;
  Write('  Bam <Enter>... ');
  Readln;
END.
118/Tạo danh sách:
Code:
Program Tao_Danh_Sach;
Type
  HocSinh = RECORD
    Ten : String[7];
   Diem : 0..10;
   End;


  T_pList = ^T_List;
  T_List = RECORD
    d : HocSinh;
   Next : T_pList;
   End;
Var
  f : File Of Hocsinh;
  First : Pointer;
  Curr, News : T_pList;
{-------------------------------}
  Procedure MoTapTin;
  Var
   Filename : String;
  Begin
    Write('-Cho biet ten tap tin: ');
   Readln(Filename);
   Assign(f,Filename);
   {$I-}
   Reset(f);


   {$I+}
   If IOResult <> 0 Then
     Begin
       Writeln('Khong mo duoc tap tin: ',Filename);
      Halt;
     End;
  End;
{-------------------------------}
  Procedure DocVaoList;
  Begin
    First := Nil;
   While NOt EOF(f) Do
     Begin
       New(News);
      News^.Next := Nil;
      Read(f,News^.d);
      If First = Nil Then
        First := News
      Else
        Curr^.Next := News;
      Curr := News;
     End;
   Close(f);
  End;
{-------------------------------}
  Procedure Xem;
  Begin
    Curr :=First;
   While Curr <> Nil Do
     Begin
       Writeln('-Ten: ',Curr^.D.Ten : 6, #32:10,
        '-Diem : ',Curr^.D.Diem);
      Curr := Curr^.Next;
     End;
  End;
{-------------------------------}
BEGIN
  MoTapTin;
  Writeln;
  DocVaoList;
  Writeln;
  Xem;
  Writeln;
  Write('  Bam <Enter>... ');
  Readln;
END.
119/Dự đoán bóng đá:
Code:
Program Du_Doan_Bong_Da;
Type
  Doi = RECORD
    Diem,hlv,tm,hv,ct,sb : Real;
   Ten : String[24];
   Hang : Integer;
   End;
  Filedb = file Of Doi;
  Mang = Array[1..40] Of Doi;
Var
  f : Filedb;
  i,j,n : Integer;
  a : Mang;
  t : Doi;
  q : Boolean;
Begin
  i := 1;
  q := True;
  While q Do
    With a[i] Do
     Begin
       Write('-Ten doi (bam <Enter> de ngung): ');
      Readln(Ten);
      If Ten = '' Then
        q := False
      Else
        Begin
          Repeat
           Write('=Diem huan luyen vien: ');
           Readln(hlv);
         Until hlv <=30;
         Repeat
           Write('=Diem thu mon: ');
           Readln(tm);
         Until tm <= 15;
         Repeat
           Write('=Diem hau ve: ');
           Readln(hv);
         Until hv <= 30;
         Repeat
           Write('=Diem cac cau thu khac: ');
           Readln(ct);
         Until ct <= 50;
         Repeat
           Write('=Diem thuan loi san bai: ');
           Readln(sb);
         Until sb <= 20;
         Diem := hlv + hv + tm + ct + sb;
         i := i + 1;
        End;
     End;
   n := i - 1;
   For i := 1 To N - 1 Do
     For j := 1 To N - i Do
       If a[j].Diem < a[j+1].Diem then
        Begin
          t :=a[j];
         a[j] := a[j+1];
         a[j+1] := t;
        End;
   Assign(f,'diemdb.dat');
   Rewrite(f);
   For i := 1 to N Do
     Begin
       If (i > 1) And (a[i].Diem = a[i-1].Diem) Then
        a[i].Hang := a[i-1].Hang
      Else
        a[i].Hang := i;
      Write(f,a[i]);
     End;
   Close(f);
End.
120/Cắt tập tin:
Code:
Program Cat_Tap_tin;
Var
  f,g1,g2 : File;
  Buf : Array[1..63000] Of Byte;
  Trungdiem : LongInt;
{-------------------------------------}
  Procedure BaoLoi;
  Begin
    Writeln('Khong mo duoc tap tin');
   Halt;
  End;
{-------------------------------------}
  Procedure MoTapTin;
  Var
    TenTT,TenTT1,TenTT2: String;
  Begin
    Write('-Ten tap tin nguon: ');
   Readln(TenTT);
   Write('-Ten tap tin dich 1: ');
   Readln(TenTT1);
   Write('-Ten tap tin dich 2: ');
   Readln(TenTT2);
   Assign(f,TenTT);
   Reset(f,1);
   Assign(g1,TenTT1);
   Rewrite(g1,1);
   Assign(g2,TenTT2);
   Rewrite(g2,1);
   If IOResult <> 0 Then
     BaoLoi;
  End;
{-------------------------------------}
  Procedure TinhTrungDiem;
  Begin
    TrungDiem := (Filesize(f) Div 2);
  End;
{-------------------------------------}
  Procedure ChepNuaDau;
  Var
    S : LongInt;
   Num,SoDoc,SoGhi : Word;
  Begin
    S :=TrungDiem;
    Repeat
      If Sizeof(Buf) <= S Then
       Num := Sizeof(Buf)
     Else
       Num := S;
     BlockRead(f,Buf, Num,SoDoc);
     If IOResult <> 0 Then
       BaoLoi;
     BlockWrite(g1,Buf,SoDoc,SoGhi);
     If IOResult <> 0 Then
       BaoLoi;
     Dec(S,Num);
    Until S = 0;
    Close(g1);
  End;
{-------------------------------------}
  Procedure ChepNuaSau;
  Var
   SoDoc,SoGhi : Word;
  Begin
    Seek(f,TrungDiem);
   If IOResult <> 0 Then
     BaoLoi;
    Repeat
     BlockRead(f,Buf, Sizeof(Buf),SoDoc);
     If IOResult <> 0 Then
       BaoLoi;
     BlockWrite(g2,Buf,SoDoc,SoGhi);
     If IOResult <> 0 Then
       BaoLoi;
    Until (SoDoc = 0) Or (SoGhi <> SoDoc);
    Close(g2);
   Close(f);
  End;
{-------------------------------------}
BEGIN
  MoTapTin;
  TinhTrungDiem;
  ChepNuaDau;
  ChepNuaSau;
  Writeln;
  Write('Da thuc hien xong, bam <Enter>... ');
  Readln;
END.
121/Tạo menu:
Code:
Program Menu;
Uses Crt;
Type
  St17 = String[17];
  St7 = String[7];
  HoSo = RECORD
    Holot : St17;
   Ten  : St7;
   ns  : Integer;
   Diem : Real
   End;
  Mang = Array[1..100] Of HoSo;
  fhs = File Of HoSo;
Var
  Filename : String[11];
  f : fhs;
  Tam : HoSo;
  Ch : Char;
{----------------------------------}
  Procedure Nhap(Var f : fhs);
  Begin
    Rewrite(f);
   With Tam Do
     Repeat
       Write('-Ho lot (0 de ket thuc): ');
      Readln(Holot);
      If Holot <> '0' Then
        Begin
          Write('-Ten: ');
         Readln(Ten);
         Write('-Nam sinh: ');
         Readln(Ns);
         Write('-Diem: ');
         Readln(Diem);
         Write(f,tam);
        End;
     Until HoLot = '0';
     Close(f);
  End;
{----------------------------------}
  Procedure SapXep(Var f : Fhs);
  Var
    i,j,Spt : Integer;
    ds : Mang;
  Begin
    Reset(f);
   Spt := 0;
   While Not EOF(f) Do
     Begin
       Spt := Spt + 1;
      Read(f,ds[spt]);
     End;
   For i := 1 To spt - 1 Do
     For j := spt Downto i + 1 Do
       If ds[j].Ten[1] < ds[j-1].Ten Then
        Begin
          Tam := ds[j];
         ds[j] := ds[j-1];
         ds[j-1] := Tam;
        End;
   Rewrite(f);
   For i := 1 To spt Do
     Write(f,ds[i]);
   Close(f);
   Writeln;
   Write('Da sap xep xong, bam <Enter>... ');
   Readln;
  End;
{----------------------------------}
  Procedure Xem(Var f : Fhs);
  Begin
    ClrScr;
   Writeln('    HO VA TEN       DIEM');
   Reset(f);
   While Not EOF(f) Do
     Begin
       Read(f,Tam);
      With Tam Do
        Writeln(Holot:17,' ',Ten:7,'   ',Diem:6:1);
     End;
   Readln;
  End;
{----------------------------------}
  Procedure CapNhat(Var f : Fhs);


{--------------------}
  Procedure Sua(Var f:Fhs);
  Var
    Holot1 : St17;
   Ten1 : St7;
   TimThay : Boolean;
  Begin
    Repeat
     Write('-Holot: ');
     Readln(Holot1);
     Write('-Ten : ');
     Readln(Ten1);
     TimThay := False;
     Reset(f);
     While Not EOF(f) Do
       With Tam Do
         Begin
          Read(f,Tam);
          If (Holot = Holot1) And (Ten = Ten1) Then
            Begin
             Timthay := True;
             Writeln(Holot,' ',Ten,' Diem : ',Diem : 0:1);
             Repeat
               Writeln('Co sua khong ? (c/k) ');
              Ch := Readkey;
             Until Ch in['c','C','k','K'];
             If Upcase(Ch) = 'C' Then
               Begin
                Write('-Ho lot: ');
                Readln(Holot);
                Write('-Ten  : ');
                Readln(Ten);
                Write('-Nam sinh : ',ns);
                Write('-Diem : ');
                Readln(Diem);
                Seek(f,filepos(f)-1);
                Write(f,Tam);
              End;
           End;
        End;
        If Not TimThay Then
          Writeln('Khong tim thay');
        Repeat
          Writeln('Tim nu khong ? (c/k) ');
         Ch := Readkey;
        Until Ch in['c','C','k','K'];
   Until Upcase(Ch) = 'K'
  End;
{--------------------}
  Procedure Them(Var f: Fhs);
  Begin
    Reset(f);
   Seek(f,Filesize(f));
   With Tam Do
     Repeat
       Write('-Ho lot: ');
      Readln(Holot);
      Write('-Ten  : ');
      Readln(Ten);
      Write('-Nam sinh : ',ns);
      Write('-Diem : ');
      Readln(Diem);
      Write(f,Tam);
      Repeat
        Writeln('Them nua khong ? (c/k) ');
        Ch := Readkey;
      Until Ch in['c','C','k','K'];
     Until Upcase(Ch) = 'K';
  End;
{-------------------}
  Procedure Xoa(Var f : Fhs);
  Var
    ds : Mang;
   Holot1 : St17;
   Ten1 : St7;
   i,spt,vitri : Integer;
   TimThay : Boolean;
  Begin
    Reset(f);
   spt := 0;
   While Not EOF(f) Do
     Begin
       Read(f,Tam);
      spt := spt + 1;
      ds[spt] := Tam;
     End;
   Repeat
     Write('-Ho lot : ');
     Readln(holot1);
     Write('-Ten  : ');
     Readln(Ten1);
     TimThay := False;
     i := 0;
     Repeat
       i := i + 1;
      If (ds[i].Holot = Holot1) And (ds[i].Ten = Ten1) Then
        Begin
          TimThay := True;
         vitri := i;
        End;
     Until TimThay Or (i > spt);
     If TimThay Then
       Begin
        With ds[vitri] Do
          Writeln(Holot,' ',Ten,' Diem: ',Diem:0:1);
         Repeat
           Writeln('Co xoa khong ? (c/k) ');
           Ch := Readkey;
         Until Ch in['c','C','k','K'];
         If Upcase(Ch) = 'C' Then
           Begin
             spt := spt - 1;
            For i := vitri To spt Do
              ds[i] := ds[i+1];
           End;
      End
     Else
       Writeln('Khong tim thay');
     Repeat
       Writeln('Tim nua khong ? (c/k) ');
      Ch := Readkey;
     Until Ch in['c','C','k','K'];
   Until Upcase(Ch) = 'K';
   Rewrite(f);
   For i := 1 To spt Do
     Write(f,ds[i]);
   Close(f);
  End;
  {-----Chuong trinh chiinh cua cap nhat-------}
  Begin
    Repeat
     Repeat
       ClrScr;
      Writeln(' MENU CAP NHAT ');
      Writeln('1-Sua');
      Writeln('2-Them');
      Writeln('3-Xoa');
      Writeln('4-Thoat');
      Ch := Readkey;
     Until Ch in['1'..'4'];
     Case Ch Of
       '1' : Sua(f);
      '2' : Them(f);
      '3' : Xoa(f);
     End;
   Until Ch = '4'
  End;
 {************ CHUONG TRINH CHINH ***********}
 BEGIN
   ClrScr;
  Write('-Ten tap tin : ');
  Readln(Filename);
  Assign(f,Filename);
  Repeat
    Repeat
     ClrScr;
     Writeln('   MENU CHINH');
     Writeln('  1-Nhap');
     Writeln('  2-Sap xep');
     Writeln('  3-Xem');
     Writeln('  4-Cap nhat');
     Writeln('  5-Ket thuc');
     Writeln;
     Ch := Readkey;
   Until ch in['1'..'5'];
   Case Ch Of
     '1' : Nhap(f);
     '2' : SapXep(f);
     '3' : Xem(f);
     '4' : CapNhat(f);
   End;
  Until Ch = '5'
 END.
122/Độ dài của dòng:
Code:
Program D0_Dai_Cua_Dong;
Var
  f : Text;
  Filename : String[12];
  St : String;
  Max,Min: Integer;
  Sodong,Tong : Integer;
Begin
  Write('-Cho biet ten tap tin: ');
  Readln(Filename);
  Assign(f,Filename);
  Reset(f);
  Readln(f,St);
  Max := length(St);
  Min := Length(St);
  Sodong := 1;
  Tong := Length(St);
  While Not EOF(f) Do
    Begin
     Readln(f,St);
     If Max < Length(St) Then
       Max := Length(St);
     If Min > Length(St) Then
       Min := Length(St);
     Sodong := sodong + 1;
     Tong := Tong + Length(St);
   End;
  Writeln('-Dong dai nhat : ',Max);
  Writeln('-Dong ngan nhat : ',Min);
  Writeln('-Trung binh   : ',Tong / Sodong : 6:1);
  Writeln;
  Write('Bam <Enter>... ');
  Readln
End.
123/Điểm Sản phẩm:
Code:
Program Diem_San_Pham;
Uses Crt;
Var
  f : Text;
  Nhom : Char;
  d1,d2 : Real;
  TongA1,TongA2 : Real;
  TongB1,TongB2 : Real;
  TongC1,TongC2 : Real;
  SoA,SoB,SoC : Integer;
  i : Integer;
Begin
  Assign(f,'sanpham.txt');
  Rewrite(f);
  Writeln(f,'Nhom nguoi',' San pham 1 ',' San pham 2 ');
  Writeln(f);
  ClrScr;
  Repeat
    Write('Nhom nguoi ($ de thoat): ');
   Readln(Nhom);
   If Nhom <> '$' Then
     Begin
       Write('-Diem san pham 1 : ');
      Readln(d1);
      Write('-Diem san pham 2 : ');
      Readln(d2);
      Writeln(f,Upcase(Nhom):6,d1:16:1,d2:16:1);
     End;
  Until Nhom = '$';
  Close(f);
  ClrScr;
  Reset(f);
  Readln(f);
  Readln(f);
  TongA1 := 0;TongA2 := 0;SoA := 0;
  TongB1 := 0;TongB2 := 0;SoB := 0;
  TongC1 := 0;TongC2 := 0;SoC := 0;
  While Not EOF(f) Do
    Begin
     For i := 1 To 6 Do {So vong lap bang vi tri cua nhom }
       Read(f,Nhom);
     Readln(f,d1,d2);
     Case Nhom Of
       'A' : Begin
           TongA1 := TongA1 + d1;
           TongA2 := TongA2 + d2;
           SoA := SoA + 1;
         End;
      'B' : Begin
           TongB1 := TongB1 + d1;
           TongB2 := TongB2 + d2;
           SoB := SoB + 1;
         End;
      'C' : Begin
           TongC1 := TongC1 + d1;
           TongC2 := TongC2 + d2;
           SoC := SoC + 1;
         End;
     End;
   End;
   ClrScr;
   Writeln('NHOM NGUOI',' TB San pham 1',' TB San pham 2');
   Writeln;
   If SoA <> 0 Then
     Writeln('A':6,TongA1/SoA:16:1,TongA2/SoA:16:1);
    If SoB <> 0 Then
     Writeln('B':6,TongB1/SoB:16:1,TongB2/SoB:16:1);
   If SoC <> 0 Then
     Writeln('C':6,TongC1/SoC:16:1,TongC2/SoC:16:1);
   Readln
End.
124/Đếm chử:
Code:
Program DemChu;
Uses Crt;
Type
  MangChu = Array[Char] Of Integer;
Var
  f : Text;
  Filename : String;
  Line : String[25];
  Chu : Char;
  Letters,Lines,k : Integer;
  Dem : MangChu;
Begin
  ClrScr;
  For Chu := Chr(0) To Chr(127) Do
    Dem[chu] := 0;
  Letters := 0;
  Write('-Cho biet ten tap tin: ');
  Readln(Filename);
  Assign(f,Filename);
  Reset(f);
  While Not EOF(f) Do
   Begin
     Readln(f,Line);
     For k := 1 To Length(line) Do
       Begin
        If Line[k] In ['a'..'z'] Then
          Letters := Letters + 1;
        Dem[Line[k]] := Dem[Line[k]] + 1;
      End;
   End;
  Lines := 1;
  Close(f);
  Writeln('Tap tin: ',Filename,' co tat ca: ',Letters,' chu khong viet hoa');
  Writeln;
  Writeln('Phan phoi tan suat cua cac chu nhu sau:');
  Writeln;
  For Chu :='a' To 'z' Do
    Begin
     Write('-Chu: ',Chu,' = ');
     Write((Dem[chu]/Letters * 100):6:2,' % ');
     If (Lines Mod 4) = 0 Then
       Writeln;
     Lines := Lines + 1;
   End;
  Readln
End.
125/Tạo tập tin văn bản:
Code:
Program Tao_Tap_Tin_Van_Ban;
Var
  f : Text;
  Filename : String;
{---------------------------------}
  Procedure Timvb(Var f: text; n : Word);
  Var
    i : Word;
  Begin
    Reset(f);
   For i :=1 To n Do
   Readln(f);
  End;
{---------------------------------}
  Procedure MoTapTin;
  Begin
    Write('-Cho biet ten tap tin van ban: ');
   Readln(Filename);
   {$I-}
   Assign(f,Filename);
   Rewrite(f);
   If IOResult <> 0 Then
     Begin
       Writeln('Khong the mo tap tin moi: '+Filename+' ');
      Halt;
     End;
  End;
{---------------------------------}
  Procedure Nhap4dong;
  Var
    Tam : String;
   i : Byte;
  Begin
    Writeln;
    Writeln;
   For i := 1 to 4 Do
     Begin
       Write('-Nhap dong thu: ',i:2,' : ');
      Readln(Tam);
      Writeln(f,Tam);
     End;
  End;
{---------------------------------}
  Procedure Xuatdong2;
  Var
    Tam : String;
  Begin
    Timvb(f,2);
   Readln(f,Tam);
   Writeln('Dong thu 3 cua tap tin co noi dung la: ');
   Writeln;
   Writeln('   ',Tam);
  End;
{---------------------------------}
BEGIN
  MoTapTin;
  Nhap4dong;
  Writeln;
  Xuatdong2;
  Writeln;
  Write(' Bam <Enter>... ');
  Readln;
END.
126/Xóa dòng tập tin văn bản:
Code:
Program Xoa_Dong_Tap_Tin_Van_Ban;
Var
  f : Text;
  Filename : String;
{---------------------------------}
  Procedure MoTapTin;
  Var
    Tam : String;
   i : Byte;
  Begin
    Write('-Cho biet ten tap tin van ban: ');
   Readln(Filename);
   {$I-}
   Assign(f,Filename);
   Rewrite(f);
   {$I+}
   If IOResult <> 0 Then
     Begin
       Writeln('Khong the mo tap tin moi: '+Filename+' ');
      Halt;
     End;
    For i := 1 to 4 Do
       Begin
        Write('-Nhap dong thu: ',i:2,' : ');
       Readln(Tam);
       Writeln(f,Tam);
     End;
   Close(f);
  End;
{---------------------------------}
  Procedure XemTapTin(Var f : Text);
  Var
    Tam : String;
  Begin
    Reset(f);
   While Not EOF(f) Do
     Begin
       Readln(f,Tam);
      Writeln(Tam);
     End;
  End;
{---------------------------------}
  Procedure Xoadong(Var f : Text; n : Word);
  Var
   g : Text;
    Tam : String;
   i : Word;
  Begin
    Assign(g,Filename);
    Reset(g);
   Assign(f,'XOADONG.TXT');
    Rewrite(f);
    i := 0;
    While Not EOF(g) Do
      Begin
       Readln(g,Tam);
       If i <> n Then
         Writeln(f,Tam);
      Inc(i);
     End;
    Close(f);
  End;
{---------------------------------}


BEGIN
  MoTapTin;
  Writeln;
  Writeln('    Noi dung tap tin da tao');
  Writeln;
  XemTaptin(f);
  Writeln;
  Xoadong(f,2);
  Writeln('   Noi dung con lai sau khi xoa dong 3');
  Writeln;
  XemTapTin(f);
  Writeln;
  Write(' Bam <Enter>... ');
  Readln;
END.
127/Xóa chú thích:
Code:
Program Xoa_chu_thich;
Var
  Filename : String;
  f,fn : Text;
  Ch : Char;
Begin
  Write('-Ten tap tin Pascal: ');
  Readln(Filename);
  Assign(f,Filename);
  Assign(fn,'new.pas');
  reset(f);
  Rewrite(fn);
  While not EOF(f) Do
    Begin
     Read(f,ch);
     If Ch <> '{' Then
       Write(fn,ch)
     Else
       Repeat
        Read(f,ch);
      Until (Ch = '}') Or EOF(f);
   End;
  Close(f);
  Close(fn);
  Writeln;
  Write('Da thuc hien xong, bam <Enter>... ');
  Readln;
End.
128/Tìm chuỗi kí tự:
Code:
Program Tim_Chuoi_Ky_Tu;
Var
  Filename : String[12];
  f : Text;
  St : String;
  Ch : Char;
  Ok : Boolean;
  i,solan:Integer;
Begin
  Write('-Ten tap tin: ');
  Readln(Filename);
  Write('-Nhap chuoi ky tu: ');
  Readln(St);
  Assign(f,Filename);
  Reset(f);
  Solan := 0;
  While NOt EOF(f) Do
    Begin
     Read(f,Ch);
     If ch = St[1] Then
       Begin
        Ok := True;
        i := 1;
        While Not OK And ( i < length(St)) Do
          Begin
           Read(f,Ch);
           If (Ch <> Chr(10)) And (Ch <> Chr(13)) Then
             If Ch = St[1] Then
              i := 1
            Else
              Begin
                i := i + 1;
               If (Ch <> St[i]) Then
                 Ok := False;
              End;
         End;
        If Ok Then
          Solan := Solan + 1;
      End;
   End;
  Write('-Chuoi: ',St,' xuat hien : ',solan,' lan trong tap tin');
  Readln;
  Close(f);
End.
129/Xử lí dòng:
Code:
Program Xu_ly_dong;
Var
  f1,f2 : Text;
  Filename : String[12];
  lmax : Integer;
  Tam,st,dong : String;
{--------------------------------------}
  Procedure Catdong(Var st,dong:String;lmax :Integer);
  Var
    i : Integer;
  Begin
    i := lmax;
   While st[i] <> ' ' Do
     i:= i-1;
     Dong := copy(st,1,i-1);
     Delete(St,1,i);
  End;
{--------------------------------------}
  Procedure Lamday(Var dong: String;lmax : Integer);
  Var
    i,j : Integer;
  Begin
    i := lmax - length(dong);
   While i <> 0 Do
     Begin
       j := Length(dong);
      While (j > 1) And (i <> 0) Do
        If (dong[j]=' ') And (dong[j-1] <> ' ') Then
          Begin
           Insert(' ',dong,j);
           j :=j-1;
           i := i-1;
         End
        Else
          j := j-1;
     End;
  End;
{--------------------------------------}
BEGIN
  Write('-Ten tap tin: ');
  Readln(Filename);
  Write('-Chieu dai cua dong: ');
  Readln(lmax);
  Assign(f1,filename);
  Reset(f1);
  Assign(f2,'new.txt');
  Rewrite(f2);
  St:=' ';
  While NOt EOF(f1) Do
    Begin
     Readln(f1,tam);
     St := St + Tam + ' ';
     While length(St) >= lmax Do
       Begin
        Catdong(St,dong,lmax);
        Lamday(dong,lmax);
        Writeln(f2,dong);
      End;
   End;
  Writeln(f2,St);
  Writeln;
  Writeln('Da thuc hien xong, bam <Enter>... ');
  Readln;
  reset(f2);
  While Not EOF(f2) Do
    Begin
     Readln(f2,dong);
     Writeln(dong);
   End;
  Writeln;
  Write('  Xem xong bam <Enter>... ');
  Readln;
  Close(f1);
  Close(f2);
END.
130/Chạy chử:
Code:
Program Chay_Chu;
Uses Crt;
Var
  St : String;
  n,i,j : Integer;
Begin
  ClrScr;
  Write('Nhap mot chuoi ky tu: ');
  Readln(St);
  ClrScr;
  n := 40-(Length(St) Div 2);
  For j := 1 To Length(St) Do
    For i := 80 DownTo n+j Do
     Begin
       GotoXY(i,12);
      Write(St[j]);
      ClrEoL;
      Sound(400+j*200);
      Delay(30);
      Nosound;
     End;
  Readln;
End.
131/Đường thẳng:
Code:
Program Duong_Thang;
Uses Graph;
Var
  Gd,Gm,k : Integer;
Begin
  Gd :=Detect;
  InitGraph(Gd,Gm,'C:\BP\BGI');
  If GraphResult <> GrOk Then
    Halt(1);
  SetBkColor(Blue);
  k := -300;
  Repeat
    SetColor(14);
    MoveTo(160,100);
   LineRel(k,100);
   LineRel(k,-100);
   MoveTo(160,100);
   LineRel(k,-100);
   LineRel(k,100);
   k := k+15;
  Until k = 0;
  Repeat
    Line(k,0,k,200);
   k := k-15;
  Until k = 0;
  Line(0,100,320,100);
  Readln;
  CloseGraph;
End.
132/Chùm đường thẳng đồng quy:
Code:
Program Chum_duong_thang_dong_quy;
Uses Crt,Graph;
Var
  Palette : PaletteType;
  Gd,Gm,k,i : Integer;
  Color : Word;
  Tri : String[4];
Begin
  Gd := Detect;
  InitGraph(Gd,Gm,'C:\BP\BGI');
  Str(GetColor: 2,Tri);
  OutTextXY(10,10,Tri);
  With Palette Do
    Begin
     Size := 4;
     Colors[0] := White;
     Colors[1] := Red;
     Colors[2] := Blue;
     Colors[3] := Magenta;
     SetAllPalette(Palette);
   End;
  SetBkColor(LightBlue);
  Randomize;
  k := 1;
  Repeat
    Color := Succ(GetColor);
   If Color > Palette.Size Then
     Color := 2;
   SetColor(Color);
   i := k Mod 4;
   SetLineStyle(i,0,3);
   LineTo(Random(GetMaxX),Random(GetMaxY));
   Delay(100);
   k := k+1;
  Until k =15;
  SetColor(1);
  OutTextXY(10,100,'Chao mung nam 2000');
  Delay(2000);
  CloseGraph;
End.
133/Đa giác:
Code:
Program Da_Giac;
Uses Graph;
Const M : Array[0..5] Of PointType = ((x:0;y:10),(x:53;y:29),
     (x:112;y:134),(x:65;y:100),(x:34;y:100),(x:0;y:10));
Var
  Gd,Gm : Integer;
Begin
  Gd := Detect;
  InitGraph(Gd,Gm,'C:\BP\BGI');
  DrawPoly(7,M);
  Readln;
  CloseGraph;
End.
134/Vòng Olympic:
Code:
Program Vong_Olympic;
Uses Graph;
Var
  Gd,Gm:Integer;
  MaxX,MaxY:Integer;
  R : Integer;
  Y1,Y2 : Integer;
  X1,X2,X3,X4,X5 : Integer;
  Kc : Integer;
Begin
  Write('-Ban kinh = ');
  Readln(R);
  Gd := Detect;
  InitGraph(Gd,Gm,'C:\BP\BGI');
  If GraphResult <> GrOK Then
    Halt(1);
  MaxX := GetMaxX;
  MaxY := GetMaxY;
  Y1 := (MaxY - 3*R) Div 2 + R;
  Y2 := Y1 + R;
  Kc := R Div 5;
  X1 := (MaxX - 6*R -2*Kc) Div 2 + R;
  X2 := X1 + Kc + 2*R;
  X3 := X2 + Kc + 2*R;
  X4 := X1 + R + (Kc Div 2);
  X5 := X2 + R + (Kc Div 2);
  SetColor(14);
  Circle(X1,Y1,R);
  Circle(X2,Y1,R);
  Circle(X3,Y1,R);
  Circle(X4,Y2,R);
  Circle(X5,Y2,R);
  Readln;
  CloseGraph;
End.
135/Hình quạt:
Code:
Program Hinh_Quat;
Uses Graph;
Var
  Gd,Gm : Integer;
  CenterX,CenterY,Radius : Word;
Begin
  Gd := Detect;
  InitGraph(Gd,Gm,'C:\BP\BGI');
  If GraphResult <> GrOk Then
    Halt(1);
  SetGraphMode(0);
  SetBkColor(Blue);
  CenterX := GetMaxX Div 2;
  CenterY := GetMaxY Div 2;
  Radius := CenterY - 10;
  SetFillStyle(2,2);
  Pieslice(CenterX,CenterY,0,120,Radius);
  SetFillStyle(3,1);
  Pieslice(CenterX,CenterY,120,245,Radius);
  SetFillStyle(4,3);
  Pieslice(CenterX,CenterY,245,360,Radius);
  Readln;
  CloseGraph;
End.
136/Biểu đồ cột:
Code:
Program Bieu_Do_Cot;
Uses Graph;
Const h = 60;
Var
  Gd,Gm : Integer;
  Socot : Integer;
  a : Array[1..100] Of Integer;
  Max : Integer;
  i : Integer;
  Mx,My : Integer;
  Xstep,Ystep : Integer;
  x : Integer;
Begin
  Write('-Tong so cot: ');
  Readln(Socot);
  For i := 1 To Socot Do
    Begin
     Write('  +Cot thu : ',i:2,' = ');
     Readln(a[i]);
   End;
  Max := a[1];
  For i := 2 To Socot Do
  If a[i] > Max Then
    Max := a[i];
  Gd := Detect;
  InitGraph(Gd,Gm,'C:\BP\BGI');
  If GraphResult <> GrOk Then
    Halt(1);
  Mx := GetMaxX;
  My := GetMaxY;
  Rectangle(0,0,Mx,My);
  Line(h,h,h,My-h);
  Line(h,My-h,MX-h,My-h);
  Xstep := Round((Mx-3*h)/Socot);
  Ystep := Round((My-2*h)/Max);
  x := h;
  For i := 1 To Socot Do
    Begin
     SetFillStyle(i,i);
     Bar(x,(My-h)-a[i]*Ystep,x+Xstep,My-h);
     Rectangle(x,(My-h)-a[i]*Ystep,x+Xstep,My-h);
     x := x + Xstep;
   End;
  Readln;
  CloseGraph;
End.
137/Biểu đồ PIE:
Code:
Program Bieu_Do_PIE;
Uses Graph;
Var
  Gd,Gm : Integer;
  Somuc : Integer;
  a : Array[1..100] Of Real;
  Tong,Goc : Real;
  r,i : Integer;
Begin
  Write('-Tong so muc: ');
  Readln(Somuc);
  Tong := 0;
  For i := 1 To Somuc Do
    Begin
     Write('  +Muc thu : ',i:2,' = ');
     Readln(a[i]);
     Tong := Tong + a[i];
   End;
  For i := 1 To Somuc Do
    a[i]:=(a[i]/Tong)*360;
  Gd := Detect;
  InitGraph(Gd,Gm,'C:\BP\BGI');
  If GraphResult <> GrOk Then
    Halt(1);
  R := GetMaxY Div 3;
  Rectangle(0,0,GetMaxX,GetMaxY);
  Goc := 0;
  For i := 1 To Somuc Do
    Begin
     SetFillStyle(i,i);
     PieSlice(GetMaxX Div 2, GetMaxY Div 2,Round(Goc),Round(Goc+a[i]),R);
     Goc := Goc + a[i];
   End;
  Readln;
  CloseGraph;
End.
138/Đồ thị:
Code:
Program Do_Thi;
Uses Graph;
Var
  Gd,Gm,j,mx,my : Integer;
  i,x,y : Real;
  Xasp,Yasp,CenterX,CenterY : Word;
  Pattern : Word;
  Palette : PaletteType;
{----------------------------------}
  Function Adjasp(Value: Integer) : Integer;
  Begin
    Adjasp := (LongInt(Value)*Xasp) Div Yasp;
  End;
{----------------------------------}
BEGIN
  Gd := Detect;
  InitGraph(Gd,Gm,'C:\BP\BGI');
  If GraphResult <> GrOk Then
    Halt;
  SetGraphMode(0);
  SetBkColor(Blue);
  GetPalette(Palette);
  SetAllPalette(Palette);
  GetAspectRatio(Xasp,Yasp);
  CenterX := GetMaxX Div 2;
  CenterY := GetMaxY Div 2;
  SetTextJustify(CenterText,CenterText);
  SetColor(2);
  Line(0,CenterY,GetMaxX-25,CenterY);
  Line(CenterX,20,CenterX,GetMaxY);
  OutTextXY(CenterX-10,CenterY+5,'0');
  OutTextXY(GetMaxX-16,CenterY,'>X ');
  SetTextStyle(DefaultFont,VertDir,0);
  OutTextXY(CenterX,18,'>');
  SetTextStyle(DefaultFont,HorizDir,0);
  OutTextXY(CenterX,8,'Y');
  i := 0;
  SetColor(2);
  While i <= GetMaxX Do
    Begin
     x :=(i-160)/20;
     mx := Round(i);
     y := (sin(x))*(Sin(x))*(Sin(x));
     my := CenterY - Adjasp(Round(y*20));
     If abs(my) < 200 Then
       PutPixel(mx,my,14);
     i := i+(2/7);
   End;
  Rectangle(CenterX+10,CenterY+10,GetMaxX-10,GetMaxY-15);
  SetViewPort(CenterX+9,CenterY+9,GetMaxX-9,GetMaxY-16,ClipOn);
  SetTextStyle(2,0,4);
  OutTextXY(48,12,'He truc toa do');
  SetTextStyle(1,0,3);
  OutTextXY(60,40,'DESCARTES');
  Readln;
  CloseGraph;
END.
139/Cá chép miệng:
Code:
Program Ca_Chep_Mieng;
Uses Crt,Graph;
Var
  Gd,Gm : Integer;
  Active,Visual,Temp:Word;
  Xcenter,YCenter,Radius,StAngle,EndAngle : Integer;
{--------------------------------}
  Procedure Initialize;
  Begin
    Gd := Detect;
   InitGraph(Gd,Gm,'C:\BP\BGI');
   SetColor(Red);
   SetFillStyle(SolidFill,Blue);
   Xcenter := GetMaxX Div 2;
   YCenter := GetMaxY Div 2;
   StAngle := 15;
   Radius := GetMaxY Div 8;
   Active := 0;
   Visual := 1;
  End;
{--------------------------------}
  Procedure Veca;
  Begin
    if StAngle = 15 Then {ve bung ca}
     Begin
       StAngle := 30;
      EndAngle := 330;
     End
   Else
     Begin
       StAngle := 15;
      EndAngle := 345;
     End;
   PieSlice(Xcenter,YCenter,StAngle,EndAngle,Radius);
     {ve mat ca}
   Circle(Xcenter+Radius Div 2,YCenter - Radius Div 2,4);
     {ve duoi ca}
   Line(Xcenter-Radius,Ycenter,Xcenter-2*Radius,Ycenter-Radius);
   Line(Xcenter-Radius,Ycenter,Xcenter-2*Radius,Ycenter+Radius);
  End;
{--------------------------------}
BEGIN
  Initialize;
  While Not KeyPressed Do
    Begin
     SetActivePage(Active);
     SetvisualPage(Visual);
     Veca;
     Temp := Active;
     Active := Visual;
     Visual := Temp;
   End;
END.
140/Âm thanh:
Code:
Program Am_thanh;
Uses Crt;
CONST
  Notdon=8*58;
  Notdoi=Notdon Div 2;
TYPE
  Notnhac=(c,cf,d,df,e,f,ff,g,gf,a,af,b);
Var
  Kyam:Notnhac;
  (*----------------------*)
  PROCEDURE Bannhac(Kyam:Notnhac;Caodo,Truongdo:Integer);
  Var
    Tanso:Real;
   i:Integer;
  Begin
    Tanso:=32.625;
   For i:=1 To Caodo Do
     Tanso:=Tanso * 2;
   For i:=1 To Ord(Kyam) Do
     Tanso:=Tanso * 1.05946;
   If Truongdo <> 0 Then
     Begin
       Sound(Round(Tanso));
      Delay(Truongdo);
      NoSound
     End
   Else
     Sound(Round(Tanso))
  End;
  (*----------------------*)
BEGIN
  Bannhac(c,4,Notdon);
  Bannhac(f,4,Notdon);
  Bannhac(g,4,Notdon);
  Bannhac(a,4,Notdon);
  Bannhac(a,4,Notdon);
END.
141/3 cạnh của tam giác:
Code:
Program Tam_giac;
Var
  a,b,c:Integer;
  tamgiac,deu,can:Boolean;
Begin
  Writeln('BA CANH CUA TAM GIAC ?');
  Writeln('----------------------');
  Write('-Nhap so thu nhat= ');
  Readln(a);
  Write('-Nhap so thu hai = ');
  Readln(b);
  Write('-Nhap so thu ba = ');
  Readln(c);
  tamgiac:=False;
  deu:=False;
  can:=False;
  If (a+b>c) And (b+c>a) And (c+a>b) Then
    Begin
     tamgiac:=True;
     If (a=b) And (b=c) Then
       deu:=True;
     If (a=b) Or (b=c) Or (c=a) Then
       can:=True;
   End;
  Writeln;
  Writeln(' 3 so vua nhap la:');
  Writeln('+Tam giac: ',tamgiac);
  Writeln('+Tam giac deu: ',deu);
  Writeln('+Tam giac can: ',can);
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
142/Bài toán cổ điển:
Code:
Program Tram_trau;
Var
  dung,nam,gia,co,trau:Integer;
Begin
  Writeln('BAI TOAN CO DIEN');
  Writeln('Tram trau tram co');
  Writeln('Trau dung an 5');
  Writeln('Trau nam an 3');
  Writeln('Ba trau gia an 1');
  Writeln('----------------');
  Writeln('      Bai toan nay co cac loi giai sau');
  For dung:=0 To 20 Do
    For nam:=0 To 33-dung Do
     For gia:=0 To (100-(dung+nam)) Do
       Begin
        co:=5*dung+3*nam+(gia Div 3);
        trau:=dung+nam+gia;
        If (gia Mod 3 =0) And (trau=100) And ( co=100) Then
          Writeln('-Trau dung ',dung,' con, -Trau nam ',nam,' con, -Trau gia ',gia,' con');
      End;
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
143/Các hàm lượng giác:
Code:
Program Cac_ham_luong_giac;
CONST
  g='|';
  ke='--------------------------------------------------';
  Ten='        CAC HAM LUONG GIAC';
  Tde='|DO | RADIAN |  SIN | COSIN | TANG | COTANG |';
Var
  Doo:1..89;
  Rad,s,c,t,ct:Real;
Begin
  Repeat
    Write('-Nhap do (tu 1 den 89, so 0 de ngung): ');
   Readln(Doo);
   If Doo= 0 Then
     Exit;
    Writeln(Ten);
    Writeln(ke);
    Writeln(Tde);
    Writeln(ke);
    Rad:=Doo*Pi/180;
   s:=Sin(rad);
   c:=Cos(Rad);
   t:=s/c;
   ct:=c/s;
    Writeln(g,Doo:2,#248,g,Rad:8:6,g,s:8:6,g,
              c:8:6,g,t:8:5,g,ct:8:5,g);
   Writeln(ke);
   Writeln;
  Until Doo=0;
End.
144/Bài toán gà, chó:
Code:
Program ga_cho;
Var
  x,y,n:Integer;
Begin
   n:=1;
  Writeln('* CAC LOI GIAI BAI TOAN CO DIEN GA,CHO');
  Writeln('----------------------------------');
  For x:=1 To 36 Do
   For y:=1 To (36-x) Do
     If ((x*2)+(y*4) =100) then {and ((x+y) =36) Then}
      Begin
         Writeln('   * Loi giai thu : ',n:3);
       Write('- Ga = ',x:2,' con = ',(x*2):2,' chan  ');
       Write('- Cho = ',y:2,' con = ',(y*4):2,' chan ');
       If x+y<36 Then
          Writeln('Ga+Cho= ',x+y:2,' con,khong dung')
       Else If x+y=36 Then
           Writeln('Ga+Cho= ',x+y:2,' con,loi giai dung');
         n:=n+1;
       End;
    Writeln('   * Tong cong co: ',(n-1):3,' loi giai');
    Writeln;
    Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
    Readln
  End.
145/Các nguyên âm, phụ âm trong 1 chuỗi:
Code:
Program Nguyen_am_Phu_am;
TYPE
  Kytu=Set of Char;
Var
  a,b,Nguyen,Phu:Kytu;
  Chuoi:String;
  i:Integer;
  Ch:Char;
Begin
  Writeln('CAC NGUYEN AM, PHU AM TRONG MOT CHUOI');
  Writeln('-------------------------------------');
  Write('-Nhap mot chuoi ky tu: ');
  Readln(Chuoi);
  a:=['a','e','i','o','u','A','E','I','O','U'];
  b:=['a'..'z','A'..'Z'] - a;
  Nguyen:=[];
  Phu:=[];
  For I:=1 To Length(Chuoi) Do
    Begin
     If Chuoi[i] In a Then
       Nguyen:=Nguyen + [Chuoi[i]];
     If Chuoi[i] In b Then
       Phu:=Phu +[Chuoi[i]];
   End;
  Writeln;
  Writeln('*Chuoi nay co cac nguyen am sau day:');
  Write('   ');
  For Ch:='A' To 'z' Do
    If Ch In Nguyen Then
     Write(Upcase(ch),', ');
  Writeln;
  Writeln('*Chuoi nay co cac phu am sau day:');
  Write('   ');
  For Ch:='A' To 'z' Do
    If Ch In Phu Then
     Write(Upcase(Ch),', ');
  Writeln;
  Writeln;
  Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
146/Các phép toán trong tập hợp:
Code:
Program Cac_phep_Toan;
TYPE
  KyTu=Set of Char;
Var
  a,b,Cong,Nhan,tru1,tru2:KyTu;
  p:Array[1..100] Of Char;
  m,n,i:Byte;
Begin
  Writeln('CAC PHEP TOAN TRONG TAP HOP');
  Writeln('---------------------------');
  a:=[];
  b:=[];
  Write('-So phan tu cua tap hop A= ');
  Readln(m);
  For i:=1 To M Do
    Begin
     Write(' -Phan tu A[',i,']= ');
     Readln(p[i]);
     a:=a + [p[i]];
   End;
  Write('-So phan tu cua tap hop B= ');
  Readln(n);
  For i:=1 To N Do
    Begin
     Write(' -Phan tu B[',i,']= ');
     Readln(p[i]);
     b:=b + [p[i]];
   End;
  Nhan:=a * b;
  Writeln('A * B gom cac phan tu: ');
  For i:=0 To 255 Do
    If Char(i) In Nhan Then
     Write(Char(i),#32);
  Writeln;
  Cong:=a + b;
  Writeln('A + B gom cac phan tu: ');
  For i:=0 To 255 Do
    If Char(i) In Cong Then
     Write(Char(i),#32);
  Writeln;
  Tru1:=a - b;
  Writeln('A - B gom cac phan tu: ');
  For i:=0 To 255 Do
    If Char(i) In Tru1 Then
     Write(Char(i),#32);
  Writeln;
  Tru2:=b - a;
  Writeln('B - A gom cac phan tu: ');
  For i:=0 To 255 Do
    If Char(i) In Tru2 Then
     Write(Char(i),#32);
  Writeln;
  If A <= B Then
    Writeln('-Tap hop A nho hon tap hop B');
  If B <= A Then
    Writeln('-Tap hop B nho hon tap hop A');
  Writeln;
  Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
147/Các phép toán:
Code:
Program Cac_phep_toan;
Var
  a,b,c,d,e,x,y,g,h,i:Integer;
Begin
  Writeln('CAC PHEP TOAN');
  Writeln('-------------');
  Writeln;
  a:=124;
  b:=12;
  Writeln(a:3,' DIV ',b:2,' = ',a DIV b);
  Writeln(a:3,' MOD ',b:2,' = ',a MOD b);
  c:=12;
  d:=22;
  Writeln(c:2,' AND ',d:2,' = ',c AND d);
  Writeln(c:2,' OR ',d:2,' = ',c OR d);
  Writeln(c:2,' XOR ',d:2,' = ',c XOR d);
  x:=2;
  g:=x Shl 7;
  Writeln('g = ',x:2,' Shl 7 = ',g);
  x:=256;
  h:=x Shr 7;
  Writeln('h = ',x:2,' Shr 7 = ',h);
  i:=g+h;
  Writeln('i = g + h = ',i);
  Writeln('Lo(i) = ',Lo(i));
  Writeln('Hi(i) = ',Hi(i));
  Writeln('Swap(i) = ',Swap(i));
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
148/Các số nguyên tố:
Code:
Program So_nguyen_to;
Var
  NguyenTo,Sang:Set of 1..100;
  so:1..100;
  i:Integer;
Begin
  Writeln('       CAC SO NGUYEN TO TU 1 DEN 100');
  Writeln('       -----------------------------');
  Writeln;
  NguyenTo:=[];
  Sang:=[2..100];
  So:=2;
  Repeat
    While Not (So In Sang) Do
     So:=So+1;
   NguyenTo:=NguyenTo + [So];
   Write(So,' ');
   I:=So;
   While I <= 100 Do
     Begin
       Sang:=Sang -[I];
      I:=I + So;
     End;
  Until Sang=[];
  Writeln;
  Writeln;
  Write('       Bam phim <Enter> de ket thuc ');
  Readln
End.
149/Cho biết ngày hôm nay sẽ tính được ngày mai:
Code:
Program Ngay_mai_la_ngay_may;
Var
  Nam:1900..2000;
  Thang:1..12;
  Ngay:1..31;
Begin
  Writeln('CHO BIET NGAY HOM NAY SE TINH DUOC NGAY MAI');
  Writeln('-------------------------------------------');
  Repeat
    Write('-Cho biet ngay ( so 0 de ngung): ');
   Readln(Ngay);
   If Ngay = 0 Then
     Exit;
   Write('-Cho biet thang: ');
   Readln(Thang);
   Write('-Cho biet nam: ');
   Readln(Nam);
   Case Thang Of
     1,3,5,7,8,10,12 : If Ngay < 31 Then
                   Ngay:=Ngay+1
                 Else
               If Thang = 12 Then
                 Begin
                   Nam:=Nam+1;
                  Thang:=1;
                 End
                Else
                 Begin
                   Thang:=Thang+1;
                  Ngay:=1;
                 End;
     4,6,9,11  : If Ngay < 30 Then
               Ngay:=Ngay+1
             Else
             Begin
              Thang:=Thang+1;
              Ngay:=1;
            End;
     2: If (Ngay < 28) Or ((Ngay=28) And (Nam Mod 4 = 0)) then
         Ngay:=Ngay+1
       Else
        Begin
          Thang:=Thang+1;
         Ngay:=1;
        End;
   End;
  Writeln;
  Writeln('+Ngay mai la ngay: ',Ngay:2,' / ',Thang:2,' / ',Nam:4);
  Writeln;
  Until Ngay=0;
End.
150/Chọn loại giải trí thích hợp:
Code:
Program Giai_Tri;
Var
  t:Byte;
Begin
  Writeln('CHON LOAI GIAI TRI THICH HOP');
  Writeln('----------------------------');
  Write('-Cho biet nhiet do ngay hom nay: ');
  Readln(t);
  If t < 20 Then
    Writeln('Troi lanh, ban nen o nha coi TV');
  If ((t > 20) And (t < 25)) Then
    Writeln('Troi mat me, ban nen di cam trai');
  If ((t > 25) And (t < 30)) Then
    Writeln('Troi hoi nong, ban nen di tam bien Vung Tau');
  If t > 30 Then
    Writeln('Troi nong, ban nen di nghi mat o Da Lat');
  Writeln;
  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln
End.
 

loveIT

Thành viên Vip
201/Làm tròn số thực:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Lam_tron;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     so:Real;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  le:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma](*---------------*)[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     FUNCTION Tron(so:Real;le:Integer):Real;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     i,n:LongInt;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     For i:=1 To le+1 Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     so:=so*10;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   n:=Trunc(so);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   If (n Mod 10) >= 5 Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     n:=(n Div 10) +1[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Else[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     n:=n Div 10;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   so:=n;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   For i:=1 To le Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     so:=so/10;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Tron:=so;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma](*---------------*)[/FONT]
 [FONT=Tahoma]BEGIN[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('LAM TRON SO THUC');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln(' Su dung ham');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('----------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Nhap so: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(so);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Can bao nhieu so le: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(le);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('    KET QUA');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('*So nhap vao = ',so:12:10);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('*So lam tron = ',Tron(so,le):12:le);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]END. [/FONT]
202/Loang màu:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Loang_mau;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Uses Crt;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Const[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          St='    Chao mung ban da den voi THPTXuanLoc.CoM    ';[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     k:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Procedure Mau(nen,chu:Integer);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     TextBackGround(nen);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     TextColor(chu);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]BEGIN[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     TextMode(C80);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  TextBackGround(Black);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  ClrScr;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  For k:=2 To 23 Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Mau(k Mod 8,(k+4) Mod 8 + 8);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     GotoXY(1,k);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Write(St)[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]END. [/FONT]
203/Máy tính tay:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program May_tinh_tay;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     so1,so2,kq:Real;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  toantu,tiep:Char;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  thuchien:Boolean;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('    MAY TINH TAY');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('Thuc hien 4 phep tinh so hoc');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('----------------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Repeat[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Write('-Bam so: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Readln(so1);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Write('-Phep toan(+,-,*,/): ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Readln(toantu);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Write('-Bam so: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Readln(so2);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   thuchien:=True;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Case toantu Of[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     '+'   :kq:=so1+so2;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     '-'    :kq:=so1-so2;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     '*'    :kq:=so1*so2;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     '/'    :If so2 <> 0 Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]                                  kq:=so1/so2[/FONT]
 [FONT=Tahoma]        Else[/FONT]
 [FONT=Tahoma]               thuchien:=False;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Else         thuchien:=False;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   If thuchien Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('+Ket qua = ',kq:6:2)[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Else[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('+Khong lam duoc');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Write('-Thuc hien tiep khong ? (C/K) ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Readln(tiep);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Until Upcase(tiep) = 'K';[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]End. [/FONT]
204/Năm nhuận hay năm thường:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Nam_nhuan;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     nam:Word;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  nhuan:boolean;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('NAM NHUAN HAY NAM THUONG');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('------------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Nhap vao nam can kiem tra: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(nam);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  If nam Mod 100 = 0 Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Nhuan:=(nam Mod 400)=0[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Else[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Nhuan:=(nam Mod 4)=0;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('Nam: ',nam, ' la: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  If nhuan Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('nam nhuan')[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Else[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('nam thuong ( khong nhuan)');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]End. [/FONT]
205/Ngày thứ mấy trong tuần:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Thu_trong_tuan;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     thu,ngay,thang:Byte;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Nam,luu:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('NGAY THU MAY TRONG TUAN');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-----------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Ngay: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(ngay);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Thang: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(thang);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Nam: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(nam);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  luu:=nam;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  nam:=1900 + (nam Mod 1900);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  If thang < 3 Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     thang:=thang + 12;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     nam:=nam - 1;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  thu:=ABS(ngay+2*thang+3*(thang+1) Div 5+nam+nam Div 4) Mod 7;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Case thu Of[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     0    :    Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]               Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]        Writeln('    +La ngay Chu Nhat');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   1 :    Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]               Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]        Writeln('+La ngay Thu Hai');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   2 :    Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]               Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]        Writeln('    +La ngay Thu Ba');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   3 :    Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]               Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]        Writeln('    +La ngay Thu Tu');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   4 :    Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]               Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]        Writeln('    +La ngay Thu Nam');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   5 :    Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]               Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]        Writeln('    +La ngay Thu Sau');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   6 :    Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]               Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]        Writeln('    +La ngay Thu Bay');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]End. [/FONT]
206/Phân tích N thành tích các thừa số nguyên tố:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program thuaso;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     n,i:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('PHAN TICH N THANH TICH CAC THUA SO NGUYEN TO');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('--------------------------------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Nhap so N= ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(n);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Repeat[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     i:=2;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   While (n Mod i <> 0) And (i < n ) Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     i:=i + 1;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Write(i:4);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   n:=n Div i;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Until n=1;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]End. [/FONT]
207/Phân tích số nguyên dương nhỏ nhất:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Phan_tich;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Const[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     n=15;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     a:Array[1..n, 1..n] Of Longint;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   i,j,i1,j1:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('PHAN TICH SO NGUYEN DUONG NHO NHAT');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('----------------------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  For i:=1 To n Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     For j:=1 To n Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     a[i,j]:=i*i*i + j*j*j;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('IN KET QUA');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('----------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  For i:=1 To n Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     For j:=1 To i Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     For i1:= i+1 To n Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          For j1:=1 To j-1 Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          If a[i,j]=a[i1,j1] Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          Writeln(a[i,j],' = ',i,' ^3 ',' + ',j,' ^3 ',' = ',[/FONT]
 [FONT=Tahoma]           i1,' ^3 ',' + ',j1,' ^3');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]End. [/FONT]
208/Phép chia chỉ là phép trừ:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Phep_chia;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     chia,bichia,luu,thuong,du:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('PHEP CHIA CHI LA PHEP TRU');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-------------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Nhap so bi chia: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(bichia);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Nhap so chia: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(chia);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  luu:=bichia;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  thuong:=0;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  While bichia >=chia Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]               bichia:=bichia-chia;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     thuong:=thuong+1;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  du:=bichia;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('+Neu dem so ',luu,' chia cho so ',chia,' ket qua la: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln(' *So thuong = ',thuong:6);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln(' *So du   = ',du:6);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]End. [/FONT]
209/Quay Xổ Số:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Xo_so;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Uses Crt;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     quacau,i:Byte;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  ch:Char;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]BEGIN[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  ClrScr;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  TextColor(Red);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('               QUAY XO SO');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  TextColor(Magenta);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('            Su dung ham Random');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  TextColor(Yellow);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('            -------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  TextColor(Green);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('           Cho so qua cau de quay: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(quacau);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  TextColor(Cyan);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('        Bam phim bat ky de bat dau quay xo so');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Repeat[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     i:= Random(9);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Until KeyPressed;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  TextColor(LightBlue);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('          Bam phim <Enter> de ngung quay');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  ch:=ReadKey;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  TextColor(Yellow);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('           KET QUA TRUNG THUONG LA SO: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  TextColor(Red);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('          ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  For i:=1 To quacau Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Write(' ',Random(9):3);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  TextColor(Magenta);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('          Bam phim <Enter> de ket thuc');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]END. [/FONT]
210/Số nguyên tố:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program So_nguyen_to;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     n,i:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('SO VUA NHAP CO PHAI LA SO NGUYEN TO ?');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-------------------------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Nhap mot so : ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(n);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  While n > 1 Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     i:=2;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     While (n Mod i <> 0) Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     i:=i+1;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      if i=n Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          Writeln('-So ',n,' la so nguyen to')[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Else[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          Writeln('-So ',n,' khong phai la so nguyen to');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Write('-Nhap mot so (so 0 de ngung): ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]                Readln(n);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]End. [/FONT]
211/Số ngẫu nhiên:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program So_ngau_Nhien;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Uses Crt;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]CONST[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      N = 100;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]VAR[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Mang : Array[1..N] Of ^Word;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  HeapTop : Pointer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]{-------------------------------}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Procedure TaoSo;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     i : Byte;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Randomize;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   For i := 1 To N Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     New(Mang[i]);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Mang[i]^ := Random(999);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]{-------------------------------}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Procedure SapXep;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     i : Byte;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Tam : Word;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   KetThuc : Boolean;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Repeat[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     KetThuc := True;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     For i := 1 To n-1 Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     If Mang[i]^ > Mang[i+1]^ Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          Tam := Mang[i]^;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]         Mang[i]^ := Mang[i+1]^;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]         Mang[i+1]^ := Tam;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]         KetThuc := False;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]        End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Until ketThuc;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]{-------------------------------}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Procedure InKq;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     i :Byte;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     For i := 1 To N Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Write(Mang[i]^:4);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]{-------------------------------}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]BEGIN[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     ClrScr;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('      TAO VA SAP XEP THU TU 100 SO NGAU NHIEN');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('      ---------------------------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Mark(HeapTop);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  TaoSo;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  SapXep;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Inkq;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('      Bam <Enter> . . . ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Release(HeapTop);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]END. [/FONT]
212/Số ngày trong tháng:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program So_ngay;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Uses Crt;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]TYPE[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Nam=1900..2000;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Thang=1..12;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Ngay=1..31;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Nam1,Nam2:Nam;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Thang1,Thang2:Thang;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Ngay1,Ngay2:Ngay;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  n:Real;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  kq:Boolean;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  (*--------------------*)[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  FUNCTION KTngay(d:Ngay;m:Thang;y:Nam):Boolean;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     KTngay:=True;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Case m Of[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     4,6,9,11: If d > 30 Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          KTngay:=False;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     2 : If (d > 29) Or ((d =29) And (y Mod 4 <> 0)) Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          KTngay:=True;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  (*--------------------*)[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  FUNCTION Julian(d:Ngay;m:Thang;y:Nam):Real; {Lich Julieng}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Tam:Real;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Tam:=Int((m-14.0)/12.0);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Julian:=d-32075.0+[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          Int(1461.0*(y+4800.0+Tam)/4.0+[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Int(367.0*(m-2.0-Tam*12.0)/12.0)-[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Int(3.0*Int(y+4900.00+Tam)/100.0)/4.0)[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  (*--------------------*)[/FONT]
 [FONT=Tahoma]BEGIN[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     {$R+}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Repeat[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     ClrScr;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Writeln('  *Nhap moc thoi gian dau');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Write('-Ngay: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Readln(Ngay1);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Write('-Thang: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Readln(Thang1);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Write('-Nam: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Readln(Nam1);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Kq:=KTngay(Ngay1,Thang1,Nam1);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   If not Kq Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Sound(100);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Delay(50);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      NoSound;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Writeln('-Ngay khong hop le');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Until Kq;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Repeat[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     ClrScr;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Writeln('  *Nhap moc thoi gian cuoi');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Write('-Ngay: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Readln(Ngay2);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Write('-Thang: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Readln(Thang2);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Write('-Nam: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Readln(Nam2);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Kq:=KTngay(Ngay2,Thang2,Nam2);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   If not Kq Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Sound(100);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Delay(50);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      NoSound;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Writeln('-Ngay khong hop le');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Until Kq;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  n:=Julian(Ngay2,Thang2,Nam2)-Julian(Ngay1,Thang1,Nam1);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('Ket qua: ',n:8:0,' ngay');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]END. [/FONT]
213/Tháng X có bao nhiêu ngày:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Ngay_cua_thang;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     thang,nam,luu,songay:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('THANG. X . CO BAO NHIEU NGAY');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('---------------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Ban muon hoi thang nao co bao nhieu ngay: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(thang);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Cho biet nam : ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(nam);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  luu:=nam;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Case thang Of[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     1,3,5,7,8,10,12: songay:=31;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   4,6,9,11          : songay:=30;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   2 :Case nam Mod 4 Of[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          1,2,3 :songay:=28;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]        0      :songay:=29;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  If songay >=30 Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('+Thang:',thang:3,', nam: ',luu:4,', co: ',songay:3,' ngay')[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Else[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('+Thang:',thang:3,', nam: ',luu:5,', co: ',songay:3,' ngay');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('  Bam phin <Enter> de ket thuc');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]End. [/FONT]
214/Tìm 10 số ngẫu nhiên không âm:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program So_ngau_nhien;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]CONST[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     N=100;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]TYPE[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Nguyen= Set of 1..N;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     a:Nguyen;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  So,i,spt:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('TIM 10 S0 NGUYEN NGAU NHIEN KHONG AM');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln(' NHO HON 100, KHONG TRUNG NHAU');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('------------------------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  spt:=0;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  a:=[];[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Randomize;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Repeat[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     So:=Random(100);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   If Not (So In a) Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     a:=a+[So];[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Spt:=Spt +1;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Until Spt = 10;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('10 so ngau nhien nho hon 100 la: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  For i:= 0 To 100 Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     If i In a Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Write(i,', ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]End. [/FONT]
215/Tìm 2 phần tử liên tiếp bằng giá trị X:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Tim_PT_Mang;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Uses Crt;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     a:Array[1..1000] Of Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  {----------------------------}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Procedure Tao;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     k:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Randomize;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   For k:=1 To 100 Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     a[k]:=Random(100);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  {----------------------------}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Procedure Tim;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     k,x:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Write('-Nhap gia tri X= ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Readln(x);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   For k:=1 To 999 Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          If a[k] +a[k+1] = X Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          Writeln('a[',K,'] + a[',K+1,']= ',X)[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Else[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          Writeln('Khong co 2 phan tu nao bang: ',X);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]BEGIN[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('TIM 2 PHAN TU LIEN TIEP BANG GIA TRI X');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-------------------------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Tao;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Tim;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]END. [/FONT]
216/Tìm các số nguyên tố từ 2 đến N:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Tim_so_nguyen_to;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     n,i,j:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  nguyento:Boolean;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('TIM CAC SO NGUYEN TO TU 2 DEN N');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-------------------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Nhap so N= ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(n);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  For i:=2 To n Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     nguyento:=True;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     j:=2;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     While nguyento And (j <i) Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]                        Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]               If (i Mod j)=0 Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]               nguyento:=False;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          j:=j+1;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]                        End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     If nguyento Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Write(i:4);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]End. [/FONT]
217/Tìm các ước số của số nguyên:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program uoc_so;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  i,n:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('TIM CAC UOC SO CUA SO NGUYEN');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('----------------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Nhap mot so nguyen: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(n);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('+Cac uoc so cua so ',n,' la: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  For i:=1 To N Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     If (n Mod i) = 0 Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Write(i:6);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]End. [/FONT]
218/Tìm số lớn nhất trong n số nguyên:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Cuc_dai;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     i,n:Byte;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  so,solon:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('TIM SO LON NHAT TRONG N SO NGUYEN');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('---------------------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Muon nhap bao nhieu so: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(n);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  i:=1;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-So thu ',i,' = ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(so);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  solon:=so;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  For i:=2 To N Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Write('-So thu ',i,' = ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Readln(so);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     If solon < so Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     solon:=so;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('+So lon nhat trong ',n,' so vua nhap la so: ',solon);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]End. [/FONT]
219/Số lớn nhất và nhỏ nhất:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program So_lon_so_nho;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     so1,so2,so3,so4,max,min:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('TIM SO LON NHAT VA SO NHO NHAT');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-----------------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Nhap so thu nhat: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(so1);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Nhap so thu hai : ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(so2);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Nhap so thu ba : ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(so3);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Nhap so thu tu : ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(so4);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  max:=so1;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  min:=so1;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  If max < so2 Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     max:=so2[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Else[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     min:=so2;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  If max < so3 Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     max:=so3[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Else[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     min:=so3;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  If max < so4 Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     max:=so4;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('+So lon nhat trong 4 so: ',so1,',',so2,',',so3,',',so4,' la: ',max);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('+Va so nho nhat trong 4 so do la    : ',min);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]End. [/FONT]
220/Tính độ dài vectơ:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Tinh_do_dai_vec_to;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]    x,y,z:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]         l:Real;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('TINH CHIEU DAI VECTO');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('---------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Cho biet toa do X : ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(x);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Cho biet toa do Y : ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(y);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Cho biet toa do Z : ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(z);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  l:= Sqrt(Sqr(x) + Sqr(y) + Sqr(z));[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('+Chieu dai cua vecto = ',l:10:2);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]End. [/FONT]
221/Tính chu kì dao động con lắc:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Chu_ky_con_lac;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Const[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     g=918;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     l,t:Real;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('TINH CHU KY DAO DONG CON LAC DON');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-----------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Cho biet chieu dai con lac: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(l);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  t:=2*pi*sqrt(l/g);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('+Chu ky dao dong dieu hoa cua con lac: ',t:10:3);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]End. [/FONT]
222/Chu vi diện tích hcn:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Chu_vi_Dien_tich;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     d,r,p,s:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  tiep:Char;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  (*------------------*)[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  PROCEDURE Chuvi(x,y:Integer);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     p:=(x+y)*2;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma] (*------------------*)[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  PROCEDURE Dientich(x,y:Integer);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     s:=x * y;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  (*------------------*)[/FONT]
 [FONT=Tahoma]BEGIN[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Repeat[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          Writeln('TINH CHU VI, DIEN TICH HINH CHU NHAT');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('      Su dung thu tuc');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('------------------------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Write('-Nhap chieu rong: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Readln(r);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Write('-Nhap chieu dai : ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Readln(d);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Chuvi(r,d);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Dientich(r,d);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('+Chu vi hinh chu nhat= ',p);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('+Dien tich hinh chu nhat= ',s);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Write(' Co thuc hien tiep khong ? (c/k) ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Readln(tiep);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Until (tiep='k') Or (tiep='K');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]END. [/FONT]
223/Chu vi diện tích vòng tròn:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Vong_tron;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Radius,s,cv :Real;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('TINH CHU VI, DIEN TICH VONG TRON');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('--------------------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Cho biet ban kinh : ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(Radius);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  cv:=2*Pi*Radius;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  S:=Pi*Radius*Radius;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('+Chu vi vong tron  = ',cv:10:2);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('+Dien tich vong tron = ',s:10:2);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('    Bam phim <Enter> de tro ve cua so soan thao');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]End. [/FONT]
224/Tính dân số sau 5 năm:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Dan_so;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     i:Byte;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  sodan:LongInt;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('TINH DAN SO SAU 5 NAM');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('---------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  sodan:=5000000;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-So dan hien nay = ',sodan);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-Ty le tang dan so hang nam = 1.5%');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('So dan tang tung nam trong 5 nam toi la:');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  For i:=1 To 5 Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     sodan:=round(sodan * 1.015);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('-Nam thu ',i,' so dan la: ',sodan,' nguoi');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]End. [/FONT]
225/Tính diện tích hình học sơ cấp:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Hinh_hoc_so_cap;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     a,b,c,h,r:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  s:Real;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  chon:Byte;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('TINH DIEN TICH HINH HOC SO CAP');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('------------------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('  1-Hinh vuong');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('  2-Hinh chu nhat');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('  3-Hinh tam gia1c');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('  4-Hinh thang');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('  5-Hinh tron');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Ban chon cac so tu 1 den 5 de tinh dien tich hinh tuong ung');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(chon);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Case chon Of[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     1    :Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          Write('-Nhap canh hinh vuong: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Readln(a);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      s:=a*a;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Writeln('+Dien tich hinh vuong = ',s:10:2,' met vuong');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   2 :Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          Write('-Nhap chieu rong : ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Readln(a);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Write('-Nhap chieu dai : ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Readln(b);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      s:=a*b;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Writeln('+Dien tich hinh chu nhat = ',s:10:2,' met vuong');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]    3 :Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          Write('-Nhap canh day : ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Readln(a);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Write('-Nhap chieu cao : ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Readln(h);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      s:=a*h/2;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Writeln('+Dien tich hinh tam giac = ',s:10:2,' met vuong');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          4    :Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          Write('-Nhap day duoi : ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Readln(a);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Write('-Nhap day tren : ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Readln(b);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Write('-Nhap chieu cao: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Readln(h);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      s:=0.5*(a+b)*h;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Writeln('+Dien tich hinh thang = ',s:10:2,' met vuong');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]    5 :Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          Write('-Nhap ban kinh : ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Readln(r);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      s:=r*r*pi;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Writeln('+Dien tich hinh tron = ',s:10:2,' met vuong');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]End. [/FONT]
226/Tính giai thừa của n:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Giai_thua;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     n:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma](*---------------------*)[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     FUNCTION Gt(x:Integer):Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     k,s:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     s:=1;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   For k:=1 To x Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     s:=s*k;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Gt:=s;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma](*---------------------*)[/FONT]
 [FONT=Tahoma]BEGIN[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('TINH GIAI THUA CUA N');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('  Su dung ham');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('--------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Nhap N= ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(n);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('+Giai thua cua ',n,' = ',Gt(n));[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write(' Bam <Enter> de ket thuc ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]END. [/FONT]
227/Tính giờ phút giây:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Tinh_Gio_Phut_Giay;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     sogiay,gio,phut,giay:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('TINH GIO:PHUT:GIAY');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Nhap so giay can tinh: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(sogiay);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  gio:=sogiay DIV 3600;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  sogiay:= sogiay MOD 3600;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  phut:=sogiay DIV 60;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  giay:=sogiay MOD 60;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('KET QUA CHUYEN DOI');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('+Neu nhap vao: ',sogiay,' giay');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('+Doi thanh: ',gio,' gio, ',phut,' phut, ',giay,' giay');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]End. [/FONT]
228/Tính khoảng cách từ 1 điểm đến đt:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Tinh_khoang_cach;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     a,b,c,d,x,y:Real;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('TINH KHOANG CACH TU 1 DIEM DEN DUONG THANG');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('------------------------------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Nhap he so a= ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(a);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Nhap he so b= ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(b);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Nhap he so c= ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(c);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Nhap toa do x= ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(x);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Nhap toa do y= ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(y);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  d:=((a*x) + (b*y) + c) / Sqrt(Sqr(a) + Sqr(b));[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('+Khoang cach tu diem I den duong thang la: ',d:10:2);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]End. [/FONT]
229/Tính sin(x):
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Tinh_sin;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     goc:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     rad,x:Real;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('TINH SIN(X)');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-----------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Nhap vao mot goc: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(goc);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  rad:=(pi * goc) / 180;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  x:=sin(rad);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('+Sin(',goc:2,') = ',x:10:8);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]End. [/FONT]
230/Tính tiền gửi ngân hàng:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Tinh_tien;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     v:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  l,n:Real;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('TINH TIEN GUI NGAN HANG');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-So tien gui = ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(v);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Lai suat  = ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(l);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  n:=(v * (1 + (l/100)));[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('*Neu gui: ',v,' dong, lai suat 1 nam= ',l:4:2,' %');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('*So tien lai trong 1 nam = ',Round(v*l/100),' dong');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('*Von + Lai trong 1 nam  = ',Round(n),' dong');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]End. [/FONT]
231/Tổ hợp chập k của n:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program To_hop_chp_k_cua_N;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     i,k,n:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  c:Real;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('TINH TO HOP CHAP k CUA N');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('   Voi k <= N');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('------------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Nhap so N= ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(n);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Nhap so phan tu k= ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(k);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  If k > N Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('+Vi k lon hon N nen khong tinh duoc')[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Else[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     c:=1;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     For i:=1 To k Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     c:=c*(n-k+i)/i;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]               Writeln('+To hop chap ',k,' cua ',n,' la: ',c:2:2);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]End. [/FONT]
232/Tổng bình phương các số lẻ:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Tong_binh_phuong;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     i,n,tong:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('TINH TONG BINH PHUONG CAC SO LE');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('     Tu 1 den N');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-------------------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Nhap N= ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(n);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  tong:=0;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  For i:=1 To N Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     If odd(i) Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     tong:=tong+sqr(i);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('+Tong binh phuong cac so le cua ',n,' so nguyen= ',tong);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]End. [/FONT]
233/Tổng nghịch đảo n số nguyên đầu tiên:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Tong_nghich_dao;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     n,i:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  s:Real;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('TINH TONG NGHICH DAO N SO NGUYEN DAU TIEN');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-----------------------------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Nhap so N= ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(n);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  S:=0;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  For i:= 1 To N Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     S:=S+(1/i);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('+Tong nghich dao cua ',n,' so nguyen dau tien= ',S:0:2);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]End. [/FONT]
234/Giá trị của X luỹ thừ N:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Luy_thua;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     x,n,tich,luythua:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('TINH TRI CUA X LUY THUA N');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-------------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Nhap vao so X= ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(x);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Nhap vao luy thua N= ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(n);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  tich:=1;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  luythua:=1;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  While luythua <= n Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     tich:=tich * x;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     luythua:=luythua + 1;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln(x,' luy thua ',n,' = ',tich);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]End. [/FONT]
235/Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Uoc_so_chung_Boi_so_chung;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     so1,so2:Word;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  p:LongInt;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  tiep:Char;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('TINH UOC SO CHUNG LON NHAT, BOI SO CHUNG NHO NHAT');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('    Su dung vong lap Repeat... Until');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-------------------------------------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Repeat[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Write('-Nhap so thu nhat: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Readln(so1);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Write('-Nhap so thu hai : ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Readln(so2);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   p:=so1 * so2;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Write('+Uoc so chung lon nhat cua ',so1,' va ',so2,' la: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Repeat[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     if so1 > so2 Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     so1:=so1 - so2[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Else[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     so2:=so2 - so1;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Until so1=so2;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Writeln(so1);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Writeln('+Boi so chung nho nhat: ',P Div so1);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Write('-Co tiep tuc nua khong ? (C/K) ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Readln(tiep);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Until Upcase(tiep)='K';[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]End. [/FONT]
236/Tổng tích ma trận:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Tong_Tich_Ma_tran;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Uses Crt;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Type[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Matran=array[1..3,1..3] Of Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     a,b,c,d:Matran;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   i,j,k:Byte;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Ch:Char;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  {*****************************}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Procedure Nhap(Var m:Matran; Ten:Char);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     ClrScr;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   GotoXY(26,6);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Write('-Nhap ma tran: ',Ten);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   For i:=1 To 3 Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     For j:=1 to 3 Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          GotoXY(20*i-8,10+2*j);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]        Write(Ten,'[',i,',',j,']= ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]        Readln(m[i,j]);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  {*****************************}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Procedure Xuat(m:Matran; Ten:Char);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     ClrScr;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   GotoXY(26,6);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Write('CAC PHAN TU CUA MA TRAN: ',Ten);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   For i:=1 To 3 Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     For j:=1 To 3 Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          GotoXY(20*i-8,10+2*j);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]        Write(Ten,'[',i,',',']= ',m[i,j]);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  {*****************************}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]BEGIN[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Nhap(a,'A');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Nhap(b,'B');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  For i:=1 To 3 Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     For j:=1 To 3 Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     c[i,j]:=a[i,j]+b[i,j];[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('MA TRAN TONG');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Xuat(c,'C');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  GotoXY(10,25);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('Bam phim <Esc> de xem ma tran tich');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  For i:=1 to 3 Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     For j:=1 To 3 Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     d[i,j]:=0;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      For k:=1 To 3 Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          d[i,j]:=a[i,k]*b[k,j]+d[i,j];[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Repeat[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Ch:=Readkey;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   If Ch=#0 then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Ch:=Readkey;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Until Ch=#27;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('MA TRAN TICH= ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Xuat(d,'D');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Repeat[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Until KeyPressed;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]END. [/FONT]
237/Trò chơi One Two Three:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program One_Two_Three;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     a,b:Char;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('TRO CHOI ONE TWO THREE');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln(' Keo (k), Bua (b), Giay (g)');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('---------------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Ban A chon: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(a);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Ban B chon: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(b);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Case Upcase(a) Of[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     'K':   Case Upcase(b) Of[/FONT]
 [FONT=Tahoma]               'K'    :    Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]                        Writeln('+Ban A chon Keo');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]              Writeln('+Ban B cung chon Keo');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]              Writeln('+Keo gap Kep, hoa nhau');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]                   End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]        'B' :    Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]                        Writeln('+Ban A chon Keo');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]              Writeln('+Ban B chon Bua');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]              Writeln('+Bua dap Keo, B thang');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]                   End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]        'G' :    Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]                        Writeln('+Ban A chon Keo');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]              Writeln('+Ban B chon Giay');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]              Writeln('+Keo cat Giay, A thang');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]                   End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   'B':     Case Upcase(b) Of[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          'K'    :    Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]                        Writeln('+Ban A chon Bua');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]              Writeln('+Ban B chon Keo');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]              Writeln('+Bua dap Keo, A thang');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]                   End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]        'B' :    Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]                        Writeln('+Ban A chon Bua');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]              Writeln('+Ban B cung chon Bua');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]              Writeln('+Bua gap Bua, hoa nhau');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]                   End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]        'G' :    Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]                        Writeln('+Ban A chon Bua');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]              Writeln('+Ban B chon Giay');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]              Writeln('+Giay boc Bua, B thang');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]                   End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   'G':     Case Upcase(b) Of[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          'K'    :    Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]                        Writeln('+Ban A chon Giay');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]              Writeln('+Ban B chon Keo');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]              Writeln('+Keo cat Giay, B thang');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]                   End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]        'B' :    Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]                        Writeln('+Ban A chon Giay');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]              Writeln('+Ban B chon Bua');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]              Writeln('+Giay boc Bua, A thang');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]                   End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]        'G' :    Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]                        Writeln('+Ban A chon Giay');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]              Writeln('+Ban B cung chon Giay');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]              Writeln('+Giay gap Giay, hoa nhau');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]                   End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]End. [/FONT]
238/Vẽ hình chử nhật rỗng:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Ve_hinh_chu_nhat;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]CONST[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Hoathi='*';[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     r,d,i:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  tiep:Char;[/FONT]
 [FONT=Tahoma](*---------------*)[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     PROCEDURE Ve(x,y:Integer);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     k:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     For k:=1 To y Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Write(Hoathi);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   For k:=1 To x-2 Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln(Hoathi,Hoathi:y-1);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   For k:=1 To y Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Write(Hoathi);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma](*---------------*)[/FONT]
 [FONT=Tahoma]BEGIN[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Repeat[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          Writeln('VE HINH CHU NHAT RONG');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('  Dung thu tuc');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('---------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Write('-Chieu rong = ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Readln(r);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Write('-Chieu dai = ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Readln(d);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Ve(r,d);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Write(' Co tiep tuc khong ? (c/k) ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Readln(tiep);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Until Upcase(tiep)='K';[/FONT]
 [FONT=Tahoma]END. [/FONT]
239/Vẽ tam giác rỗng:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Tam_giac_rong;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     cao,i:Byte;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('VE TAM GIAC RONG');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('----------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Nhap chieu cao cua tam giac: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(cao);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('*':cao);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  For i:=2 To cao-1 Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('*':cao-i+1,'*':2*i-2);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  For i:=1 To 2*cao-1 Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Write('*');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]End. [/FONT]
240/Xếp loại học tập:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Phan_loai;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     ten:String;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     diem:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('XEP LOAI HOC TAP');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('----------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Cho biet ten: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(ten);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Cho biet diem: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln(diem);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Case diem Of[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     0,1,2,3,4:   Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]                        Writeln('+Hoc sinh: ',ten);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]           Writeln('+So diem : ',diem);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]           Writeln('+Xep loai KEM');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]                   End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   5,6:              Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]                        Writeln('+Hoc sinh: ',ten);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]           Writeln('+So diem : ',diem);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]           Writeln('+Xep loai TRUNG BINH');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]               End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   7,8:              Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]                        Writeln('+Hoc sinh: ',ten);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]           Writeln('+So diem : ',diem);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]           Writeln('+Xep loai KHA');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]               End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   9:               Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]                        Writeln('+Hoc sinh: ',ten);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]           Writeln('+So diem : ',diem);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]           Writeln('+Xep loai GIOI');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]               End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   10:              Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]                        Writeln('+Hoc sinh: ',ten);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]           Writeln('+So diem : ',diem);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]           Writeln('+Xep loai XUAT SAC');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]               End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Else    Writeln('Khong co loai diem nay hoac ban go sai');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]End. [/FONT]
241/Ma trận chuyển vị:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Ma_tran_Chuyen_Vi;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Uses Crt;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Const[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Max=10;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     a:Array[1..Max, 1..Max] Of Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Procedure Tao;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   j,k:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Randomize;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   For k:=1 To Max Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     For j:= 1 To Max Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     a[k,j]:=Random(100);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  {----------------}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Procedure Xuat;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     k,j:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Window(5,3,36,24);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     For k:=1 to Max Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     For j:=1 To Max Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          Write(a[k,j]:3);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Writeln(#10);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Window(45,3,76,24);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   For k:=1 To Max Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     If Odd(k) Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          For j:= 1 To Max Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          Write(a[k,j]:3)[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Else[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          For J:=Max Downto 1 Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          Write(a[k,j]:3);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Writeln(#10);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]BEGIN[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     ClrScr;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('CHUYEN VI PHAN TU CUA MA TRAN');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('   --------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Tao;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Xuat;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]END. [/FONT]
242/Giải thuật quicksort:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Gt_QuickSort;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Uses Crt;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Const[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Max=1000;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Type[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          Mang = Array[1..Max] Of Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     a:Mang;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   i:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  {-------------------}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Procedure Hoanvi(Var m,n : Integer);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Tam:Byte;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Tam:=m;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   m:=n;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   n:=Tam;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  {-------------------}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Procedure Xuat;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     i:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     ClrScr;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     For i:= 1 to Max Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          If i Mod 240 =0 Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]                        Readln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]                   Write(' ',a[i]:6,' ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  {-------------------}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Procedure Nhap;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     i:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     For i:=1 To Max Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     a[i]:=Random(1000);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Write(' *Bam phim <Enter> de xem danh sach sap xep');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     {-------------------}[/FONT]
 
 [FONT=Tahoma]  Procedure QuickSort(Var A: Mang; Lo,Hi: Integer);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Procedure Sort(Left, Right:Integer);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          i,j,x:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          i:=Left;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          j:=Right;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     x:=a[(Left + Right) Div 2];[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Repeat[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          While a[i] < x Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]               Inc(i);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     While x < a[j] Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          Dec(j);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     If i <=j Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]               Hoanvi(a[i],a[j]);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          Inc(i);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          Dec(j);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          Until i > j;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     If Left < j Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          Sort(Left,j);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     If i < Right Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          Sort(i,Right);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Sort(Lo,Hi);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  {-------------------}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]BEGIN[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     ClrScr;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('GIAI THUAT QUICKSORT');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('--------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Nhap;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Quicksort(a,1,Max);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Xuat;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]END. [/FONT]
243/Tìm tuần tự:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Tim_Tuan_Tu;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Uses Crt;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Const[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Max= 100;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Type[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Mang=Array[1..Max] Of Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Pti: Mang;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   So:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]{-----------------------------------}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Function TuanTu(X:Integer; A:Mang;N:Integer):Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     i:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     i:=1;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   While (i <=N) And Not(X=A[i]) Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Inc(i);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   If i <=N Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     TuanTu:=i[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Else[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     TuanTu:=0;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]{-----------------------------------}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Procedure TaoMang(Var A:Mang; N:Integer);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     i:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Randomize;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   For i:= 1 To N Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     A[i]:=Random(3000);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]{-----------------------------------}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Procedure InMang(A:Mang; N:Integer);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     i:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     For i:= 1 To N Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Write(A[i]:8);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]{-----------------------------------}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Procedure TimX(X:Integer; A:Mang; N:Integer);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     j:Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     j:=TuanTu(X,A,N);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   If j <> 0 Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('So: ',X:3,' la gia tri cua phan tu thu: ',j:2)[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Else[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('Khong co phan tu nao bang so : ',So);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]{-----------------------------------}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]BEGIN[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     ClrScr;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('GIAI THUAT TIM KIEM TUAN TU');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('---------------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-Tao 100 so ngau nhien');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  TaoMang(Pti,100);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('-Bam phim <Enter> de in mang ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  InMang(Pti,100);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Repeat[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Write('-Ban can tim so nao: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Readln(So);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   TimX(So,Pti,100);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Write('Bam <Enter> de tim so khac, <Esc> de cham dut ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Until Readkey = #27;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]END. [/FONT]
244/Bản ghi và con trỏ:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Ban_ghi_va_Con_Tro;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Uses Crt;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]TYPE[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     ConTro = ^LyLich;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  LyLich = RECORD[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     HoLot : String[17];[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Ten  : String[7];[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   BacLuong,PhuCap,Tong : LongInt;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Next : ConTro;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]VAR[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     First, Last, Newp : ConTro;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Ch : Char;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  i : Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     ClrScr;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  GoToXY(5,25);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('Bam nut bat ky de tiep tuc. Bam <Esc> de dung ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Window(1,1,80,24);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('**    CHUONG TRINH TINH LUONG  **');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('        Thang 11 nam 1999');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  First := NIL; {Khoi tao bien First la con tro rong}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  i := 0;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Repeat[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     i := i + 1;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   New(Newp); {Khoi tao bien cn tro moi la bien Newp}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   With Newp^ Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Write('-Ho cua nguoi thu: ',i:2,' la= ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Readln(Holot);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Write('-Ten = ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Readln(Ten);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Write('-Bac luong = ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Readln(BacLuong);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Write('-Phu cap = ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Readln(PhuCap);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Tong := Trunc(BacLuong * 102.27) + PhuCap;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   If First = NIL Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     First := Newp[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Else[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Last^.Next := Newp;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Last := Newp;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Last^.Next := NIL;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Ch := Readkey;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Until Ch = #27;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  While First <> NIL Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     With First^ Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('-Ong ba: ',HoLot,' ',Ten);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Writeln('-Bac luong: ',BacLuong:8,' -Phu cap: ',PhuCap : 6);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]                   Writeln('+Tien linh : ',Tong:8,' Dong');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      First :=Next;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]                   Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]End. [/FONT]
245/Quá trình sử dụng biến con trỏ:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Con_Tro;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]VAR[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     p, q : ^Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('QUA TRINH SU DUNG BIEN CON TRO');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('------------------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-Buoc 1:Khai bao bien con tro p,q');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('  Vung nho bay gio la: ',MemAvail,' bytes');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-Buoc 2:Cap vung nho cho 2 bien dong p,q');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     New(p); {Cap phat vung nho cho p^}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  New(q); {Cap phat vung nho cho q^}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('  Vung nho bay gio la: ',MemAvail,' bytes');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-Buoc 3:Dien noi dung vao vung nho va thao tac');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  p^ := 1;{Dien noi dung vao vung nho cho p^}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  q^ := 1;{Dien noi dung vao vung nho cho q^}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  p^ := p^ + q^; {Thuc hien bieu thuc chua bien dong}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-p^ = ',p^);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-q^ = ',q^);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('  Vung nho bay gio la: ',MemAvail,' bytes');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-Buoc 4:Giai phong vung nho ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Dispose(p);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Dispose(q);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('    Vung nho bay gio la: ',MemAvail,' bytes');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]End. [/FONT]
246/Thủ tục FREEMEN & DISPOSE:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Thu_Tuc_FreeMem_Dispose;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]VAR[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  p1    : ^Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  p2    : ^String;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  p3    : ^Real;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  k    : Word;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('THU TUC FREEMEM VA DISPOSE');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('--------------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-Khi moi bat dau chuong trinh thi');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  New(p1);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  P1^ :=12345;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-Noi dung cua bien dong P1 la: ',P1^);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P1 (kieu Integer)');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  k := Sizeof(p2^);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  GetMem(p2,Sizeof(p2^));[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  P2^ :='Nha sach Minh Khai, 249 Nguyen Thi Minh Khai, Q1, Tel 8.331.124';[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-Noi dung cua bien dong P2 la: ',P2^);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P2 (kieu String)');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     New(p3);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P3 (kieu Real)');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('+  Bam phim <Enter> de xoa bien P1 bang thu tuc Dispose');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Dispose(p1);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-Sau khi Xoa cac bien dong P1 (kieu Integer) ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('Vung nho Heap bay gio la: ',MemAvail,' bytes trong');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('+  Bam phim <Enter> de xoa bien P2 bang thu tuc FreeMem');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Freemem(p2,k);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-Sau khi Xoa cac bien dong P2 (kieu String) ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('Vung nho Heap bay gio la: ',MemAvail,' bytes trong');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('+  Bam phim <Enter> de xoa bien P3 bang thu tuc Dispose');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Dispose(p3);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-Sau khi Xoa cac bien dong P1 (kieu Integer) ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('Vung nho Heap bay gio la: ',MemAvail,' bytes trong');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]End. [/FONT]
247/Thủ tục Dispose:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Thu_Tuc_Dispose;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]VAR[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  p1    : ^Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  p2    : ^String;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  p3    : ^Real;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('THU TUC DISPOSE');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('---------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-Khi moi bat dau chuong trinh thi');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  New(p1);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P1 (kieu Integer)');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  New(p2);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P2 (kieu String)');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     New(p3);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P3 (kieu Real)');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Dispose(p2);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-Sau khi Xoa cac bien dong P2 (kieu String) ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('Vung nho Heap bay gio la: ',MemAvail,' bytes trong');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]End. [/FONT]
248/Thủ tục release:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Thu_Tuc_Release;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]VAR[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  p1    : ^Integer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  p2    : ^String;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  p3    : ^Real;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  p    : Pointer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('THU TUC RELEASE');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('---------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-Khi moi bat dau chuong trinh thi');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  New(p1);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P1 (kieu Integer)');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Mark(p);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  New(p2);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P2 (kieu String)');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     New(p3);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P3 (kieu Real)');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Release(p);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-Sau khi Xoa cac bien dong P2 (kieu String) va P3 (kieu Real)');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('Vung nho Heap bay gio la: ',MemAvail,' bytes trong');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]End. [/FONT]
249/Danh sách vòng:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program Danh_Sach_Vong;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Uses Crt;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]TYPE[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Chuoi = String[24];[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  NodePtr = ^Node;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Node = RECORD[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Doivien : Chuoi;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Next  : NodePtr;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]VAR[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     R : NodePtr;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  N : Word;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  HeapTop : Pointer;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]{--------------------------------------}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Procedure Append(St : Chuoi);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     P : NodePtr;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     New(P);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   P^.Doivien := St;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   If R = Nil Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     R := P[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Else[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     P^.Next := R^.Next;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   R^.Next := P;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   R := P;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]{--------------------------------------}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Function Next(P: NodePtr) : NodePtr;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     If P <> R Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Next := P^.Next[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Else[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Next := Nil;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]{--------------------------------------}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     procedure Display;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     P : NodePtr;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     ClrScr;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   P := R^.Next;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   While P <> Nil Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln(P^.Doivien);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      P := Next(P);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]{--------------------------------------}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Procedure Input;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     St : Chuoi;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('NHAP DANH SACH DOI VIEN');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          Writeln('-----------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Repeat[/FONT]
 [FONT=Tahoma]               Write('-Doi vien: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]               Readln(St);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]               Append(St);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]               Writeln('     Bam <Enter> de nhap tiep, bam <Esc> de ngung ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Until Readkey = #27;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]{--------------------------------------}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Procedure DeleteNode(N :Word; Var P : NodePtr);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     i : Word;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     i := 1;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   While i < N-1 Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     P := P^.Next;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      Inc(i);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   If Next(P) = R Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     R :=R^.Next;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   P^.Next := P^.Next^.Next;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   P := P^.Next;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]{--------------------------------------}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Procedure Loaibo;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     N,i : Word;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   P  : NodePtr;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Write('-So de dem: ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Readln(n);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   If R <> Nil Then[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     P := R^.Next;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]      While R^.Next <> R Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]          DeleteNode(N,P);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]         Display;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]         GotoXY(10,22);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]         Writeln('Bam phim <Enter> de chon doi vien ke tiep ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]         Readln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]        End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     End;[/FONT]
 
 [FONT=Tahoma]  End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]{--------------------------------------}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]BEGIN[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     ClrScr;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Mark(Heaptop);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  R := Nil;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Input;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  ClrScr;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Loaibo;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  ClrScr;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Release(HeapTop);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]END. [/FONT]
250/DateObject:
Code:
 [FONT=Tahoma]Program DateObject;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]Uses Dos; {Su dung Unit Dos }[/FONT]
 [FONT=Tahoma]TYPE[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Date = OBJECT[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Month,Day : Byte;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Year : Word;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Procedure Init(dd,mm,yy : Word);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Function StrDate : String;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]VAR[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Today : Date;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Regs : Registers;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]{----------------------------------}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Procedure Date.Init;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Day  := dd;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Month := mm;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Year := yy;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]{----------------------------------}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Function Date.StrDate;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Var[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Strdd,Strmm,Stryy : String[4];[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Begin[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Str(Day,Strdd);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Str(Month,Strmm);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   Str(Year,Stryy);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]   StrDate := Strdd + '/'+ Strmm + '/' + Stryy;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  End;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]{----------------------------------}[/FONT]
 [FONT=Tahoma]BEGIN[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Writeln('DINH NGHIA KIEU CHA, KHONG DINH NGHIA KIEU CON');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('     Xem ngay hien hanh cua may');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('----------------------------------------------');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Regs.Ah := 42;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  MsDos(Regs);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  With Regs Do[/FONT]
 [FONT=Tahoma]     Today.Init(dl, dh, cx);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln('-Hom nay la ngay: ',Today.StrDate);[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Writeln;[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Write('    Xem xong, bam <Enter>. . . ');[/FONT]
 [FONT=Tahoma]  Readln[/FONT]
 [FONT=Tahoma]END. [/FONT]
 
xây nhà trọn gói tại quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi xây nhà trọn gói tại quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top