Trắc nghiệm môn hệ điều hành

dayto.kdh

Administrator
1 / 60 Lệnh ps dùng để làm gì?
A) Hiển thị các thông báo trên màn hình.
B) Liệt kê các tiến trình đã và đang hoạt động trong hệ thống.
C) Liệt kê danh sách file.D) Tất cả đều đúng.


2 / 60 Lệnh wc dùng để làm gì?
A) Hiển thị tên người sử dụng.
B) Đếm và hiển thị số dòng, từ và ký tự của một file.
C) Hiển thị quyền sở hữu của file.D) Xem người làm việc trên mạng.

3 / 60 Từ thư mục con muốn trở về thư mục cha ta làm thế nào?
A) $cd/
B) Tất cả đều đúng
C) $cd
D) $cd ..

4 / 60 Lệnh rm dùng để làm gì?
A) Hiển thị các thông báo trên màn hình.
B) Xóa file.
C) Liệt kê tiến trình.
D) Liệt kê danh sách file.

5 / 60 Lệnh who dùng làm gì?
A) Hiển thị tên người sử dụng.
B) Đếm và hiển thị số dòng, từ và ký tự của một file.
C) Liệt kê tên những người đang sử dụng hệ.
D) Hiển thị quyền sở hữu của file.

6 / 60 Muốn hiển thị nội dung thư mục đồng thời xem thêm thông tin chi tiết của tất cả các file, kể cả file ẩn, ta dùng lệnh nào?
A) $ls
B) $ls –r
C) $ll
D) $ls –I

7 / 60 Lệnh cal dùng để làm gì?
A) Hiển thị ngày tháng hiện thời.
B) Liệt kê danh sách file.
C) Liệt kê tiến trình.
D) Hiển thị lịch của tháng hoặc năm cụ thể.

8 / 60 Mật khẩu đảm bảo cho mỗi phiên làm việc trong Unix. Để thay đổi mật khẩu, ta dùng lệnh nào?
A) Passwd
B) pass
C) password
D) passwd

9 / 60 Trong các quy tắc đặt tên file của Unix, quy tắc nào sau đây là sai
A) Không dùng ký tự đặc biệt.
B) Tên có dấu gạch dưới ở đầu là file ẩn.
C) Phân biệt chữ thường và chữ hoa
D) Tất cả đều đúng.

10 / 60 Muốn tạo một file thường ASCII
A) $file
B) $vedit
C) $cat
D) $vi

11 / 60 Lệnh nào sau đây dùng để kết thúc phiên làm việc trong Unix?
A) $exit
B) $w
C) $q
D) $D

12 / 60 Unix có mấy kiểu file?
A) 3
B) 2
C) 1
D) 4

13 / 60 Người sử dụng trong Unix được mô tả bằng mấy loại thông tin?
A) 2
B) 4
C) 5
D) 7

14 / 60 Khi dùng lệnh $ls –l, các file bình thường được biểu diễn như thế nào?
A) Có ký tự – ở đầu
B) Có ký tự d ở đầu
C) Có ký tự c ở đầu
D) Có ký tự b ở đầu

15 / 60 Lệnh man dùng để làm gì?
A) Hiển thị các thông báo trên màn hình.
B) Hiển thị chú thích của một lệnh cụ thể.
C) Liệt kê tiến trình.
D) Liệt kê danh sách file.

16 / 60 Lệnh $ls có tác dụng gì?
A) Di chuyển thư mục
B) Liệt kê các thư mục
C) Hiển thị nội dung của file
D) Hiển thị nội dung của thư mục


17 / 60 Khi xóa một file thường, nếu muốn hiển thị thông báo nhắc nhở ta dùng lệnh:
A) $rm –I
B) $rm –f
C) $rm –r
D) Tất cả đều đúng.

18 / 60 Trong các quy tắc đặt tên file của Unix, quy tắc nào sau đây là sai
A) Tất cả đều đúng.
B) Tên có dấu chấm ở đầu là file ẩn.
C) Phân biệt chữ thường và chữ hoa
D) Dùng ký tự đặc biệt.

19 / 60 Trong các quy tắc đặt tên file của Unix, quy tắc nào sau đây là sai
A) Không phân biệt chữ thường và chữ hoa
B) Tên có dấu chấm ở đầu là file ẩn.
C) Không dùng ký tự đặc biệt.
D) Tất cả đều đúng.

20 / 60 Xem tên termimal ta đang làm việc sử dụng lệnh?
A) whoami
B) who am I
C) tty
D) tee

21 / 60 Để di chuyển giữa từ thư mục gốc tới thư mục etc ta sử dụng lệnh nào?
A) $pwd
B) $cd /etc
C) $cd ..
D) $cd

22 / 60 Lệnh nào sau đây dùng để kết thúc phiên làm việc trong Unix
A) Ctrl+D
B) Ctrl+G
C) $x
D) Alt+D

23 / 60 Lệnh uname dùng để làm gì?
A) Hiển thị thông tin về tên hệ điều hành.
B) Liệt kê danh sách file.
C) Liệt kê tiến trình.
D) Hiển thị ngày tháng hiện thời.

24 / 60 Muốn xem ai là người đang làm việc tại terminal, ta sử dụng lệnh nào?
A) tty
B) who
C) who am I
D) whoiam

25 / 60 Xóa một thư mục không rỗng, ta dùng lệnh
A) $rm –ri
B) $rm
C) $rmdir –r
D) $rmdir -i

26 / 60 Lệnh passwd sử dụng để làm gì?
A) Thay đổi mật khẩu của user
B) Xem tất cả thông tin của các user
C) Xem quyền truy nhập của user
D) Không có lệnh này

27 / 60 Kiểu file đặc biệt trong Unix là:
A) Tập hợp các thông tin (ASCII hoặc binary)
B) Các file liên quan đến các thiết bị ngoại vi cứng và/hoặc cơ chế truyền tin.
C) Chứa danh sách các tên có thể truy cập tới như file thường, file đặc biệt hoặc các thư mục con.
D) Tất cả đều đúng.

28 / 60 Muốn xem nội dung của một file thường ASCII
A) $cat
B) $file
C) $vedit
D) $vi

29 / 60 Xem nội dung thư mục theo cột ta dùng lệnh?
A) $ls
B) $ls –c
C) $ll
D) $lc

30 / 60 Lệnh $mv fileUnix fileLinux có tác dụng gì?
A) Tạo 1 file liên kết với fileLinux và đặt tên file liên kết đó là fileUnix
B) Di chuyển file fileUnix tới vị trí fileLinux
C) Sao chép fileUnix thành fileLinux
D) Đổi tên fileUnix thành fileLinux

31 / 60 Lệnh $cal 1 2011 có tác dụng gì?
A) Hiển thị lịch tháng hiện tại B) Hiển thị lịch của năm hiện thời
C) Hiển thị lịch của tháng 1 năm 2011, với số ngày trong tháng được biểu diễn dưới dạng số ngày trong năm
D) Hiển thị lịch tháng 1 năm 2011

32 / 60 Tìm kiếm file theo tên người sở hữu ta dùng lệnh?
A) $search -username
B) $find -username
C) $search -user
D) $find -user

33 / 60 Lệnh $cal -y có tác dụng gì?
A) Hiển thị lịch của năm hiện thời
B) Hiển thị lịch tháng hiện tại
C) Hiển thị lịch tháng 1 năm 2011
D) Hiển thị lịch của tháng 1 năm 2011, với số ngày trong tháng được biểu diễn dưới dạng số ngày trong năm

34 / 60 Các thông tin người sử dụng được lưu trong file nào?
A) loginame
B) passwd
C) logname
D) password

35 / 60 Để di chuyển file hoặc thư mục ta dùng lệnh?
A) $move
B) $mvdir hoặc $mv
C) $mv
D) $mv -d hoặc $mv -i

36 / 60 Muốn sao chép file hoặc thư mục ta dùng lệnh?
A) $copy
B) $copie
C) $cp
D) copy con

37 / 60 File manual.txt là file text, nó có quyền thâm nhập rw-r-----. Vậy quyền truy nhập của người sử dụng khác là?
A) Đọc, ghi, chạy
B) Không có quyền nào
C) Chỉ đọc
D) Đọc, ghi

38 / 60 Muốn xem thông tin chi tiết một thư mục, hiển thị dưới dạng cột, ta làm thế nào?
A) ls –lR
B) ls –aC
C) ls –lC
D) ls -a1

39 / 60 Lệnh $mkdir --verbose có tác dụng gì?
A) Tạo thư mục Test1 và xác định quyền truy nhập rwxr-xrwx cho nó
B) Tạo thư mục Test1 và không thông báo lỗi nếu Test1 đã tồn tại
C) Hiển thị thông báo đối với mỗi thư mục được tạo
D) Tạo thư mục Test1

40 / 60 Liên kết tượng trưng là gì?
A) File đang tồn tại
B) File liên kết tới ổ cứng
C) File tham chiếu theo tên tới một file khác

41 / 60 vanpn và quyenct là 2 thư mục. Lệnh $diff -a vanpn quyenct có tác dụng gì?
A) So sánh tất cả các file ở trong 2 thư mục với nhau.
B) So sánh các file của 2 thư mục với nhau, tìm ra sự khác biệt nhỏ.
C) So sánh các file của 2 thư mục với nhau, bỏ qua sự thay đổi về số lượng ký tự trống.
D) So sánh tất cả các file văn bản ở trong 2 thư mục theo từng dòng.

42 / 60 Đối với file, quyền w là quyền gì?
A) Đọc nội dung file
B) Tìm kiếm file
C) Qua lại giữa các thư mục
D) Ghi file

43 / 60 Lệnh $wordcount -w Linux.html có tác dụng gì?
A) Hiển thị số ký tự trong file Linux.html
B) Hiển thị số dòng có trong file Linux.html
C) Đưa ra độ dài của dòng dài nhất trong file Linux.html
D) Không có lệnh này

44 / 60 Người dùng gõ lệnh $PS1=" [\w]\$". Dấu nhắc cấp 1 sẽ hiển thị những thông tin gì?
A) Tên máy
B) Tên đầy đủ của thư mục hiện thời
C) Tên người sử dụng
D) Ngày hiện tại

45 / 60 File manual.txt là file text, nó có quyền thâm nhập rw-r-----. Vậy quyền truy nhập của nhóm sở hữu file manual.txt là?
A) Đọc, ghi, chạy
B) Đọc, ghi
C) Chỉ đọc
D) Chỉ ghi


46 / 60 Lệnh cat -e noname.c có tác dụng gì?
A) Hiển thị nội dung của file noname.c
B) Hiển thị nội dung của file noname, cả các ký tự không in ra được trừ LFD và TAB, cuối mỗi dòng có ký tự $ kèm theo
C) Hiển thị nội dung của file noname.c và thêm số thứ tự ở mỗi dòng
D) Hiển thị nội dung của file noname.c, đồng thời hiển thị các ký tự không in ra được, trừ LFD và TAB, dấu TAB được hiển thị dưới dạng ^I, và cuối mỗi dòng có ký tự $

47 / 60 Người dùng gõ lệnh $PS1=" [\d]\$". Dấu nhắc cấp 1 sẽ hiển thị những thông tin gì?
A) Ngày hiện tại
B) Tên người sử dụng
C) Tên đầy đủ của thư mục hiện thời
D) Tên máy

48 / 60 Test là một thư mục, dùng lệnh $chmod 750 Test, thư mục có những thay đổi gì?
A) Người sở hữu có đầy đủ các quyền, nhóm sở hữu có quyền đọc, ghi và người sử dụng khác có quyền ghi thư mục
B) Người sở hữu có đầy đủ các quyền, nhóm sở hữu có quyền đọc, ghi và người sử dụng khác không có quyền đối với thư mục Test
C) Người sở hữu có đầy đủ các quyền, nhóm sở hữu có quyền đọc, ghi và người sử dụng khác có xem thư mục
D) Người sở hữu có đầy đủ các quyền, nhóm sở hữu có quyền đọc, ghi và người sử dụng khác có quyền tìm kiếm thư mục

49 / 60 Lệnh $wc -l Linux.html có tác dụng gì?
A) Hiển thị số ký tự trong file Linux.html
B) Hiển thị số từ trong file Linux.html
C) Đưa ra độ dài của dòng dài nhất trong file Linux.html
D) Hiển thị số dòng có trong file Linux.html

50 / 60 vanpn và quyenct là 2 thư mục. Lệnh $diff -b vanpn quyenct có tác dụng gì?
A) So sánh các file của 2 thư mục với nhau, bỏ qua sự thay đổi về số lượng ký tự trống.
B) So sánh tất cả các file văn bản ở trong 2 thư mục theo từng dòng.
C) So sánh tất cả các file ở trong 2 thư mục với nhau.
D) So sánh các file của 2 thư mục với nhau, tìm ra sự khác biệt nhỏ.

51 / 60 Có mấy kiểu sao lưu dữ liệu?
A) 1
B) 4
C) 3
D) 2
52 / 60 Lệnh $find . -name test -print 2> /dev/null đưa ra kết quả là:
A) Tìm các file được truy cập trong vòng 2 ngày.
B) Tìm các file do user test sở hữu.
C) Tìm các file được truy cập 10 phút trước.
D) Tìm file có tên test.c trong thư mục hiện thời.

53 / 60 Lệnh $find . -atime 2 -print 2> /dev/null đưa ra kết quả là:
A) Tìm các file được truy cập trong vòng 2 ngày.
B) Tìm file do admin sở hữu.
C) Tìm các file được truy cập 2 phút trước.
D) Tìm file được truy cập 2 giờ trước đó.

54 / 60
File KiemTra chứa nội dung sau:
file
filesystem
system
filter
fill
filling
Lệnh $grep "lll*" KiemTra đưa ra kết quả như thế nào?
A) fill, filling.
B) file, filesystem, filter, fill, filling.
C) file, filter, filesystem, fill, filling, system.
D) system, filesystem.

55 / 60 Lệnh $find . -amin 10 -print 2> /dev/null đưa ra kết quả là:
A) Tìm file được truy cập 10 giờ trước đó.
B) Tìm file do admin sở hữu.
C) Tìm các file được truy cập trong vòng 2 ngày.
D) Tìm các file được truy cập 10 phút trước.

56 / 60
Đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?
for dir in /bin /usr
do
cd $dir
pwd
ls -F
done
A) Liệt kê nội dung các thư mục bin và usr
B) Hiển thị các file ẩn trong thư mục usr
C) Hiển thị thư mục bin
D) Liệt kê các file liên kết trong thư mục bin và usr

57 / 60 Một quá trình gồm mấy thành phần?
A) 1
B) 3
C) 2
D) 4

58 / 60
Cho chương trình sau:
1. }
2. n = 0
3. while read line
4. do
5. $n=$(($n+1))
6. done
7. echo Number line of $1: $n
8. }<$1
9. exit 0
Đoạn chương trình trên sai ở dòng nào?
A) Dòng 8
B) Dòng 3
C) Dòng 1, 2
D) Dòng 6, 8

59 / 60
Cho chương trình sau:
1. index = 0
2. gt = 0
3. while [ $index -lt $1 ]
4. do
5. index=$(($index+1))
6. gt=$(($gt * $index))
7. done
8. echo Tong $1! = $gt
9. exit 0
Đoạn chương trình trên sai ở dòng nào?
A) Dòng 1, 2
B) Dòng 3, 6
C) Dòng 8
D) Dòng 3
1 / 60 Trong các quy tắc đặt tên file của Unix, quy tắc nào sau đây là sai
A) Không dùng ký tự đặc biệt.
B) Tên có dấu chấm ở đầu là file ẩn.
C) Tất cả đều đúng.
D) Không phân biệt chữ thường và chữ hoa

2 / 60 Khi dùng lệnh $ls –l, các file đặc biệt được biểu diễn như thế nào? Tìm câu trả lời đúng nhất.
A) Có ký tự c hoặc b ở đầu
B) Có ký tự c ở đầu
C) Có ký tự b ở đầu
D) Có ký tự d ở đầu

3 / 60 Lệnh nào sau đây dùng để kết thúc phiên làm việc trong Unix
A) Alt+D
B) Ctrl+G
C) $x
D) Ctrl+D

4 / 60 Trong các quy tắc đặt tên file của Unix, quy tắc nào sau đây là sai
A) Không dùng ký tự đặc biệt.
B) Tất cả đều đúng.
C) Phân biệt chữ thường và chữ hoa
D) Tên có dấu gạch dưới ở đầu là file ẩn.

5 / 60 Để tạo thư mục mới, ta dùng lệnh:
A) $makedir
B) $mkdir
C) $md
D) $rm

6 / 60 Khi xóa một file thường, nếu muốn hiển thị thông báo nhắc nhở ta dùng lệnh:
A) Tất cả đều đúng.
B) $rm -f
C) $rm -r
D) $rm -i

7 / 60 Muốn xem ai là người đang làm việc tại terminal, ta sử dụng lệnh nào?
A) who am I
B) who
C) tty
D) whoiam


8 / 60 Trong các quy tắc đặt tên file của Unix, quy tắc nào sau đây là sai
A) Dùng ký tự đặc biệt.
B) Tên có dấu chấm ở đầu là file ẩn.
C) Phân biệt chữ thường và chữ hoa
D) Tất cả đều đúng.

9 / 60 Trong các quy tắc đặt tên file của Unix, quy tắc nào sau đây là sai
A) Không dùng ký tự đặc biệt.
B) Tất cả đều đúng.
C) Phân biệt chữ thường và chữ hoa
D) Tên có dấu chấm ở đầu là file ẩn.

10 / 60 Muốn hiển thị nội dung thư mục đồng thời xem thêm thông tin chi tiết của tất cả các file, kể cả file ẩn, ta dùng lệnh nào?
A) $ls
B) $ll
C) $ls -r
D) $ls -i

11 / 60 Lệnh ps dùng để làm gì?
A) Hiển thị các thông báo trên màn hình.
B) Liệt kê danh sách file.
C) Liệt kê các tiến trình đã và đang hoạt động trong hệ thống.
D) Tất cả đều đúng.

12 / 60 Lệnh uname dùng để làm gì?
A) Hiển thị thông tin về tên hệ điều hành.
B) Liệt kê danh sách file.
C) Liệt kê tiến trình.
D) Hiển thị ngày tháng hiện thời.


15 / 60 Lệnh pwd dùng để làm gì?
A) Di chuyển thư mục.
B) Hiển thị tên thư mục đang làm việc.
C) Hiển thị file trong thư mục hiện thời.
D) Đổi tên file

16 / 60 Tại vị trí thư mục bất kỳ, muốn trở về thư mục tiếp dẫn, ta dùng lệnh thế nào?
A) $cd\
B) $cd ../
C) $cd
D) Tất cả đều sai

17 / 60 Muốn tạo một file thường ASCII
A) $file
B) $vi
C) $vedit
D) $cat

18 / 60 Lệnh passwd sử dụng để làm gì?
A) Thay đổi mật khẩu của user
B) Xem tất cả thông tin của các user
C) Xem quyền truy nhập của user
D) Không có lệnh này


24 / 60 Tại thư mục tiếp dẫn, muốn xem nội dung của thư mục bin, ta dùng lệnh?
A) $ls
B) $ls bin
C) $ls /bin
D) $ls -l26 / 60 Lệnh echo dùng để làm gì?
A) Hiển thị các thông báo trên màn hình.
B) Liệt kê danh sách file.
C) Liệt kê tiến trình.
D) Tất cả đều đúng.


29 / 60 Lệnh rm dùng để làm gì?
A) Hiển thị các thông báo trên màn hình.
B) Liệt kê danh sách file.
C) Liệt kê tiến trình.
D) Xóa file.

30 / 60 Lệnh cat -E noname.c có tác dụng gì?
A) Hiển thị nội dung của file noname.c
B) Hiển thị nội dung của file noname.c, đồng thời hiển thị các ký tự không in ra được, trừ LFD và TAB, dấu TAB được hiển thị dưới dạng ^I, và cuối mỗi dòng có ký tự $
C) Hiển thị nội dung của file noname.c và cuối mỗi dòng có ký tự $ kèm theo
D) Hiển thị nội dung của file noname.c và thêm số thứ tự ở mỗi dòng

31 / 60
Muốn thêm user mới vào nhóm ta dùng lệnh?
A) $pw groupmod username
B) $adduser username groupname
C) $defgrp groupname
D) $define groupname

32 / 60 Quyền thâm nhập file được chia làm mấy nhóm?
A) 1
B) 3
C) 2
D) 4

33 / 60 Thông tin người dùng được lưu ở file nào?
A) /etc/passwd
B) /etc/user
C) /etc/password
D) /usr/passwd

34 / 60 Lệnh $chmod 754 file1 có tác dụng gì?
A) Người sở hữu file 1 có tất cả các quyền với file1
B) Tất cả các câu trên.
C) Những người sử dụng khác có quyền đọc file1
D) Nhóm sở hữu file1 không có quyền ghi file1

35 / 60 Lệnh $uniq -D Unix.html có tác dụng gì?
A) Đếm và hiển thị số lần xuất hiện của các dòng trùng nhau trong file Unix.html
B) Hiển thị tất cả các dòng trùng lặp lên màn hình
C) Hiển thị nội dung file Unix.html sau khi xóa bỏ toàn bộ các dòng bị trùng lặp, không giữ lại dòng nào
D) Hiển thị dòng bị trùng lặp lên màn hình


36 / 60 Lệnh $cp -directory=/home/vanpn/document Unix[a-s].pdf có tác dụng gì?
A) Sao chép các file Unixa, Unixs vào thư mục document
B) Sao chép các file có tên Unix và có ký tự cuối nằm trong đoạn từ a đến s vào thư mục document, ghi đè file trùng tên
C) Sao chép các file Unixa và Unixs vào thư mục document, ghi đè file trùng tên
D) Sao chép tất cả các file có tên Unix và có ký tự cuối nằm trong đoạn từ a đến s vào thư mục document

37 / 60 Người dùng gõ lệnh $PS1=" [\h]\$". Dấu nhắc cấp 1 sẽ hiển thị những thông tin gì?
A) Tên máy
B) Tên người sử dụng
C) Tên đầy đủ của thư mục hiện thời
D) Ngày hiện tại

38 / 60 Cách nào dưới đây dùng để tạo file mới?
A) Tất cả các lệnh trên
B) cat > newfile
C) ls -l /bin > newfile
D) touch newfile

39 / 60 Lệnh $mv fileUnix fileLinux có tác dụng gì?
A) Tạo 1 file liên kết với fileLinux và đặt tên file liên kết đó là fileUnix
B) Di chuyển file fileUnix tới vị trí fileLinux
C) Sao chép fileUnix thành fileLinux
D) Đổi tên fileUnix thành fileLinux

40 / 60 Muốn hiển thị thông tin người dùng ta sử dụng lệnh nào?
A) $pw usershow
B) $cat /etc/passwd
C) $pw groupshow
D) $defuser /etc/passwd

41 / 60 Muốn hiển thị danh sách nhóm của người dùng tham gia, ta dùng lệnh?
A) $id [username]
B) $create
C) $cat /etc/groupinfo
D) $define

42 / 60 Đối với file, quyền r là quyền gì?
A) Tạo và xóa trong thư mục
B) Đọc nội dung file
C) Qua lại giữa các thư mục
D) Tất cả đều sai.

43 / 60 Lệnh more -p noname.c có tác dụng gì?
A) Hiển thị 150 dòng đầu tiên của file noname.c
B) Hiển thị nội dung file noname.c theo trang màn hình, không cuộn màn hình mà xóa màn hình hiện thời để hiện nội dung của trang mới
C) Hiển thị nội dung file noname theo trang, thay thế dòng chứa ^L bằng một dòng trống
D) Hiển thị nội dung file noname.c theo trang màn hình, đồng thời hiển thị các thông báo hỗ trợ người dùng


44 / 60 Người dùng gõ lệnh $PS1=" [\[email protected]\u \w : \d]\$". Dấu nhắc cấp 1 sẽ hiển thị những thông tin gì?
A) Tên máy
B) Tất cả các thông tin trên
C) Tên đầy đủ của thư mục hiện thời
D) Tên người sử dụng

45 / 60 Lệnh $cp -f -directory=/home/vanpn/document Unix[a-s].pdf có tác dụng gì?
A) Sao chép các file Unixa, Unixs vào thư mục document
B) Sao chép các file có tên Unix và có ký tự cuối nằm trong đoạn từ a đến s vào thư mục document, ghi đè file trùng tên
C) Sao chép các file Unixa và Unixs vào thư mục document, ghi đè file trùng tên
D) Sao chép tất cả các file có tên Unix và có ký tự cuối nằm trong đoạn từ a đến s vào thư mục document

46 / 60 Muốn xem thông tin chi tiết một thư mục, kể cả các thư mục con, ta làm thế nào?
A) ls –lC B) ls –aC C) ls -a1 D) ls -lR

47 / 60 Có bao nhiêu chế độ hoạt động trong hệ thống Unix?
A) 7 B) 5 C) 6 D) 4

48 / 60 Lệnh more -d noname.c có tác dụng gì?
A) Hiển thị 150 dòng đầu tiên của file noname.c
B) Hiển thị nội dung file noname.c theo trang màn hình, không cuộn màn hình mà xóa màn hình hiện thời để hiện nội dung của trang mới
C) Hiển thị nội dung file noname theo trang, thay thế dòng chứa ^L bằng một dòng trống
D) Hiển thị nội dung file noname.c theo trang màn hình, đồng thời hiển thị các thông báo hỗ trợ người dùng50 / 60
Một quá trình gồm mấy thành phần?
A) 1
B) 3
C) 2
D) 4

51 / 60 Muốn thêm user db vào nhóm th13, sử dụng lệnh nào?
A) groupmod th13 db
B) pw groupmod th13 -m db
C) pw usermod th13 -m db. D) usermod th13 -m db

52 / 60
Cho chương trình sau:
1. if [ $1 -gt 0 ] then
2. echo "$1 la so duong"
3. elif [ $1 < 0 ]
4. then
5. echo "$1 la so am"
6. elif [ $1 -eq 0 ]
7. then
8. echo "$1 la zero"
9. else
10. echo "$1 khong phai la so! Xin hay nhap lai"
11. fi
Chương trình trên sai ở dòng nào?
A) 1, 3, 6.
B) Không sai dòng nào.
C) 5, 9, 11.
D) 1, 3.

53 / 60Thành phần nào sau đây không phải là thành phần của chương trình sau khi biên dịch?
A) Header.
B) Các thành phần trên đều đúng.
C) Các giá trị mở đầu phân phối vùng nhớ.
D) Text.

54 / 60 Thành phần nào sau đây là quan trọng nhất trong mức nhân của cấu trúc điều khiển Unix?
A) Chương trình điều khiển phần cứng.
B) Hệ thống con điều khiển quá trình.
C) Cache bộ đệm.
D) Chương trình điều khiển thiết bị.

55 / 60 Muốn xem các thành viên trong nhóm th13, sử dụng lệnh?
A) pw groupadd th13 -m db
B) pw usermod th13 -m db.
C) pw groupshow th13
D) usermod th13 -m db

56 / 60 Lệnh grep được sử dụng để?
A) Tìm dòng chứa mẫu trong file.
B) Tìm kiếm file theo thuộc tính nào đó của file.
C) Tìm dòng chứa mẫu đã định trong file và lọc đầu ra của một lệnh khác.
D) Tìm kiếm các file trong kết quả đưa ra từ một lệnh cho trước.

57 / 60 vanpn và quyenct là 2 thư mục. Lệnh $diff -b vanpn quyenct có tác dụng gì?
A) So sánh tất cả các file ở trong 2 thư mục với nhau.
B) So sánh các file của 2 thư mục với nhau, bỏ qua sự thay đổi về số lượng ký tự trống.
C) So sánh tất cả các file văn bản ở trong 2 thư mục theo từng dòng.
D) So sánh các file của 2 thư mục với nhau, tìm ra sự khác biệt nhỏ.
58 / 60
Cho chương trình sau:
1. if ($1 -gt 0); then
2. echo "$1 la so duong"
3. elif ($1 -lt 0)
4. then
5. echo "$1 la so am"
6. elif ($1 -eq 0)
7. then
8. echo "$1 la zero"
9. else
10. echo "$1 khong phai la so! Xin hay nhap lai"
11. fi
Chương trình trên sai ở dòng nào?
A) 1, 4, 7.
B) 2, 3, 5.
C) 1, 3, 6.
D) Không sai dòng nào.

59 / 60 Một quá trình trải qua bao nhiêu trạng thái từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc?
A) 9
B) 7
C) 8
D) 6

Đáp án: http://www.mediafire.com/view/?cibd12v924ea5sw
 
xe cẩu quảng ngãi xây nhà trọn gói quảng ngãi chống thấm quảng ngãi nội thất quảng ngãi
Top