Tài liệu Tổng hợp giải thuật hàm đệ quy

Chuyên mục 'Tài Liệu' bởi loveIT, 26 Tháng hai 2013.

 1. ĐỆ QUY
  Khái niệm :


  Một hàm được gọi là đệ qui nếu bên trong thân của hàm đó có lời gọi hàm lại chính nó Phân loại đệ qui :

  Đệ quy thường gặp thuộc một trong bốn loại sau :

  Đệ qui tuyến tính
  Đê qui nhị phân
  Đệ qui phi tuyến
  Đệ qui hỗ tương

  Cấu trúc hàm đệ qui :

  Đệ qui nhị phân : Cũng giống như đệ qui tuyến tính nhưng bên trong thân hàm của nó có thêm một lời gọi lại chính nó

  Mã:
  KieuDuLieu TenHam(Thamso) 
  { 
         if(Dieu Kieu Dung) 
        { 
              ...; 
              return Gia tri tra ve; 
        } 
        ...; 
        TenHam(Thamso); 
        ...; 
        ...; 
        TenHam(Thamso); 
        ...; 
        ...; 
  } 
  Đệ qui tương hỗ : Trong đệ qui tương hỗ thì thường có 2 hàm , và trong thân của hàm này có lời gọi của hàm kia , điều kiện dừng và giá tri tra về của cả hai hàm có thể giống nhau hoặc khác nhau

  Mã:
  KieuDuLieu TenHamX(Thamso) 
  { 
       if(Dieu Kieu Dung) 
       { 
             ...; 
             return Gia tri tra ve; 
       } 
       ...; 
       return TenHamX(Thamso) TenHamY(Thamso); 
  } 
  KieuDuLieu TenHamY(Thamso) 
  { 
      if(Dieu Kieu Dung)[INDENT]{[/INDENT]
  [INDENT=2]...;[/INDENT]
  [INDENT=2]return Gia tri tra ve;[/INDENT]
  [INDENT]}[/INDENT]
  [INDENT]...;[/INDENT]
  [INDENT]return TenHamY(Thamso)TenHamX(Thamso);[/INDENT]
  }
  
  Đệ qui phi tuyến : Hàm được gọi là đệ qui phi tuyến nếu bên trong thân hàm có lời gọi lại chính nó được đặt bên trong thân của vòng lặp
  Mã:
  KieuDuLieu TenHam(Thamso) 
  { 
    if(Dieu Kieu Dung) 
    { 
      ...; 
      return Gia tri tra ve; 
    } 
    ...; 
    vonglap(dieu kieu lap) 
    { 
      ...TenHam(Thamso)...; 
    } 
    return Gia tri tra ve; } 
  
  Bài tập đệ qui :

  1/Đệ qui tuyến tính :

  Bài tập 730: Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + ... + n - 1 + n
  Mã:
  int Tinh(int n) 
   { 
           if (n==1) 
              return 1; 
           return Tinh(n-1) + n; 
   } 
  Bài tập 731 : Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + 3^2 + ... + (n-1)^2 + n^2
  Mã:
  int Tinh(int n) 
   { 
           if (n==1) 
                return 1; 
           return Tinh(n-1) + n*n; 
   } 
  
  Bài tập 732 : Tính S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n

  Mã:
  float Tinh(float n) 
   { 
           if (n==1) 
                return 1; 
           return Tinh(n-1) + 1/n; 
   } 
  
  Bài tập 733 : Tính S(n) = 1/2 + 1/4 + ... + 1/2n
  Mã:
  float Tinh(float n){[INDENT=4]if (n==1)[/INDENT]
  [INDENT=2]return 0.5;[/INDENT]
  [INDENT]return Tinh(n-1) + 1/(2*n);[/INDENT]
  }
  Bài tập 734 : Tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 + ... + 1/(2n+1)
  Mã:
  float Tinh(float n) 
   { 
           if (n==1)
                    return 1; 
           return Tinh(n-1) + 1/(2*n+1); 
   } 
  

  Bài tập 735: Tính S(n) = 1/(1*2) + 1/(2*3) + 1/( n(*n-1) )
  Mã:
  float Tinh(float n) 
   { 
           if (n==1) 
                   return 0.5;
            return Tinh(n-1) + 1/(n*(n+1)); 
   } 


  Bài tập 736 : Tính S(n) = 1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + n/(n+1)
  Mã:
  float Tinh(float n) 
   { 
           if (n==1)
                    return 0.5; 
           return Tinh(n-1) + n/(n+1); 
   } 

  Bài tập 737 :Tính S(n) = 1/2 + 3/4 + 5/6 + ... + (2n+1)/(2n+2)
  Mã:
  float Tinh(float n) 
   { 
           if (n==1) 
                   return 0.5; 
           return Tinh(n-1) + (2*n+1)/(2*n+2); 
   } 
  
  Bài tập 738 :Tính T(n) = 1*2*3*.....*n
  Mã:
  float Tinh(float n) 
   { 
           if (n==1)
                    return 1; 
           return Tinh(n-1)*n; 
   } 
  
  Bài tập 739 :Tính T(x,n) = x^n
  Mã:
  float LuyThua(float x , int n)[INDENT]{[/INDENT]
  [INDENT]if(n == 0)[/INDENT]
  [INDENT=2]{[/INDENT]
  [INDENT=3]return 1;[/INDENT]
  [INDENT=2]}[/INDENT]
  [INDENT]if(n < 0)[/INDENT]
  [INDENT]{[/INDENT]
  [INDENT=2]return LuyThua(x,n+1) * 1/x;[/INDENT]
  [INDENT]}[/INDENT]
  [INDENT]return LuyThua(x,n-1) * x;[/INDENT]
  }
   
  Bài tập 740 :Tính S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + .... + 1.2.3....n
  Mã:
  long GiaiThua(int n) 
   {
       if(n==1) 
      {
          return 1; 
      } 
      return GiaiThua(n-1)*n; 
   } 
    
   long Tong(int n) 
   {
       if(n == 1) 
      {
          return 1; 
      } 
      return Tong(n-1) + GiaiThua(n-1)*n; 
   } 

  Bài tập 741 :Tính S(x,n) = x + x^2 + x^3 + ... + x^n
  Mã:
  float LuyThua(float x , int n) 
   {     if(n == 0) 
      {
          return 1; 
      } 
      return LuyThua(x,n-1)*x; 
   } 
    
   float Tong(float x , int n) 
   { 
      if(n == 1) 
      { 
         return x; 
      } 
      return Tong(x,n-1) + LuyThua(x,n-1)*x; 
   } 
   
  
  Bài tập 742 :Tính S(x,n) = x^2 + x^4 +.... + x^2n
  Mã:
  double bai742(int x, int n) 
   { 
         if (n==1) 
         { 
               return pow(x,2*n); 
         } 
         return bai742(x,n-1) + pow(x,2*n); 
   } 
  
  Bài tập 743 :Tính S(x,n) = x + x^3 + x^5 +....+ x^(2n+1)

  Mã:
  {[INDENT]if (n==1){[/INDENT]
  [INDENT=2]return pow(x,n);[/INDENT]
  [INDENT]}[/INDENT]
  [INDENT]return tinh(x,n-1) + pow(x,n+1);[/INDENT]
  }
  Bài tập 744 :Tính S(n) = 1 + 1/(1+2) + 1/(1+2+3) + ... + 1/(1+2+3+...+n)
  Mã:
  float Tong(float n) 
   { 
      if(n == 1) 
      { 
         return (float)1; 
      } 
      return Tong(n-1) + n; 
   } 
    
   float TongChia(float n) 
   { 
      if(n == 1) 
      { 
         return (float)1; 
      } 
      return TongChia(n-1) + 1/(Tong(n-1) + n); 
   } 
   
  
  Bài tập 745 :Tính S(x,n) = x + (x^2)/2! + (x^3)/3! + ... + (x^n)/n!
  Mã:
  float LuyThua(float x , float n) 
   { 
      if(n == 1) 
      { 
         return x; 
      } 
      return LuyThua(x,n-1)*x; 
   } 
    
   float GiaiThua(float n) 
   { 
      if(n == 1) 
      { 
         return (float)1; 
      } 
      return GiaiThua(n-1)*n; 
   } 
    
   float LTChiaGT(float x , float n) 
   {     if(n == 1) 
      { 
         return x; 
      } 
      return LTChiaGT(x,n-1) + ((LuyThua(x,n-1)*x) / (GiaiThua(n-1)*n)); 
   } 
   
  
  Bài tập 746 :Tính S(x,n) = 1 + (x^2)/2! + (x^4)/4! + ... + (x^2n)/(2n)!

  Mã:
  float LuyThua(float x , float n){[INDENT]if(n == 0)[/INDENT]
  [INDENT]{[/INDENT]
  [INDENT=2]return (float)1;[/INDENT]
  [INDENT]}[/INDENT]
  [INDENT]return LuyThua(x,n-1) *x*x;[/INDENT]
  }
  float GiaiThua(float n)
  {[INDENT]if(n == 0)[/INDENT]
  [INDENT]{[/INDENT]
  [INDENT=2]return (float)1;[/INDENT]
  [INDENT]}[/INDENT]
  [INDENT]return GiaiThua(n-1)*n;[/INDENT]
  }
  
  float LTChiaGT(float x , float n)
  {[INDENT]if(n == 0)[/INDENT]
  [INDENT=2]{[/INDENT]
  [INDENT=3]return (float)1;[/INDENT]
  [INDENT=2]}[/INDENT]
  [INDENT]return LTChiaGT(x,n-1) + ( (LuyThua(x,n-1)*x*x) / ((GiaiThua (2*n - 1) *2*n)));[/INDENT]
  }
  Bài tập 747 :Tìm ước số lẻ lớn nhất của số nguyên dương n . Ví dụ : n = 100 ước lẻ lớn nhất của 100 là 25
  Mã:
  int UocLeMax(int n) 
   { 
      if(n % 2 == 1) 
      { 
         return n; 
      } 
      return UocLeMax(n/2); 
   } 
  
  Bài tập 748 :Tính S(n) = sqrt(2 + sqrt (2 + ... sqrt ( 2 + sqrt(2) ) ) )
  Mã:
  #include 
   float Function(float n) 
   { 
         if(n == 1) 
         { 
               return sqrt(2); 
         } 
         return sqrt(2 + Function(n-1)); 
   } 
  

  Bài tập 749 :Tính S(n) = sqrt(n + sqrt (n-1 + sqrt(n-2 + ...sqrt(2 + sqrt (1) ) ) ) )
  Mã:
  #include 
    long double Function(long double n) 
   { 
      if(n == 1) 
      { 
         return 1; 
      } 
      return sqrt(n + Function(n-1)); 
   } 

  Bài tập 750 :Tính S(n) = sqrt(1 + sqrt(2 + sqrt (3 + ...sqrt (n-1 + sqrt (n)))))
  Mã:
  #include 
  float Function(float i, float n)  //bắt đầu: i=1
  {[INDENT]if(n == i)[/INDENT]
  [INDENT]{[/INDENT]
  [INDENT=2]return sqrt(n);[/INDENT]
  [INDENT]}[/INDENT]
  [INDENT]return sqrt( i + Function(i+1,n));[/INDENT]
  }

  Bài tập 751 :S(n) = 1/(1 + 1/(1 + 1/(1 + 1/(... 1 /(1/(1 + 1/(1 + 1 )))))))

  Mã:
  long double Thuong(int n) 
   { 
      if(n == 1) 
      { 
         return 1.0 / (1.0 + 1.0); 
      } 
      return 1 / (1 + Thuong(n-1)); 
   } 
  
  Bài tập 752 :Hãy đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n
  Mã:
  int DemSoLuongChuSo(int n) 
   { 
      if(n == 0) 
      {        return 0; 
      } 
      return DemSoLuongChuSo(n/10) + 1; 
   } 
  
  Bài tập 753 :Hãy tính tổng các chữ số của số nguyên dương n
  Mã:
  int TongChuSo(int n) 
   { 
      if(n == 0) 
      { 
         return 0; 
      } 
      return TongChuSo(n/10) + n % 10; 
   } 

  Bài tập 754 :Hãy tính tích các chữ số của số nguyên dương n
  Mã:
  int Tich(int n) 
   {     if(n == 0) 
      { 
         return 1; 
      } 
      return Tich(n/10) * (n%10); 
  }
  Bài tập 755 :Hãy đếm số lượng chữ số lẻ của số nguyên dương n
  Mã:
  int DemLe(int n) 
   { 
      if(n == 0) 
      { 
         return 0; 
      } 
      if(n%2 == 1) 
      { 
         return DemLe(n/10) + 1; 
      }
      return DemLe(n/10); 
   } 

  Bài tập 756 :Hãy tính tổng các chữ số chẵn của số nguyên dương n
  Mã:
  int TongChuSoChan(int n) 
   { 
      if(n == 0) 
      { 
         return 0; 
      } 
      if(n%2 == 0) 
      { 
         return TongChuSoChan(n/10) + (n%10); 
      } 
      return TongChuSoChan(n/10); 
   } 
  
  Bài tập 757 :Hãy tính tích các chữ số lẻ của số nguyên dương n
  Mã:
  int TichChuSoLe(int n) 
   { 
      if(n == 0) 
      { 
         return 0; 
      } 
      if(n % 2 == 1) 
      { 
         return TichChuSoLe(n/10) * (n%10); 
      } 
      return TichChuSoLe(n/10); 
   } 
  
  Bài tập 758 :Cho số nguyên dương n . Hãy tìm chữ số đầu tiên của n
  Mã:
  int ChuSoDauTien(int n) 
   { 
      if(n/10 == 0) 
      { 
         return n; 
      } 
      return ChuSoDauTien(n/10); 
   } 
  
  Bài tập 759 :Hãy tìm chữ số đảo ngược của số nguyên dương n
  Mã:
  int DemSoLuongChuSo(int n)[INDENT]{[/INDENT]
  [INDENT]if(n == 0)[/INDENT]
  [INDENT=2]{[/INDENT]
  [INDENT=3]return 0;[/INDENT]
  [INDENT=2]}[/INDENT]
  [INDENT]return DemSoLuongChuSo(n/10)+1;[/INDENT]
  [INDENT]}[/INDENT]
  int DoiChuSo(int H , int Dem)[INDENT]{[/INDENT]
  [INDENT]if(Dem > 0)[/INDENT]
  [INDENT=2]{[/INDENT]
  [INDENT=3]return DoiChuSo(H*10,Dem-1);[/INDENT]
  [INDENT=2]}[/INDENT]
  [INDENT]return H;[/INDENT]
  }
  int ChuSoDaoNguoc(int n)
  {[INDENT]if(n == 0)[/INDENT]
  [INDENT]{[/INDENT]
  [INDENT=2]return 0;[/INDENT]
  [INDENT]}[/INDENT]
  [INDENT]int Dem = DemSoLuongChuSo(n);[/INDENT]
  [INDENT]int H = n%10;[/INDENT]
  [INDENT]int T = DoiChuSo(H,Dem-1);[/INDENT]
  [INDENT]return ChuSoDaoNguoc(n/10) + T;[/INDENT]
  }
  Bài tập 760 :Tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương n
  Mã:
  int ChuSoLonNhat(int Max,int n)     //Max bắt đầu là n%10 
   { 
         if (n%10==0) 
         { 
               return Max; 
         } 
         Max=(Max>n%10)?Max:n%10;        return ChuSoLonNhat(Max,n/10); 
   } 
  Bài tập 761 :Tìm chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n

  Mã:
  int ChuSoLonNhat(int Max,int n) //Max bắt đầu là n%10[INDENT]{[/INDENT]
  [INDENT]if (n%10==0)[/INDENT]
  [INDENT]{[/INDENT]
  [INDENT=2]return Max;[/INDENT]
  [INDENT]}[/INDENT]
  [INDENT]Max=(Max>n%10)?Max:n%10;[/INDENT]
  [INDENT]return ChuSoLonNhat(Max,n/10);[/INDENT]
  }
  
  Bài tập 761 :Tìm chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n
  Mã:
  int ChuSoNhoNhat(int Min,int n) //Min bắt đầu là n%10
  {[INDENT]if (n%10==0)[/INDENT]
  [INDENT]{[/INDENT]
  [INDENT=2]return Min;[/INDENT]
  [INDENT]}[/INDENT]
  [INDENT]Min=(Min<n%10) ? Min : n%10;[/INDENT]
  [INDENT]return ChuSoLonNhat(Min,n/10);[/INDENT]
  }
  
  Bài tập 762 :Hãy kiểm tra số nguyên dương n có toàn chữ số lẻ hay không ?
  Mã:
  int KTToanLe(int n)
  {[INDENT]if (n%2==0 && n!= 0)[/INDENT]
  [INDENT]{[/INDENT]
  [INDENT=2]return 0;[/INDENT]
  [INDENT]}[/INDENT]
  [INDENT]if (n%2==1)[/INDENT]
  [INDENT]{[/INDENT]
  [INDENT=2]return KTToanLe(n/10);[/INDENT]
  [INDENT]}[/INDENT]
  [INDENT]return 1;[/INDENT]
  }
  Bài tập 763 : Hãy kiểm tra số nguyên dương n có toàn chữ số chẵn hay không ?
  Mã:
  int KTToanChan(int n)
  {[INDENT]if(n == 0)[/INDENT]
  [INDENT]{[/INDENT]
  [INDENT=2]return 1;[/INDENT]
  [INDENT]}[/INDENT]
  [INDENT]if(n % 2 == 1)[/INDENT]
  [INDENT]{[/INDENT]
  [INDENT=2]return 0;[/INDENT]
  [INDENT]}[/INDENT]
  [INDENT]if(n % 2 == 0)[/INDENT]
  [INDENT]{[/INDENT]
  [INDENT=2]return KTToanChan(n/10);[/INDENT]
  [INDENT]}[/INDENT]
  [INDENT]return 1;[/INDENT]
  }
  
  Làm thêm đệ qui cho mảng 1 chiều, ma trận nhé!
  --------Hết đệ qui------​